Medicin

På enheten för medicin bedrivs forskning inom metabolism, stroke och gastro.

Metabolisk forskning

Mikrovaskulär forskning

Projektet syftar till att studera mikrovaskulär dysfunktion hos personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, med och utan samtidigt förekommande diabetessjukdom.

Forskare: Adjungerad universitetslektor Gun Jörneskog

Hemostatisk dysfunktion vid utveckling av diabetiska senkomplikationer

Projektet syftar till att klarlägga huruvida den kärlskyddande effekten av acetylsalicylsyra är nedsatt hos patienter med diabetes. Man undersöker också vilka faktorer hos dessa patienter som kan tänkas modifiera effekten av acetylsalicylsyra på hemostatiska funktioner.

Forskare: Professor emeritus Ulf Adamson

Strokeforskning

Forskningen inom detta område handlar om

  • Akut behandling av stroke och dess följder
  • Strokerehabilitering
  • Depression vid stroke
  • Afasi vid stroke
  • Hemostasmekanismer vid stroke

Forskare: Överläkare Ann Charlotte Laska

Gastro

Kroppens järnomsättning vid typ 2-diabetes

Projektet syftar till att studera kroppens järnomsättning hos patienter med typ 2-diabetes. En del patienter utvecklar höga järnvärden och fettinlagring i levern. Orsaken till detta är okänt. Man känner inte till hur vanligt fenomenet är, eller om för mycket järn eller fett i levern kan försämra sockerbalansen. Studien är klinikövergripande med forskare från endokrin, gastro och hjärtmedicin.

Forskare: Marjo Kapraali

Mikroskopiska koliter

Studien om mikroskopiska koliter omfattar två sjukdomar; kolagen kolit och lymfocytär kolit. Orsaken till sjukdomarna är okänd. De drabbar framförallt medelålders och äldre personer. Huvudsymptom är diarréer. I ett projekt studerar vi om det finns faktorer som förklarar svårare förlopp hos vissa patienter och även transformation till inflammatoriska sjukdomar. Enstaka fall av sådan transformation har observerats och beskrivits.

Forskare

Izabella Janczewska
Bengt-Emil Sandstedt: e-post:bengtemil.sandstedt@karolinska.se

Omvårdnad

Forskningen inriktas huvudsakligen på individers eller grupper av individers upplevelse av hälsa/ ohälsa, livsprocecsser och behandling. Forskningen har ett patient, närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalperspektiv. Flera doktorander finns registrerade inom området

Övergripande ämnesansvar: Universitetslektor Anne-Cathrine Mattiasson

Forskare

Unn-Britt Johansson, medicin
Med Dr, Leg Sjuksköterska Åsa Franzén-Dahlin, stroke
Sanna Jäghult, gastro
Marjo Kapraali, gastro

Omvårdnadsforskning - Stroke

Studien syftar till att undersöka hur fysiska respektive kognitiva handikapp efter en stroke påverkar närståendes hälsa och upplevelse av börda.

Forskare: Med Dr, Överläkare Ann Charlotte Laska

Omvårdnadsforskning - Gastro

Studien syftar till att undersöka hälsorelaterad livskvalitet i olika aspekter hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom - effekten av patientutbildning på hälsorelaterad livskvalitet samt skillnad i hälsorelaterad livskvalitet mellan diagnoser samt sjukdomsduration. Studien syftar också till att identifiera olika triggerfaktorer till skov i inflammatorisk tarmsjukdom. IBD = "Inflammatory Bowel Dieses", det vill säga inflammatoriska tarmsjukdomar.

Forskare

Sanna Jäghult, gastro
Marjo Kapraali, gastro

GastroenterologiMetabolismOmvårdnadStroke