AIM - Action through Information Management

This page in English

Forskargruppen AIM

Om vår forskargrupp

Vår forskargrupp Action through Information Management (AIM) studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation. Genom att använda informatik kan vi skynda på processen att generera ny kunskap som snabbare når vårdgivare och patient. Genom att transformera information kan data presenteras på olika sätt som stöder patienter, vårdgivare och beslutsfattare i deras beslut. Vår forskargrupp arbetar med flera olika projekt inom bl a e-hälsa, värdebaserad vård, beslutsstöd, verksamhetsutveckling och kvalitetsregister.

Pågående projekt

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Projektet och utbildningen genomförs i samarbete med QRC Stockholm, Kvalitetsregistercentrum i Stockholm. Syftet med projektet är att tillhandahålla kurser där man bygger kunskaper och färdigheter i hur man aktivt kan driva varaktigt kliniskt förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Deltagarna får också lära och praktisera coachingmetodik för att uppnå ännu bättre resultat. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår. Totalt har 58 kliniska team från olika verksamheter och 29 kvalitetsregister deltagit. Kursen ges som en uppdragsutbildning via KI.
 

Nätverk för seniora coacher och chefer

Detta projekt syftar till att skapa ett lärande nätverk för hållbart förbättringsarbete och innovationsledning inom hälso- och sjukvården. Projektet bygger på deltagare från pågående program i QRC Coachingakademis regi som är en unik kombination av coaching, ledarskap och förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Genom det forskarstödda projektet vill vi stötta hälso- och sjukvårdsorganisationernas kapacitet för innovations- och förnyelseprocesser samt främja deras förmåga att skapa innovativ vård. Projektet bedriver följeforskning av de aktuella processerna och resultaten.
 

Medverkande:

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Projektledare

Julia Sid

Telefon: 08-524 852 81
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: julia.sid@ki.se

 

 4D artriter

Projekt 4D artriter består av flera delprojekt, som syftar till att underlätta för patienten i mötet med vården. Genom att utarbeta kunskapsstöd och e-hälsotjänster, blir patienten en medaktör i sin egen vård. Det hjälper också Hälso- och sjukvården att få bättre realtidsinformation om resultat, och ökar möjligheterna till forskning.

Medverkande:

Anknuten

Sofia Ernestam

Enhet: Centrum för läkemedelsepidemiologi / H Kieler
E-post: sofia.ernestam@ki.se

 

Patientcentrerade sätt att mäta vård vid rheumatoid artrit

Projektet handlar om att hitta patientcentrerade sätt att mäta vård vid rheumatoid artrit, samt att utveckla modeller för att delaktiggöra patienten i vården. Projektet studerar också underliggande antaganden i värdebaserad vård.

Medverkande:

Doktorand

David Ebbevi

Telefon: 08-524 852 86
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: david.ebbevi@ki.se

 

Simulering av vårdens processer och flöden

Ibland kan det vara bra att testa en planerad förändring eller en idé innan den implementeras. Genom att avbilda processer och flöden i en datormodell som kan simuleras kan man se vilka effekter en förändring kan få. På så sätt har man möjlighet att finjustera förändringen och undvika oväntade och oönskade effekter.

Medverkande: 

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

 

Forskargruppsmedlemmar

Forskargruppsledare: Helena Hvitfeldt Forsberg

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

David EbbeviDoktorand
Elena EftimovskaForskningsassistent
Helena HvitfeldtPostdoc
Åsa RevenäsPostdoc
Julia SidForskningsassistent
Carolina WannhedenPostdoc

Senaste publikationer

Pseudo-understanding: an analysis of the dilution of value in healthcare. JJ Fredriksson, D Ebbevi, C Savage - BMJ quality & safety, 2015.

Patient reported outcome measures in practice. EC Nelson, E Eftimovska, C Lind, A Hager, JH Wasson, S Lindblad- BMJ, 2015.

Using Patient-Reported Outcomes in Routine Practice: Three Novel Use Cases and Implications. Hvitfeldt Forsberg H, Nelson E, Reid R,Grossman D, Mastanduno M, Torrey Weiss L, Fisher E, Weinstein J. J Ambulatory Care Manage Vol. 38, No. 2, pp. 186–193. 2015.

HIV and tuberculosis coinfection: a qualitative study of treatment challenges faced by care providers. Wannheden, C.1; Westling, K.2; Savage, C.1; Sandahl, C.1; Ellenius, J.3. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Volume 17, Number 8, 1 August 2013, pp. 1029-1035(7)

Tuberculosis among HIV-infected patients in Stockholm, Sweden, 1987–2010: Treatment outcomes and adverse reactions. May 2014, Vol. 46, No. 5 , Pages 331-339 (doi:10.3109/00365548.2013.878033). Carolina Wannheden, Maria Norrby, Ingela Berggren, and Katarina Westling

Continuous innovation: developing and using a clinical database with new technology for patient-centred care—the case of the Swedish quality register for arthritis. J Ovretveit, C Keller, HH Forsberg, A Essén…S Lindblad - International journal for …, 2013 – ISQHC.

Finansiärer

Vinnova

Pedagogisk verksamhet

Vår forskargrupp undervisar i följande kurser och utbildningsprogram:

Medical managementMedicinsk informatik