Doktorandprojekt vid KIDS

Här hittar du doktorander som är registrerade på vår institution, titel på projektet och namn på handledare. Vi hoppas att dessa presentationer ska kunna inspirera fler till att vilja börja med forskarutbildningen.

Anestesi och intensivvård

Doktorand Anette Hein

Titel: Smärtbehandling under värkarbete och efter gynekologisk kirurgi - med särskilt fokus på effekterna av intratekalt morfin.
Handledare: Jan Jakobsson, Gunnar Dahlgren och Caroline Haegerstrand

Doktorand Håkan Kalzén

Titel: Pediatrisk intensivvård i Sverige. En epidemiologisk kartläggning av infektionssjukdomar hos barn som är i behov av intensivvård.
Handledare: Claes Frostell, Johanna Alberg och Magnus Kaijser

Doktorand Sofie Paues

Titel: Kan en kombinationsbehandling med inhalerat NO och intravenöst cortison ha en organbevarande effekt vid kraftig systemisk inflammation?
Handledare: Johanna Albert, Claes Frostell och Fredrik Hesselvik

Doktorand Emma Öbrink

Titel: Postoperativt illamående och kräkning.
Handledare: Staffan Eksborg, Per-Arne Lönnqvist och Eva Oddby

Bild och funktionsmedicin

Doktorand Arvid Nordenskjöld

Titel: Long term health hazards from diagnostic X-ray radiation
Handledare: Magnus Kaijser, Fredrik Granath, Peter Aspelin

Kardiovaskulär medicin

Doktorand Liyew Desta

Titel: Post-infarction heart failure in acute coronary syndromes - patterns and determinants of prognosis in SWEDEHEART/RIKSHIA registry.
Handledare: Hans Persson, Claes Hofman-Bang, Jonas Spaak, Tomas Jernberg

Doktorand Christina Ekenbäck

Titel: Sympatisk och vaskulär reglering vid Takotsubo och hjärtinfarkt utan kranskärlsstenos.
Handledare: Jonas Spaak, Per Tornvall, Claes Hofman Bang,  Jonas Persson

Doktorand Mikael Ekholm

Titel: Neurohormonella reglermekanismer för hemostas och trombocytfunktion vid primärhypertoni.
Handledare: Thomas Kahan och Håkan Wallén

Doktorand Hans Erntell

Titel: Studier vid hjärtsvikt, med tonvikt på natriuretiska peptider och kardiopulmonelltm arbetsprov.
Handledare: Hans Persson och Jonas Spaak

Doktorand Peter Giesecke

Titel: Sköldkörteln och hjärtat - tyreoideasjukdomars inverkan på kardiovaskulär sjuklighet och död. 
Handledare: Mårten Rosenqvist, Viveka Frykman Kull, Ove Törring

Doktorand Susanne Groot-Jensen

Titel: Vårdkvalitet vid kranskärlssjukdom - Prognostiska faktorer, hälsoekonomi och läkemedelsförskrivning.
Handledare: Anna Kiessling, Peter Henriksson och Marie Björnstedt Bennermo

Doktorand Andreas Jekell

Titel: Endotelfunktion vid hypertoni och betydelsen av renin-angiotensin-aldosteron-systemet.
Handledare: Thomas Kahan och Majid Kalani

Doktorand Nashmil Hashemi

Titel: Clinical evaluation of Myocardial Performance Index (MPI), studies with Tissue Doppler Imaging (TDI) and Stress Echocardiography.
Handledare: Mahbubul Alam, Bassem Samad och LÅ Brodin

Doktorand Sam Kafian

Titel: Studier av hemostasfunktonen hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom.
Handledare: Bassem Samad,,Håkan Wallén och Majid Kalani

Doktorand Masih Khedri

Titel: Role of kidney dysfunction in the treatment of patients with acute coronary syndrome. 
Handledare: Jonas Spaak,  Stefan Jacobson, Juan Jesus Carrero Roig,  Karolina Szummer

Doktorand Kristina Lundwall

Titel: Vaskulär funktion, vitamin D brist och hyperfosfatemi vid måttlig njursvikt och ischemisk hjärtsjukdom.
Handledare: Jonas Spaak, Gun Jörneskog, Stefan Jacobson, Tobias Larsson Agevald

Doktorand Johan Löfsjögård

Titel: Heart dyssynchrony in heart failure patients with or without broadened QRS. The effect of biventricular pacemaker treatment at dyssynchrony and heart failure without broadened QRS.
Handledare: Magnus Edner, Hans Persson och Thomas Kahan

Doktorand Ann Hägg Martinell

Titel: Vården som lärmiljö - en studie av studenters lärande vid verksamhetsförlagd utbildning.
Handledare: Anna Kiessling, Peter Henriksson och Håkan Hult

Doktorand Maria Nilsson

Titel: Effekter av Mediyoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer.
Handledare: Monica Rydell Karlsson, Jörgen Medin, Mårten Rosenqvist

Doktorand Hermine Rietz

Titel: Obstructive sleep aponea as a cardiovascular risk factor. Handledare: Jonas Spaak, Thomas Kahan

