Om din anställning

Personal/HR

KIs personalsystem heter Primula. Här ansöker du om ledighet, registrerar utlägg och reseräkningar samt hämtar lönespecifikationer.

Semester och annan ledighet

För vissa anställningar (lärare, forskare, doktorander & forskningsassistenter) gäller att semestern läggs ut baserat på en schablon vilket betyder att halva antalet dagar dras under sommarhalvåret och resten under vinterhalvåret. Om du har schablonsemester ansöker du inte om semester i Primula utan du kommer överens med närmaste chef om hur du tar ut semesterdagarna under året. Övriga medarbetare ansöker om semester via PA-webben.

Om du blir sjuk

Sjukanmälan görs till LIME HR (och förstås kontaktas närmaste chef och berörda kollegor). Från och med åttonde sjukdagen ska läkarintyg lämnas till LIME HR.

Friskanmälan gör du själv i Primula/PA-webben

Lön

Lönehandläggare för LIME, HR-avdelningen: Anette Söderlind - 08-524 880 63, Anette.Soderlind@ki.se

Utbetalningsdatum

Lönekörningen sker i mitten av varje månad för utbetalning omkring den 25:e, samt för resor/utlägg även runt den 5:e i månaden (med en extra utbetalning omkring den 10:e). Tidsplan över stopptider, körningsdagar och utbetalningsdagar finns på startsidan i PA-webben. Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till LIMEs lönehandläggare Anette Söderlind, Personalavdelningen. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverket.se

Anmäl kontonummer för löneutbetalning

Den 1 april 2017 byter Karolinska Institutet bank för löneutbetalningar från Nordea till Swedbank. För att du ska få din lön in på ditt konto i fortsättningen måste du anmäla in ditt kontonummer till Swedbank senast fredag 31 mars. Detta måste du göra oavsett vilken bank du har och även om du redan har ett konto hos Swedbank. I annat fall riskerar du att få din lön på ett utbetalningskort som skickas till din hemadress.

Du anmäler ditt kontonummer till Swedbank här

Läs mer om bytet av bank på Internwebben

Har du frågor om bankbytet kan du kontakta bankbyte@ki.se

 

Friskvård

Hälsoinspiratörer vid LIME är Liisa Olsson och Pia Persson
Mer om friskvården vid KI på internwebben.ki.se.

Institutionsrådet (IR)

Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller av institutionsövergripande karaktär. Dess funktion är att vara rådgivande och att utgöra ett forum för prefektens förankring av sina beslut. Läs mer på KIs internwebb

LIMEs institutionsråd består av följande personer/funktioner:

Carl Johan Sundberg, prefekt och ordförande
Karin Blomberg, t f administrativ chef

Gert Helgesson, roterande centrumchef 2016-2017

Sokratis Nifakos (suppleant: Cormac McGrath), Ombud för lika villkor
Clas Rehnberg (suppleant: Vasilis Hervatis), lärarrepresentant
Ann-Kristin Sandberg (suppleant Maria Kvarnström): lärarrepresentant
Erik Attoff (suppleant: Maria Appelgren), TA-personal
Liisa Olsson (suppleant: Marie Lind), TA-personal
Mairi Savage (suppleant: Emma Granström), doktorandrepresentant
Petra Åhreus Bäckström, sekreterare

Protokoll från IR finns på Common/LIME-intra

Lika villkor/Equal rights

För att LIME ska vara en inkluderande och inspirerande studie- och arbetsplats krävs ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier. Det räcker inte med att vi anser att alla bör få samma rättigheter och möjligheter, vi måste också arbeta kontinuerligt och systematiskt för att åstadkomma detta. Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, normer, attityder, värderingar och beteenden.

Med utgångspunkt i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) strävar vi efter lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Lagen gäller institutionen både som arbetsplats och utbildningsanordnare och inkluderar all personal (teknisk, administrativ, forskare etc) samt alla studenter som läser kurser vid LIME.

Diskrimineringslagen kräver aktivt främjande åtgärder och föreskriver att arbetet ska vara målinriktat. Dessutom ingår ett förbud mot trakasserier och en skyldighet för institutionen att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Lika villkor finns även reglerat i Högskoleförordningen kap 4, Högskolelagen 1 kap 5 § och i Föräldraledighetslagen 16 §. Därtill kommer Arbetsmiljölagens skrivning om förbud mot kränkande särbehandling. Relevant är också Hälso- och sjukvårdlagens portalmening om vård på lika villkor.

