Tidiga insatser för barn med autism - en fråga om kunskap och kvalitet?

This page in English

I Sverige erbjuds insatser till små barn med autism inom ramen för habiliteringens verksamhet. Föreningen Sveriges habiliteringschefer har i en rapport för evidensbaserad habilitering (EBH) 2010 rekommenderat intensiva mångsidiga program för små barn med autism. Rapporten bygger på den internationella forskning och beskriver hur insatserna kan implementeras utifrån svenska förhållanden. Det finns dock inga systematiska utvärderingar och studier som syftar till att utvärdera och bedöma hur väl insatserna går att implementera i Sverige.

Syftet med detta projekt är dels att undersöka kunskapsnivån kring tidig intervention och vilken inställning som finns till denna insats. Andra syften med projektet är att undersöka kvalitén på den träning som utförs samt om man kan se ett samband mellan god kvalité på träning och utvecklingstakt.

Kunskapsnivå och inställning har undersöks med hjälp av en webbenkät och databearbetning pågår.

Den del av projektet som rör kvalité och inlärningstakt genomförs på Autismcenter för små barn i Stockholm och de familjer och förskolor som får handledning i mångsidigt program erbjuds att delta. För att kunna bedöma kvalitet på träning samlas filmer in från förskolor och dessa kodas sedan utifrån ett bedömningsinstrument som är framtaget på York University i Toronto - The York Measure of Quality of Intensive Behaviorial Intervention (YMQI). Förskolepersonalen får sedan återkoppling från dessa filmer när det träffar handledaren från Autismcenter på ordinarie handledningsmöten. Förskolepersonalen får också en utbildning i vad som räknas som god kvalitet. Barnens inlärningstakt bedöms via test och skattningsskalor.

Kontakt

Leg psykolog, psykoterapeut (KBT), doktorand

Ulrika Långh

Telefon: 08-123 354 72
E-post: ulrika.langh@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida

NeuropsykiatriPsykologi