Doktorand Johanna Sjöblom

Titel: Prediction of improvement in left ventricular function after acute myocardial infarction and prevention of death with implantable cardoverter and defibrillator (PRAMID).
Handledare: Viveka Frykman, Mahbubul Alam, Mårten Rosenqvist

Doktorand Piotr Sobocinski Doliwa

Titel: Silent paroxysmal atrial fibrillation, occurance and clincal implications.
Handledare: Mårten Rosenqvist och Viveka Frykman

Doktorand Emma Svennberg

Titel: Förmaksflimmerscreening hos individer med hög risk -förebyggande av strokeinsjuknande. 
Handledare: Mårten Rosenqvist, Johan Engdahl, Viveka Frykman Kull

Doktorand Charlotte Thålin

Titel: The influence of stroke on heart function
Handledare: Sara Aspberg, Anders Nygren, Magnus von Arbin

Doktorand David Waldenhjort

Titel: Förmaksflimmer vid kardiovaskulär sjukdom har samband med hjärtats vänstra kammares struktur och diastoliska funktion.
Handledare: Hans Persson och Mahbubul Alam

Doktorand Fredrik Wallentin

Titel: Kardiovaskulär risk hos patienter med hypertoni.
Handledare: Thomas Kahan, Björn Wettermark

Doktorand Annika Kinch Westerdahl

Titel: Livets slutskede hos patienter med Implanterbar defibrillator.
Handledare: Viveka Frykman, Anne-Cathrine Mattiasson, Mårten Rosenqvist

Kirurgi och urologi

Doktorand Markus Aly

Titel: Validering av genetiska markörers betydelse som komplement till PSA vid prostatacancer diagnostik.
Handledare: Henrik Grönberg, Fredrik Wiklund och Juha Kere

Doktorand Kajsa Anderin

Titel: Anastomosteknik och avlastande stomi inom kolorektal cancerkirurgi
Handledare: Jonas Nygren, Ulf Gustafsson, Anders Thorell, Pia Jestin

Doktorand Olof Backman

Titel: Alcohol abuse and obesity surgery
Handledare: Erik Näslund, Richard Marsk, Johan Franck

Doktorand Solveig Elmér

Titel: Utvärdering av ny undersökningsmetodik samt nya operationsmetoder vid hemorrojdsjukdom.
Handledare: Claes Lenander och Jonas Nygren

Doktorand Jennie Engstrand

Titel: Behandling av levermetastaser från kolorektal cancer. Handledare: Jacob Freedman, Eduard Jonas, Henrik Nilsson

Doktorand Åsa Gilstring

Titel: Koloskopets betydelse för utfallet vid koloskopi.
Handledare: Richard Marsk, Eduard Jonas

Doktorand Silja Karlgren

Titel: Det metabola syndromets inverkan på leverförfettning, leverfunktion och vesceral fettdistribution.
Handledare: Eduard Jonas, Henrik Nilsson, Lennart Blomqvist

Doktorand Jesper Magnusson

Titel: Ljumskbråck - livskvalitet hos män med ljumskbråck samt utfall efter tre olika nätplastiker.
Handledare: Anders Thorell och Jonas Nygren

Doktorand Tobias Nordström

Titel: Predicting Prostate Cancer
Handledare: Henrik Grönberg, Peter Wiklund och Anders Hallin

Doktorand Mahmood Wael Mahmood

Titel: Divertikelsjukdom i kolon - riskfaktorer, indikation för kirurgi och fördelar med kirurgi. 
Handledare: Fredrik Hjern, Mirna Abraham Nordling, Peter Thelin-Schmidt, Ola Olén

Doktorand Emma Öistämö

Titel: Colon cancer: aspects of preoperative local staging and treatment results.
Handledare: Mirna Abraham Nordling, Lennart Blomqvist, Fredrik Hjern

Medicin, njurmedicin

Doktorand Annelie Lindberg

Titel: Livskvalitet och komplementära och alternativa metoder hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Handledare: Lena Oxelmark, Michael Eberhardson, Olle Broström, Per Karlén

Doktorand Pia Santesson

Titel: Omgivningsfaktorer av betydelse för mikrovaskulär dysfunktion i huden vid diabetesmellitus.
Handledare: Gun Jörneskog, Anders Danielsson och Per-Eric Lins

Doktorand Josefin Mörtberg (Njurmedicin)

Titel: Trombocytmikropartiklar och hemostasrubbningar vid kronisk njursvikt och kardiovaskulär sjukdom.
Handledare: Jonas Spaak, Håkan Wallén, Stefan Jacobson

Obstetrik och gynekologi

Doktorand Cathrin Alvendal

Titel: Studier av det lokala immunförsvaret vid upprepade genitala infektioner.
Handledare: Nina Bohm-Starke, Sophia Ehrström , Annelie Brauner

Doktorand Anna-Karin Klint Carlander

Titel: Kejsarsnitt på mammans begäran - bonding, hälsa och livskvalitet.
Handledare: Ingela Wiklund, Ellika Andolf, Gunnar Edamn

