Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

This page in English

Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller utbildning inom medicin avseende reumatism och cancer.

Behörighet

Behöriga att söka är disputerade forskare på postdoc-nivå. Prioriterad målgrupp är de som befinner sig i tidsspannet 3-5 år efter disputation. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning. Detta måste i så fall framgå i inledningen av projektbeskrivningen.

Bidrag för samma projekt kan utgå högst tre gånger. Om du beviljats medel ur Wallströms stiftelse tidigare ska en progressrapport bifogas.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 150 000 och 300 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 7 – 21 februari 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Alla sökande ska i formuläret ange vem man hade som huvudhandledare under doktorandtiden. 

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post senast i början av maj.

Mottagarna förväntas delta i en stipendielunch tillsammans med stiftelsens styrelse, som brukar hållas i slutet av maj.

Bilagor

Den som tidigare har mottagit forskningsmedel ur Wallströms stiftelse för samma projekt som det nu aktuella, ska bifoga en progressrapport.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se