På KI finns en central handlingsplan för lika villkor som också innefattar vår institution, samt en lokal handlingsplan för LIME.

LIMEs likavillkorsplan 2013
Central handlingsplan för lika villkor

Equal rights and opportunities

In order for LIME to be an inclusive and inspiring environment it is necessary to work actively against discrimination and harassment. It is not enough that we believe that everyone should have the same rights and opportunities, we must also work continuously and systematically towards achieving this goal. Promoting equal rights and opportunities involves working with knowledge, norms, attitudes, values and behaviour.

Based on the Discrimination Act (SFS 2008:567) we strive towards equal rights and opportunities regardless of sex, sexual orientation, gender identity or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disability or age. The law applies to both the institution as a workplace and as provider of education. Consequently this includes all personnel (technical, administrative, researchers, etc.) and all students attending courses at LIME.

The Discrimination Act requires active measures to promote equal rights and opportunities and stipulates that all efforts should be goal-oriented. The act also includes a prohibition against harassment and a responsibility on behalf of the department to investigate and take measures against harassment.

Equal rights and opportunities are also regulated by the Higher Education Ordinance chapter 4, the Higher Education Act Chapter 1 § 5 and the Parental Leave Act § 16. In addition, the Work Environment Act which prohibits victimization. Other relevant legislation includes the Health and Medical Services Act (1982:763) that stipulates the right to health care on equal terms.

Karolinska Institutet has an action plan for promoting equal rights and opportunities, which also includes the Department LIME. LIME also have a local action plan.

Local action plan (LIME)
Action plan for promoting equal rights and opportunities (in Swedish)

Har du några frågor, funderingar, förslag eller vill veta hur du kan främja lika villkor? Kontakta gärna någon av oss: / If you have any questions, concerns, suggestions or you want to know more about how to promote equal rights and opportunities please contact:

Likavillkorsombud/Equal rights and opportunities representative: Sokratis Nifakos sokratis.nifakos@ki.se & Cormac McGrath cormac.mcgrath@ki.se

Skyddsombud/Safety delegates

Om du behöver prata med någon om din arbetsmiljö så kan du alltid kontakta skyddsombuden. De har tystnadsplikt.

Samverkansgrupp

På LIME består Samverkansgruppen av följande funktioner:

  • Prefekt (ordförande)
  • Prefektassistent (sekreterare)
  • AC
  • Centrumchef (roterande)
  • HR
  • SACO- och OFR-ombud
  • Skyddsombud
  • Ombud för lika villkor

Protokoll från samverkansgruppens möten finns på Common/LIME-intra

För doktorander

På vår externa webbplats finns allt du behöver veta som doktorand vid LIME; övergripande information om de olika momenten inom doktorandutbildningen tillsammans med viktiga regler, blanketter och checklistor:

Information för doktorander på LIME

Annonsera halvtidskontroll/disputation

För att annonsera halvtidskontroll och disputation, kontakta info@lime.ki.se som publicerar i kalendern här på LIMEs intranät, i den lokala kalendern för det centrum/enhet doktoranden tillhör samt i kalendern för LIME och KI.

  • Obligatoriska uppgifter: Titel på avhandlingen, Namn, Plats, Datum och Tid
  • Frivilliga uppgifter: Handledare, Betygskommitté, Övrig information (länkar, bilagor)

Det finns även möjlighet att annonsera på informationstavlan i entrén i Widerströmska huset (se Kommunikation och webb). Då behövs ett foto.

Annonsera halvtid/disputation

Profilsidor

Alla anställda och anknutna vid KI har automatiskt en egen profilsida som man själv ansvarar för att fylla med innehåll och hålla uppdaterad.

Adressen är uppbyggd enligt principen "ki.se/people/KI-ID"

För hjälp med din profilsida kontakta i första hand din lokala webbredaktör.

För mer information om profilsidor, se internwebben.ki.se

Medarbetarundersökning 

Resultatet från medarbetarundersökningen 2014 för hela LIME finns på Common/LIME-intra. Det är enhets- och forskargruppscheferna som ansvarar för att återkoppla resultatet och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för sina grupper. Nästa medarbetarundersökning vid KI är planerad till hösten 2017. 

Kontaktperson LIME: Therese Wahlström
Läs mer om medarbetarundersökningen på internwebben.ki.se