Allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Inledning

På denna sida presenterar vi de obligatoriska allmänvetenskapliga kurserna, och andra kurser som är obligatoriska för vissa doktorander, för att ge dig som doktorand en bättre överblick vid val av kurser. Vid varje kurs anges också hur ofta den brukar anordnas, för att underlätta planeringen av din individuella studieplan. Kursens innehåll och omfattning beskrivs i dess kursplan som du både kan se i vår kursplansdatabas och i aktuell kurskatalog om kursen är planerad för kommande termin.

I denna beskrivning utgår vi från den senaste versionen av den allmänna studieplanen. Som doktorand följer du vanligtvis (om du inte har bytt till en senare version) den allmänna studieplan som gällde vid antagningstillfället som doktorand; se antagningsbevis eller ditt Ladok-utdrag för datum.

Kurser markerade med en asterisk (*) efter titeln innebär att de uppfyller kraven för att räknas som allmänvetenskapliga.

Av de allmänvetenskapliga kurserna är statistik och forskningsetik obligatoriska sedan 2009-07-01, omfattande minst 1,5 hp vardera. 

Även kurser inom t ex vetenskapsteori, pedagogik, vetenskapligt skrivande och kvalitetssäkring av klinisk forskning (GCP, Good clinical practice) räknas som allmänvetenskapliga (se den för dig gällande allmänna studieplanen för att veta vad som är tillämpligt för dig). Dessa tillhör den valbara delen av det allmänvetenskapliga kunskapskravet.

Här nedan följer exempel på kurser som regelbundet ges på KI och som utannonseras via kurskatalogen. Utöver dessa ges ett flertal kurser inom forskarskolorna, vilka inte kan sökas via kurskatalogen.

Statistik

Kurserna i statistik syftar till att ge grundläggande förståelse för statistik och hur det används inom medicinsk forskning, eller att (inom mer avancerade kurser) fördjupa kunskapen i användning av statistik inom doktorandens forskningsområde. Kurserna kan även hjälpa doktoranden att uppnå det examensmål som rör kunskap och förståelse:

Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

KI erbjuder också kurser i användning av populära statistikprogram som STATA, SAS och statistik med R.

Se varje kursplan för information om vilket statistikprogram som används vid den aktuella kursen.

Vid frågor om tillgodoräknande av andra statistikkurser, kan institutionens studierektor kontakta kursgivarna för nedanstående kurser för hjälp med att bedöma om minimikravet uppfylls.

Grundläggande statistik (utan krav på förkunskaper)

Kursnummer Kurstitel Antal hp Normal frekvens
1383 Basic Course in Medical Statistics 3 hp  VT och HT
2609 Basic Course in Medical Statistics - a distance course* 3 hp  VT och HT
1579 Biostatistics I: Introduction for epidemiologists* 3 hp VT och HT

Kurs 1383, 2609 och 1579 har motsvarande innehåll. Kurs 1579 har dock fokus på epidemiologiska studier. 

Intermediär och avancerad statistik (med förkunskapskrav)

Kursnummer Kurstitel Förkunskapskrav Antal hp Normal frekvens
2738 Intermediate Medical Statistics: Regression models* Grundläggande medicinsk statistik, eller motsvarande. 3 hp VT
2797 Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists* 1577 Epi I, 1579 Biostat I, eller motsvarande. 2 hp VT och HT
1685 Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists* (using STATA) 1577 Epi I, 1579 Biostat I, 2797 Biostat II, eller motsvarande 1,5 hp VT
2992 Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists* (using R) 1577 Epi I1579 Biostat I2797 Biostat II, eller motsvarande 1,5 hp HT

Obs! Det finns flera avancerade statistikkurser i kurskatalogen. Dessa anordnas framför allt inom epidemiologiprogrammet men också av Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat, LIME).

Kurser i statistikbehandlingsprogram

Nedanstående kurser har fokus på tillämpning av statistiska metoder med hjälp av vissa specifika statistikprogram. Dessa kan vara mycket viktiga för den enskilde doktoranden, men räknas inte in för att uppfylla kurskravet inom statistik eller allmänvetenskap.

Kursnummer Kurstitel Antal hp Normal frekvens
2953 Statistics with R - from data to publication figure 3 hp VT (?)
2971 Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation 2,5 hp HT (?)
2958 Introduction to R 1,5 hp HT
1447 Introductory course in SAS programming 1,5 hp VT
2868 Advanced course in SAS programming for health care data 1,5 hp HT
2796 Introduction to Stata for epidemiologists 1 hp HT

Faciliteter på KI som erbjuder professionella tjänster inom statistik 

För vägledning i att välja statistikprogram konsultera experterna. Faciliteter på KI som erbjuder professionella tjänster inom statistik är:

- Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat) 
- Biostat Core

Forskningsetik

Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander.

Doktorander som ska arbeta med försöksdjur behöver även kunskaper inom försöksdjursvetenskap, se nedan under Obligatoriska kurser för vissa doktorander. 

Följande forskarutbildningskurser i forskningsetik uppfyller kurskravet enligt den allmänna studieplanen:

Kursnummer Kurstitel Antal hp Normal frekvens
2132 Forskningsetik* 1,5 VT och HT
2964 Medicinsk forskningsetik*/Medical research ethics* 1,5 VT och HT

Utöver dessa finns det kompletterande kurser som kan vara av intresse för vissa doktorander, t ex för doktorander inom registerforskning.

Om du går en kurs i forskningsetik vid ett annat lärosäte och vill få den tillgodoräknad, tänk på att den måste motsvara KI:s krav. Se Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander.

Obligatoriska kunskaper för vissa doktorander 

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap motsvarande 3 hp om människans biologi eller sjukdomslära eller motsvarande.

Följande forskarutbildningskurser ges regelbundet vid KI:

Kursnummer Kurstitel  Antal hp Normal frekvens
2644 Människans fysiologi - en översikt/ Human physiology - an overview 3 hp VT och HT
2827 Människans Fysiologi - en översikt 3 hp VT och HT
2044 Pathology 3 hp VT och HT

Försöksdjursvetenskap

För doktorander som ska använda försöksdjur i sin forskarutbildning är kurs i försöksdjursvetenskap obligatorisk. 

Se Komparativ Medicins hemsida för vidare information om obligatoriska samt andra kurser inom försöksdjursvetenskap.

Laboratoriesäkerhet

Doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskningsstudier på ett laboratorium och som saknar grundläggande kunskap i laboratoriesäkerhet, måste inhämta sådana kunskaper motsvarande minst 1,5 hp. På KI anordnar vi denna kurs: 

Kursnummer Kurstitel Antal hp Normal frekvens
2690 Basic Laboratory Safety* 1,8 VT och HT

Om du vill tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper från annat lärosäte behöver dessa motsvara ovanstående kurs. Studierektor föreslås kontakta kursansvariga för vägledning.

DoktorandForskarutbildningKurs