Fakta om MEB

This page in English

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Vid vår institution arbetar cirka 280 forskare, doktorander, statistiker, programmerare, datainsamlare, databasadministratörer och IT/administrativ personal. Institutionen ansvarar också för KI Biobank och det Svenska Tvillingregistret. Vi erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet epidemiologi och biostatistik.

Institutionsledning

Ledningsgruppens uppgift är att stödja prefekten och träffas varje måndag kl 10:00.

Henrik Grönberg - kontaktkort hela ledningsgruppen här

Institutionsrådet

Enligt beslut på Karolinska Institutet ska det vid varje institution finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

Sammansättning

 • Ann Almqvist (fackrepr. OFR/ST, arbetsmiljögruppen, skyddsombud)
 • Mark Clements (biostatistikgruppen)
 • Henrik Grönberg (prefekt)
 • Agneta Häggström (administrativ chef)
 • Susanne Johansson (KI biobank)
 • Fredrik Jonsson (suppl. junior faculty)
 • Therese Ljung (doktorandgruppen)
 • Marie Lundin (datainsamlargruppen)Birgitta Ohlander (suppl. datainsamlargruppen)
 • Jennifer Protudjer (junior faculty)
 • Gunilla Sonnebring (administrationsgruppen)
 • Ove Strind (suppl administrationsgruppen)
 • Vilhelmina Ullemar (suppl. doktorandgruppen)
 • Ulrika Zagai (facklig repr. SACO)
 • Karin Åsen (IT-gruppen)

Historik

Sedan starten år 1997 vid Karolinska Institutet har institutionens storlek mer än sjudubblats från 40 till för närvarande ungefär 280 anställda. Under åren har också institutionens forskningsprogram breddats och utvidgats. Några viktiga milstolpar i vår historia är:

2004 - KI Biobank grundades som en "core facility" för att erbjuda biobanksservice genom registrering, hantering, förvaring och distribution av prover.

2002 - För att markera den biostatistiska gruppens fundamentala betydelse för institutionens forskning, forskarutbildning och internationella allianser ändrades beteckningen till Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).

2000 - En biostatistisk grupp med internationell sammansättning började rekryteras. 

1999 - Det Svenska Tvillingregistret som innehåller data om cirka 85 000 tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, flyttade till MEP.

1997 - Institutionen för cancerepidemiologi vid Uppsala universitet flyttade till Karolinska Institutet och bytte namn till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi (MEP).

Organisation