CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - ett centra för ätstörningsforskning

This page in English

Vårt övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och genom att undersöka ätstörningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allomfattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

CEDI-teamet på KI

Vid CEDI strävar vi efter att tillämpa nya metoder och tekniker för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ätstörningar. Vårt mål är att tillämpa resultaten från studier av genetiska, biologiska och miljömässiga risker för att kunna förbättra och individanpassa upptäckt, förebyggande och behandling av ätstörningar.

Vid CEDI vill vi bjuda in studenter på alla nivåer för att lära upp nästa generation av forskare inom området ätstörningar. Alla som är engagerade i centrat – både vid Karolinska Institutet och våra samarbetspartners i världen – är hängivna vårt utbildningsuppdrag och brinner för att nå ut med vår forskning. Genom offentliga föreläsningar, publikationer, artiklar, intervjuer och sociala medier kommer vi att presentera de ofta komplexa vetenskapliga resultaten i mer lättförståeliga koncept för allmänheten.

Aktuell konferens

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en halvdag för dialog och kunskapsutbyte kring ätstörningar den 2 oktober 2017.

För att öka kunskapen om ätstörningar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande faktorer, behandling, syskonperspektiv samt ätstörningar inom idrotten. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående.
Evemanget är kostnadsfritt och ingår i föreläsningsserien KI Conferences och kommer att hållas på svenska, förutom en föreläsning som hålls på engelska. Läs mer om konferensen här.

För anmälan och frågor, kontakta Hanna Kilander på e-post: hanna.kilander@sll.se
Direktanmälan görs på via denna länk.
 

Kontakt

Professor Cynthia Bulik är ansvarig för CEDI och kan kontaktas via e-post om du har några frågor. Projektkoordinator Jessica Pege kan också besvara era frågor.

Professor

Cynthia Bulik

Telefon: 08-524 824 19
E-post: cynthia.bulik@ki.se

Professor

Ata Ghaderi

Telefon: 070-999 63 12
Enhet: Psykologi Ghaderi
E-post: Ata.Ghaderi@ki.se

Forskningssamordnare

Jessica Pege

Telefon: 08-524 823 94
E-post: jessica.pege@ki.se

Forskarstuderande

Camilla Wiklund

E-post: camilla.wiklund@ki.se

Projektledare

Virpi Leppä

Telefon: 08-524 824 95
E-post: virpi.leppa@ki.se

Anknutna

Anknuten

Elisabeth Welch

Enhet: CPF Juhlin
E-post: elisabeth.welch@ki.se

Anknuten

Laura Thornton

Daniel Fassnacht och Kathina Ali från Australian National University.

Daniel Fassnacht and Kathina Ali from Australian National University

Vetenskapligt råd

 • Dr. Gerome Breen (PhD) är docent i neuropsykiatrik & translationell genetik; Department of Social Genetic & Developmental Psychiatry; King’s College London och chef för NIHR Biomedical Research Centre. Dr. Breen är ordförande och rådgivare för genomik.
 • Professor Kerstin Plessen (MD, PhD) är forskningsansvarig vid Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry. Hon är professor vid Faculty of Health Sciences, Köpenhamns Universitet. Professor Plessen är rådgivare för allmän barnpsykiatri.
 • Dr. Andreas Birgegård (PhD) leder Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) i Stockholm och är forskningsgruppledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans arbete fokuserar på forskning, utbildning, handledarskap och ansvar för kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Dr. Birgegård är expert på ätstörningar och rådgivare angående svenska register.
 • Professor Paul Lichtenstein (PhD) är prefekt på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och medlem i rådet.

Övrig personal i projektet

Postdoc

Anna Hedman

Telefon: 08-524 852 85
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: anna.hedman@ki.se

Forskarassistent

Ida Nilsson

Enhet: Neurogenetik
E-post: ida.nilsson@ki.seForskarstuderande

Andreas Jangmo

E-post: andreas.jangmo@ki.se

Doktorand

Shuyang Yao

Telefon: 08-524 824 75
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: shuyang.yao@ki.se

Projektassistent

Malin Rådström

Telefon: 08-524 861 76
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: malin.radstrom@ki.se

Systemutvecklare

Johan Zvrskovec Källberg

Telefon: 08-524 824 74
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: johan.kallberg@ki.se

CEDI-teamet

Pågående forskningsprojekt

ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative)

ANGI_logo_300px

Projektet “Anorexia Nervosa Genetics Initiative” (ANGI) är den största genetiska studien av anorexia nervosa hittills i världen. Tillsammans med kollegor i USA, Danmark, Australien och Nya Zeeland har vi samlat in DNA från mer än 13,000 individer med anorexia nervosa och matchat dem mot andra som aldrig haft en ätstörning. Just nu pågår genetisk analys av dessa prover och vi förväntar oss att vi få resultat i form av en utläsning av hela genomet under 2017. Vårt mål är att identifiera gener som påverkar risken för anorexia nervosa för att hjälpa oss förstå den bakomliggande biologin och förbättra behandling. Cynthia Bulik är ansvarig för projektet och ledare för ANGI-teamet på Karolinska Institutet är Mikael Landén och Anders Juréus.

