Co-Care vid reumatiska sjukdomar

Co-Care vid reumatiska sjukdomar är ett delprojekt i Co-Care forskningsprogrammet inom det kliniska spåret reumatologi. Syftet är att studera etableringen av Centrum för reumatologi (CfR) som samvårdsorganisation, samt hur tjänster som stöttar samvård inom reumatologin sprids till andra verksamheter.

Centrum för reumatologi (CfR) är en akademisk specialistvårdsenhet som etablerats 1 mars 2016. Den har tillkommit som en tillämpning av en av målsättningarna i Framtidens hälso- och sjukvård – att flytta ut öppenvårdsverksamheter som inte behöver akutsjukhusets resurser till andra vårdgivare. I vårduppdraget från beställaren ingår ett integrerat utvecklingsuppdrag, som i beslutsunderlaget till Hälso- och sjukvårdsnämnden definierats på följande sätt:

”I detta integrerade utvecklingsuppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare. Uppdraget är vidare att inom reumatologin delta i utvecklingen av beskrivnings- och ersättningsmodell för somatisk specialistvård utanför akutsjukhus samt att sprida erfarenheter från 4D-projektet. I uppdraget runt FoUUI ingår att utveckla en modell för universitetssjukvård utanför akutsjukhus samt ansöka om att bli en universitetssjukvårdsenhet enligt regionala ALF-avtalet.”

Verksamheten vid CfR organiseras utifrån erfarenheter som vunnits då det nationella kvalitetsregistret i reumatologi successivt utvecklats till ett för patienter och vårdgivare gemensamt informations- och beslutsstödsystem. Detta har även gett upphov till utvecklingen av ett flertal patientcentrerade digitala tjänster. Bl.a. har verktyg till stöd för tidig upptäckt av inflammatorisk ledsjukdom, livsstilsförändringar och provtagning tagits fram. Verksamhetschefen för CfR är samtidigt registerhållare för Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.

MMC strävar att i samverkan med ledning och personal på CfR genomföra en förklarande fallstudie, vars syfte är att analysera hur en samvårdsorganisation skapas och etableras. I fallstudien görs en detaljerad beskrivning av händelseförloppen på basen av dokumentanalys, aktörsintervjuer och deltagande observation. Omgivningsfaktorer, aktörsinsatser och arbetssätt samt andra observationer av betydelse för upplevd framgång och hinder identifieras i fallbeskrivningen och valideras genom avstämning med deltagande aktörer. En övergripande ambition är att sammanfatta observationerna i en modell som möjliggör skapandet av samvårdsverksamheter i andra organisatoriska miljöer och därmed främja spridning av den vunna kunskapen.

Datainsamlingen vägleds av rådande kunskap om framgångsrika former för patientinvolvering. Beslut om etableringen av CfR, uppdragsbeskrivning och avtal definierar syfte och inriktning på verksamheten vid CfR. Dessa identifieras genom dokumentanalys. För organiseringen av verksamheten är de centrala aktörernas tolkning av uppdragen, målsättningar och uppfattningar om hur de nås av central betydelse. Dessa aktionsteorier klarläggs genom intervjuer med de centrala aktörerna och de prövas i de empiriska observationer som görs i fallstudien.

Fallstudien genomförs av en projektgrupp som består av Mats Brommels (programansvarig), Johan Hansson som senior forskare i samverkan med Carolina Wannheden och Helena Hvitfeldt Forsberg och Marie Dahlberg som forskningsassistent.

Fallstudien genomförs med aktionsforskningsansats. Det innebär att projektgruppen regelbundet avrapporterar sina observationer till verksamhetschefen med medarbetare, som kan utnyttja informationen till eventuell anpassning och förändring av genomförandeplaner och verksamhetsformer.

Filmer:

Ont i lederna och PEP

tRAppen

Läs mer om projektet tRAppen!