Grund- och avancerad nivå | LIME

This page in English

Disputation

Samtliga program inom grundutbildning, utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning förmedlar kunskaper och färdigheter som ger vetenskapligt grundade förutsättningar att arbeta inom vård och omsorg samt leda och kontinuerligt utveckla verksamhet och arbetsmiljö i samverkan med andra.

Anmälan till program och kurser

Antagning.se

Ämnesområden

LIMEs utbildningsutbud sträcker sig över en rad intressanta områden och närheten till aktuell forskning följer som en röd tråd genom alla utbildningar. Välj ett ämne och läs mer.

Bioentreprenörskap

Unit for Bioentrepreneurship (UBE) utvecklar och tillhandahåller ett brett utbud av utbildningsaktiviteter som beskriver processen "from science to business" inom livsvetenskaperna.

Hälsoinformatik

Utbildning inom hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg.

Medical management

Utbildningen riktar sig till blivande yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt personer med chefsansvar inom vård och omsorg. En gemensam nämnare är den pedagogiska metodologin där utformning och lärandemål utgår från kursdeltagarnas behov och praktiska erfarenhet. En integrering av teori, problemlösning och praxis främjar inlärningsprocessen.

Hälso- och sjukvårdsetik

Etikundervisning ingår i flertalet kurser och program på Karolinska institutet såsom Biomedicinprogrammet, Läkarprogrammet m m.

Medicinsk pedagogik

Den utbildning som erbjuds KIs lärare ger dem stärkt kompetens och nya färdigheter att utföra sina utbildningsuppdrag i enlighet med KIs övergripande mål och policies.

Medicinsk statistik

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Suicidprevention

NASP bedriver en omfattande utbildningsverksamhet riktad både till kliniskt verksamma yrkespersoner som i sitt arbete möter självmordsnära individer och till en suicidpreventivt intresserad allmänhet. Strategin är att utbilda nyckelpersoner som i sin tur är lärare och handledare vid den egna arbetsplatsen, till exempel i vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och vid skolor, arbetsplatser och inom organisationer. Medarbetare från NASP deltar också regelbundet i undervisningen av läkarstuderande och i av andra enheter anordnade forskar- och masterkurser vid Karolinska Institutet.

Kurser

Se mer om kurser som finns på KI här.

Master- och magisterprogram

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Masterexamen utfärdas gemensamt av Stockholms Universitet och Karolinska Institutet

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi.

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Medicine masterexamen

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning på hälsoekonomi, policy och management

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Du får fördjupade kunskaper inom hälsoekonomi-, management- och policyområdet och en bättre teoretisk och begreppsmässig förståelse för hälso- och sjukvårdens funktion.

120 hp
2 år
Studiestart höst: v. 36  
Examen: Medicine masterexamen

Magisterexamen i medical management -Ledarskap och organisationsutveckling 2

Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (eller motsvarande) och som vill fördjupa dig ytterligare inom ämnet medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning. Kursen ger dig också kunskap om organisationers struktur och dynamik med speciellt fokus på chefsrollens villkor och förutsättningar

30 hp
Avancerad nivå
Huvudområde: Medical Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik

Det utannonserade programtillfället är inställt. Styrelsen för utbildning har även fattat beslut om att föreslå rektor att avveckla nuvarande magisterprogram i medicinsk pedagogik samt masterprogram i medicinsk pedagogik. Läs mer om beslutet.

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som baseras på förklaringsgrunder och perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. I utbildningen skapas möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas. Du kommer att studera vad undervisning och lärande betyder i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet.

60 hp
2 år (halvfart)
Distansutbildning
Studiestart höst: v. 36  
Obligatoriska träffar: 6
Examen: Medicine magisterexamen

More information about Master's programme in medical education

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar ges inom ämnesområdena suicidprevention och medicinsk pedagogik.

Kontakt

Sabine Koch, grundutbildningsansvarig, GUA

Marie Dokken, handläggare i utbildningsnämnden

Administratörer för grundutbildning

Maria Appelgren, medical management

Elisabeth Löfgren, statistik

Annelie Jonsson, hälso- och sjukvårdsetik

Marie Lind, hälsoinformatik

Liisa Olsson, bioentreprenörskap

Elisabet Lindgren, medicinsk pedagogik

Forskarutbildning

Tomas Månsson, studierektor för forskarutbildningen
Ingrid Smedberg, handläggare för forskarutbildningen

Länkar

DistansutbildningDoktorandKursLärandeMagisterprogramMasterprogramUppdragsutbildningUtbildningsprogram