Klinisk intervju om funktion vid autismspektrumtillstånd (AST)

Vi söker dig som vill svara på frågor som undersöker styrkor och svårigheter relaterad till AST

Vid Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) pågår nu ett forskningsprojekt om funktionsförmåga och funktionsnedsättning vid autismspektrumtillstånd (AST), till exempel Aspergers syndrom eller autism. Forskningsprojektet innefattar en klinisk intervju som syftar till att undersöka olika aspekter av svårigheter och styrkor relaterad till AST. Ett exempel kan vara att ställa frågor om hur du upplever utförandet av dagliga rutiner i vardagen. Intervjun innefattar också en del om hur du uppfattar ditt livskvalitet. Sammanlagt beräknas den kliniska intervjun ta ca. 90 minuter (en och en halv timme).

Vem söker vi specifikt till vår studie?

Vi söker främst vuxna individer med AST diagnos som är intresserad att svara på frågor kring svårigheter och styrkor relaterad till sin diagnos, men vi intervjuar också nära anhörig (t.ex. förälder) till individer med AST.

Hur går den kliniska intervjun till?

Den kliniska intervjun sker antingen på plats på KIND eller via telefon. Vid intervjun kommer intervjuaren att använda en checklista bestående av funktionsaspekter relaterad till kroppsfunktion (t.ex. minne, uppmärksamhet), kroppsstruktur (t.ex. armar och ben) och vardagsaktiviteter (t.ex. utföra dagliga rutiner, gå till jobbet). Checklistan innefattar också en del om omgivningsfaktorer, där intervjuaren skattar aspekter i omgivningen som du tycker är underlättande eller hindrande för dig som har AST. Exempel på dessa kan vara attityder, stödpersoner, produkter, tjänster etc. Intervjun avslutas med några frågor om livskvalitet. Som ett tack för din medverkan får du ett superpresentkort på 200 kronor.

Vi vill skapa möjligheter för bättre vård och bättre forskning inom AST

Bakgrunden till projektet är att Världshälsoorganisationen, WHO, har utvecklat ett systematiskt sätt att beskriva funktionsförmåga vid olika hälsotillstånd. På engelska kallas klassifikationen för International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Det här projektet syftar till att ta fram en särskilt anpassad kortversion av ICF för personer med AST. Tanken är att kortversionen ska kunna underlätta beskrivning och bedömning av funktionstillstånd vid AST. Ett exempel skulle kunna vara att man inom vården kan utveckla mer strukturerade sätt att beskriva hinder och möjligheter i vardagslivet för individer med AST. På det här sättet kan kortversionen av ICF (även kallad Core Set) skapa bättre förutsättningar till vård och forskning inom AST. 

Ansvarig för genomförandet av studien är forskaren Soheil Mahdi. Projektet genomförs vid Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i samarbete med WHO och deras avdelning för forskning om ICF. Huvudansvarig för projektet är Sven Bölte, psykolog och professor vid Karolinska Institutet.

Vill du veta mer om studien och hur du anmäler dig för att delta i studien?

Doktorand

Soheil Mahdi

E-post: soheil.mahdi@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida

Faktaruta: Vad är autismspektrumtillstånd, aspergers syndrom och autism?

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsbegrepp för fler olika tillstånd, till exempel Aspergers syndrom och autism. Autismspektrumtillstånd karakteriseras av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och genom oflexibla repetitiva beteendemönster. Autismspektrumtillstånd är en livslång svårighet varför många behöver hjälp och stöd gällande skolgång, arbete, studier, och eget boende för att inte riskera att hamna i utanförskap som till exempel arbetslöshet och sjukskrivning/förtidspension samt utveckla psykiatrisk sjukdom (t ex depression). 

Forskning visar att autismspektrumtillstånd huvudsakligen har biologiska grundorsaker med  genetiska miljöbetingade komponenter. Exakt vilka mekanismer eller processer som orsakar tillstånden är dock ännu ej kartlagt. Varken biologiska tester för diagnostik eller effektiva behandlingsmetoder finns i dagsläget. 

Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) bedriver flera forskningsprojekt om utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autism och Aspergers syndrom. Föreståndare för KIND är professor Sven Bölte. 

Länkar

NeuropsykiatriNeuropsykologi