Forskning och projekt vid HIC

This page in English

På HIC fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande. Projekten nedan ligger i bokstavsordning.

Dagens patient - aktiv egenvård vid kronisk sjukdom 

Dagens patient är ett samarbete mellan Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet, företaget Nerve och intresseorganisationen Neuroförbundet. 

Dagens patient är ett projekt för aktiv egenvård vid kronisk sjukdom. Vi vill lyfta fram det faktum att patienternas egen aktivitet och kunskap kan vara till nytta för dem själva, för andra patienter, för sjukvården och för forskningen och arbetar med två patientgrupper, med deltagare som har Parkinsons sjukdom respektive multipel skleros, MS. I projektet får användarna hjälp att sätta kunskap om sin egen sjukdom i ett sammanhang och öka förståelsen för sin egen situation. Läs mer på projektets hemsida. Projekttid: 2014-2015 Kontaktperson: Sara Riggare

​Datoriserade kliniska riktlinjer genom openEHR

Integrering av datoriserade kliniska riktlinjer med openEHR.

Fokus i denna forskning är att erbjuda nya sätt att stödja kliniska processer genom användning av informationsteknik baserad på återanvändbara, evidensbaserade datastrukturer, modeller och komponenter. Detta kommer på sikt kunna skapa anpassningsbara e-tjänster för patientspecifikt beslutsfattande i vården. Mer specifikt kommer datoriserade riktlinjer undersökas i samband med openEHR, en semantisk teknologi för elektroniska journalsystem.

Projektet är ett samarbete mellan KI-institutionerna LIME, MedSolna och Klinisk neurovetenskap samt med företaget Cambio Healthcare Systems.

I projektet ingår Sabine Koch, LIME; Michael Fored, MedSolna; Rong Chen, Cambio Healthcare Systems och LIME; Tiago Prazeres Moreira, Klinisk neurovetenskap.

Publikationer

Retrospective checking of compliance with practice guidelines for acute stroke care: a novel experiment using openEHR's Guideline Definition Language.
Anani N, Chen R, Prazeres Moreira T, Koch S
BMC Med Inform Decis Mak 2014 May;14():39

Early Experiences from a guideline-based computerized clinical decision support for stroke prevention in atrial fibrillation.
Chen R, Valladares C, Corbal I, Anani N, Koch S
Stud Health Technol Inform 2013 ;192():244-7

OpenEHR-based representation of guideline compliance data through the example of stroke clinical practice guidelines.
Anani N, Chen R, Prazeres Moreira T, Koch S
Stud Health Technol Inform 2012 ;180():487-91

Egenvårdsstöd via e-tjänster till personer med lindriga förvärvade kognitiva funktionshinder 

Syftet med projektet är att skapa en översikt över vilka erfarenheter som personer med lindriga/moderata förvärvade kognitiva funktionshinder (MildAcquiredCognitiveImpairment) har av e-tjänster som sociala medier, mobiltelefon och andra tekniska hjälpmedel.

Projektet inleddes med en förberedande studie för att undersöka den nuvarande hjälpmedels-, informations- och kommunikationstekniken (IKT) genom en systematisk genomgång av befintlig litteratur om tillgängliga IKT-verktyg för MACI-patienter som använder åtta olika biblioteksdatabaser inom medicin, vetenskap, teknik och sjukgymnastik. Funktionaliteten hos dessa verktyg analyserades med hjälp av en analytisk ram som grundar sig på den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health). Forskningen följdes av ett enkätutskick där totalt 600 medlemmar i en patientorganisation (Hjärnkraft) tillfrågades om sina vanor av användning av e-tjänster och sociala medier i relation till sina kognitiva brister. Projektet kommer att följas av en utvärdering via en offentlig Facebook-grupp som inrättats för personer med trötthet uppkommen efter en skada på hjärnan samt några fokusgruppsmöten med ett litet antal personer med MACI.

Hittills har resultaten från delstudierna i projektet visat en brist på särskilda IKT-verktyg för att stödja personer med MACI samt vilka tillgängliga tjänster/verktyg personerna med MACI ofta använder (på egen hand).  Resultaten visade också att själva kommunikationen är den viktigaste aspekten av e-tjänster för dem.

