Forskning på LIME

Medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett interdisciplinärt forskningsområde baserat på vård- och beteendevetenskap med fokus på pedagogik, men även på psykologi och sociologi. Lärande på individuell- och systemnivå både inom formell utbildning och inom hälsovård undersöks. Kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder används beroende på typen av forskningsfråga. Att förstå villkoren för lärande inom hälsovård är en förutsättning för professionell utveckling och effektiv användning av resurser som bidrar till förbättrad hälsa. Forskning inom medicinsk utbildning behövs för att förbättra kvaliteten på lärande, handledning och utövande inom vården.

Unit of Medical Education

Läs mer om forskning och forskargrupper inom Medicinsk pedagogik.

Hälsoinformatik

På HIC fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande.

Mer om forskning och aktuella projekt inom hälsoinformatik.

Medical Management

Forskningen på MMC fokuserar på ledning, organisation, ledarskap och innovation. En målsättning för medical management är att skapa en koppling mellan det medicinska beslutsfattandet och resurshanteringen genom att definiera resurser med medicinska termer.

MMC är organiserad i 14 olika forskargrupper.

Forskargrupper inom Medical Management.

Hälso- och sjukvårdsetik

CHEs verksamhetsområden är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor. Detta innefattar en mycket bred palett av frågor. Centrets centrala intresseområden är sjukvårdens prioriteringar, patientens rättigheter och forskningsetik.

Mer om forskning och aktuella projekt inom hälso- och sjukvårdsetik.

Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

NASP hus Granits väg 4

Självmord är ett resultat av komplexa interaktioner mellan genetiska, individuella och sociala faktorer. Vi anser att det mest effektiva sättet att närma sig detta komplexa ämne är genom tvärvetenskaplig forskning. NASP sammanför olika vetenskapliga områden såsom genetik, psykologi, psykiatri, epidemiolgy, etc och kombinerar resultaten för att producera integrerade teoretiska ramar om självmordsbeteende. 
Forskningsprocessen vid NASP kan beskrivas som cykler mellan grundforskning och tillämpad forskning. Genom grundforskning, försöker vi förstå grundläggande aspekter av självmordsbeteende, medan vi i tillämpad forskning syftar främst till att minska självmordsbeteende genom att utveckla och utvärdera metoder för självmordsprevention. 
Våra nuvarande forskningsprojekt är listade nedan.

Mer om forskning och aktuella projekt.

Bioentreprenörskap

Bioentreprenörskap är ett multidisciplinärt forskningsfält som kombinerar olika teoretiska forskningsmetoder såsom entreprenörskap, innovation, organisation, management, strategi, nätverk, samarbeten och produktutveckling. Allt inom kontexten av Life Science.
Mer om forskning och aktuella projekt inom Bioentreprenörskap (på engelska).

Utvärdering

Vi utvecklar metoder och verktyg för utvärdering i syfte att bidra till och stärka området utvärdering. Vi samarbetar gärna i olika projekt, antingen genom att stödja en befintlig process eller genom att bygga och strukturera en hel utvärdering. Till exemple kand detta innefatta planering av processen, hitta den bästa modellen eller utveckla de bäst lämpade metoderna och verktygen för området som ska utvärderas, implementeras eller utvärdering och rapportering av resultaten.

Läs mer om forskningsprojekten inom Evaluation

Medicinsk statistik

Idag bedrivs ingen forskning inom medicinsk statistik på LIME, men förhoppningen är att projekt kommer att startas inom kort.

Mer om Medicinsk statistik

Länkar