Binge Eating Genetics INitiative (BEGIN)

BEGIN_logo_100px

Forskningsstudien BEGIN blir både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Studien kommer att utföras både i USA och Sverige och vi kommer att samla in DNA och avföringsprover från personer med båda dessa sjukdomar och från friska kontrollpersoner för att kunna identifiera gener som har med sjukdomarna att göra. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning. Studieteamet består av Virpi Leppä, Camilla Wiklund, Malin Rådström, Laura Thornton, Johan Källberg, Cynthia Bulik, och samarbetspartners är Lars Engstrand och Ina Schuppe Koistinen.

Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT)

creat_logo_100px

CREAT är en studie av enäggstvillingar som är diskordanta för anorexia nervosa, dvs en tvilling är frisk och den andra har eller har haft sjukdomen. Det speciella med en sådan studiemodell är att enäggstvillingar delar hela sin genuppsättning, så om man upptäcker skillnader mellan dem kan det visa oss var vi ska leta efter orsaker för denna destruktiva sjukdom. Vi kommer att bjuda in tvillingar för att spendera två dagar med oss på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer att göra en omfattande fysiologisk och psykologisk utvärdering med hjälp av bland annat MR-scanning, neurokognitiva tester, psykologiska tester och blodprov. Målet med studien är att hjälpa oss förstå både biologiska faktorer och psykologin bakom anorexia nervosa. Jessica Pege är koordinator för CREAT-studien och arbetar tillsammans med Ata Ghaderi, Elisabeth Welch, Camilla Wiklund, Johan Källberg, Lauren Breithaupt, Chris Hübel, Maria Seidel, Cynthia Bulik, och kollegor från Tyskland (Stephan Ehrlich) och Los Angeles (Jamie Feusner).

Hetsätningsstörning i nationella register

Hetsätningsstörning är en ätstörningssjukdom som precis som bulimi karakteriseras av hetsätning (att äta ovanligt stora mängder mat och känna att man tappat kontrollen), men utan att man använder sig av kompensatoriska beteenden som  tillexempel kräkning. Fastän hetsätningsstörning är tämligen ny som diagnos, har beteendet funnits länge och är den vanligaste ätstörningen. Vi håller på med ett antal studier tillsammans med svenska kvalitetsregister för ätstörningar Riksät och Stepwise samt med kollegor vid Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) för att förstå mer om hetsätningsstörning, hur ofta det uppträder tillsammans med andra psykiatriska sjukdomar såsom depression eller ångest, hur ofta medicinska komplikationer förekommer och hur personer med hetsätningsstörning använder mediciner och sjukvård i allmänhet. Forskningsteamet inkluderar Henrik Larsson, Andreas Birgegård, Claes Norring, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Elisabeth Welch, Laura Thornton, Andreas Jangmo, Hunna Watson och Cynthia Bulik.

Ätstörningar i Svenska tvillingregistret och populationsregistret

Genom att använda de epidemiologiska data som finns tillgängliga i Sverige kan studenter och forskare vid CEDI studera ett antal viktiga forskningsfrågor relaterade till ätstörningar genom livet. Bland forskarna finns Shuyang Yao, Camilla Wiklund, Chris Hübel, Anna Hedman, Mattias Strand, Laura Thornton, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Nancy Pedersen, Ralf Kuja-Halkola och Cynthia Bulik.

Etik

Vid CEDI upprätthåller vi högsta möjliga forskningsetiska normer. Våra studiedeltagares integritet och rättigheter är centrala för vårt uppdrag. Vi är mycket tacksamma för våra deltagares villighet att dela med sig av information om sig själva för att hjälpa oss vidareutveckla förståelsen av ätstörningar. I gengäld värnar vi deras integritet genom att säkerställa att alla personuppgifter skyddas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. att alla prover förvaras avindentifierade och på så sätt att obehöriga inte kan att komma åt dem.
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Ansvarig för insamlat material är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-524 800 00. Huvudansvarig för studien är professor Cynthia Bulik.

Publikationer

Seminarier

 • Nilsson, I. “The Neurobiology of anorexia - Studies of mice and men”, CMM Lunch seminar, Stockholm, Sweden. (March, 2016)
 • Jangmo, A. “Binge-Eating Disorder in the Swedish National Registers: Somatic Comorbidity.” International Conference on Eating Disorders. San Francisco, USA (May, 2016)
 • Bulik C.M., “Changing the way the world thinks about eating disorders.” Get Inspired by a Professor Lecture, Karolinska Institutet (April, 2016)
 • Bulik, C.M., “Eating disorders genomics at KI: The next generation.” Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet (April 2016)
 • Bulik, C.M., “Centre for Eating Disorders Innovation: Overview.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Welch, E. Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT): Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Hübel, C. “Metabolic function in anorexia nervosa.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Wiklund, C. “Binge-eating Disorder Genetics INitative” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Yao, S. “Theft and other crimes in eating disorders: A register-based cohort study.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Hedman, A. “Eating disorders among immigrants.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Jangmo, A. “Diagnostic crossover in eating disorders.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)
 • Nilsson, I. “Mitochondrial dysfunction and neuroinflammation in anorexia nervosa.” Nationellt ätstörningssymposium, Stockholm (January, 2017)

Stöd vår forskning genom en gåva

För att ge en gåva till vår forskning, klicka ”Gåva via webben”, där står det hur man ska göra:

 1. Klicka på “Till webbetalning”
 2. I menyn “Välj vad du vill stödja”, välj “Medical Research”
 3. Fyll i dina personliga uppgifter
 4. I rutan “Min hälsning”, skriv in t ex “CEDI” eller ”Jag vill ge min gåva till Cynthia Buliks forskning om ätstörningar”

Länkar

EpidemiologiPsykisk ohälsa