Kontaktperson: Aboozar Eghdam

Publikation

Information and communication technology to support self-management of patients with mild acquired cognitive impairments: systematic review.
Eghdam A, Scholl J, Bartfai A, Koch S
J. Med. Internet Res. 2012 Nov;14(6):e159

Heart Rate Variability Biofeedback Game

Läs mer om detta projekt på våra engelska sidor; länk uppe till höger.

IntegrIT

Målet med IntegrIT är att utveckla en infrastruktur för patientnära klinisk forskning som integrerar datainsamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering. Syftet är att främja klinisk forskning i den reguljära vården samtidigt som man minskar administrativ tid för både forskare och patienter.

Kronisk kunskap

Projektet utgår från hypotesen att patienter som har mer kunskap - använder vården effektivare - kostar mindre för samhället och - mår bättre.

Bland projektparterna finns patienter, forskare, vårdgivare, designers och företagare och vi vill i steg 1 Initiering tillsammans med personer med Parkinson med hjälp av tjänstedesignmetoder ta fram ett koncept. Detta kan utgöra en ´one-stop-shop´ där man kan dra nytta av informationssamhällets möjligheter för att skaffa den kunskap man behöver - i vården och utanför - för att må så bra som möjligt. Konceptet kommer att testas, utvärderas och vidareutvecklas och vi förutser att det kommer att kunna användas för en lång rad olika kroniska sjukdomar och andra sjukdomstillstånd.

Kontaktperson: Sara Riggare

Mina vårdflöden

Visionen för projektet "Mina Vårdflöden" är att möjliggöra för patienten själv att följa sin hälsa online genom att ge dem tillgång till historik, nuläge samt framtida händelser rörande deras personliga vårdflöden.

Läs mer om projektet på dess egna sidor.

Min hälsoplan

Min hälsoplan är studier kring att stödja egenvård och samarbete i strokevården genom informations- och kommunikationsteknologi. Det huvudsakliga syftet med vårt forskningsprojekt är att undersöka hur hälsoinformationssystem (i detta sammanhang ’Min hälsoplan’) som används av patienter med kroniska eller långvariga sjukdomar bör utformas för att förbättra samarbete, patientens delaktighet och egenvård. Inom projektet kommer vi därför att ta fram en prototyp: "Min hälsoplan" som kommer att vara ett verktyg med fokus på vård- och rehabiliteringsplanering som ett sätt att förbättra samarbete mellan stroke patienter och vård- och omsorgspersonal och ett verktyg för att möjliggöra långsiktig rapportering och uppföljning av individens hälsotillstånd.

Projektet bedrivs av Centrum för hälsoinformatik (HIC). Projekttid: 2011-2016. Kontaktperson: Nadia Davoody

Publikation

Collaborative interaction points in post-discharge stroke care.
Davoody N, Koch S, Krakau I, Hägglund M
Int J Integr Care 2014 Oct;14():e032

Nationella kartläggningen av e-hälsan i ambulanssjukvården

För att studera hur ambulanssjukvårdens informationssystem stödjer en effektiv, god och säker vård genomfördes under våren 2016 en enkätstudie riktad till ambulanssjuksköterskor. Syftet var att utreda hur informationssystemen stödjer ambulanssjuksköterskornas informationsbehov i ambulansuppdragens olika skeden. Studien genomfördes på uppdrag av eHälsomyndigheten i samarbete med Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet.

Vårdförbundet samordnar arbetet och skickar ut en webbenkät till samtliga sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Sverige som finns med e-postadress i förbundets medlemsregister. För analys av enkätsvaren och framställning av en rapport som analyserar resultatet anlitas forskare vid Health Informatics Centre och Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska institutet.

Läs "Stora brister i ambulansvårdens e-hälsa"

Läs "Så dåligt är it-stödet för ambulansvården"

Medverkande från HIC: Maria Hägglund och Therese Scott Duncan

Hälsoinformatik