Doktorand Ulrika Heddini

Titel: Genetiska orsaker till generell smärtkänslighet hos unga kvinnor med vulvavestibulit.
Handledare: Nina Bohm Starke, Ulrika Johannesson, Fred Nyberg och Eva Rylander

Doktorand Frida Husseini

Titel: Tyreoideahormon och TSH-receptorer i humant endometrium.
Handledare: Ann-Charlotte Sköljdebrand Sparre, Anneli Stavreus-Evers och Britt-Marie Landgren

Doktorand Maria Sahlin

Titel: Kejsarsnitt på kvinnans begäran - Bakomliggande orsaker till en önskan om kejsarsnitt, hälsa och psykologisk utveckling hos födda med planerat kejsarsnitt.
Handledare: Ingela Wiklund, Ellika Andolf, Gunnar Edman

Doktorand Karin Wickström

Titel: Pertubation with Ringer-lidocain as treatment for dysmenorrhea and sub fertility inpatients with endometriosis and cellular studies on the anti-inflammatory effects of lidocain in vitro.
Handledare: Greta Edelstam och Sven-Eric Olsson

Doktorand Charlotte Iacobaeus

Titel: Preeklampsi och generell kardiovaskulär funkton: Studier av makrocirkulation, endotelfunktion och biomarkörer.
Handledare: Ellika Andolf, Thomas Kahan, Eva Östlund D100, Katarina Bremme

Omvårdnad

Doktorand Helena Lööf

Titel: Individuella återhämtningsstrategier hos patienter med reumatoid artrit emotionsreglering och kroppsmedvetande.
Handledare: Unn-Britt Johansson, Elisabeth Welin Henriksson och Staffan Lindblad

Doktorand Catarina Nahlén

Titel: Stresshantering och emotionellt välbefinnande hos patienter med hjärtsvikt.
Handledare: Fredrik Saboonchi, Gunilla Björling, Magnus Elfström och Hans Persson

Doktorand Carolin Nymark

Titel: Patienters upplevelser, bedömningar och beslutsfattande i samband med akut respektive kronisk hjärtsjukdom.
Handledare: Anna Kiessling, Anne-Cathrine Mattiasson och Peter Henriksson

Ortopedi

Doktorand Per-Olov Berntsson

Titel: A modified implant for the treatment of unstable intertrochanteric hip fractures.
Handledare: Olle Muren, Andreas Stark, Olof Sköldenberg, Jonas Bergström

Doktorand Max Gordon

Titel: Evaluation of patient related factors with influence on the outcome of total hip replacement.
Handledare: André Stark, Göran Garellick, Johan Kärrholm och Olof Sköldenberg

Doktorand Karin Hallin

Titel: Utvärdering av interprofessionellt lärande i sjukhusmiljö.
Handledare: Anna Kiessling, Nils Dalén och Peter Henriksson

Doktorand Mats Salemyr

Titel: Utvärdering av höftledsproteser med avseende på fixation och periprostetisk benremodellering.
Handledare: André Stark, Torbjörn Ahl och Åke Johansson

Doktorand Magnus Ödquist

Titel: Axelartroplastik vid reumatoid artrit och artros.
Handledare: André Stark, Hassan Abbaszadegan och Björn Salomonsson

Doktorand Agata Rysinska

Titel: Aseptisk lossning och osteolysutveckling vid primär totalplastik i höftled.
Handledare: André Stark, Thomas Eisler och Sara Aspberg

Doktorand Ghazi Chammout

Titel: Behandling av felställda lårbenshalsfrakturer hos äldre.
Handledare: André Stark och Henrik Bodén

Doktorand Paula Kelly Pettersson

Titel: Förbättrad vård för patienter med höftfraktur - studier på snabbspår till operation.
Handledare: Olof Sköldenberg, André Stark, Bodil Samuelsson, Olav Muren

Doktorand Soheila Zhaeentan

Titel: Handläggning och behandling av axelledens akuta och degenerativa rotatorcuff skador.
Handledare: Björn Salomonson, Hans Rahme, André Stark, Elisabet Hagert

Doktorand Kristofer Hallberg

Titel: Ytersättningsproteser i axelleden.
Handledare: Björn Salomonsson,Olof Sköldenberg, André Stark

Rehabiliteringsmedicin

Doktorand Gabriela Markovic

Titel: Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering.
Handledare: Aniko Bartfai, Monika Löfgren och Marie-Louise Schult

Doktorand Giedre Matuseviciene

Titel: Studier av tidig intervention för att förebygga funktionshinder efter lätt traumatisk hjärnskada.
Handledare: Catharina de Boussard och Jörgen Borg

Doktorand Eva Melin

Titel: Analys av inflammation systemiskt och i skelettmuskel hos postpoliopatienter.
Handledare: Kristian Borg och Ingrid Lundberg

Doktorand Christian Oldenburg

Titel: Repression; implications of a personality trait for cognitive functioning in healthy volunteers and in patients with mild traumatic brain injury (MTBI).
Handledare: Aniko Bartfai, Jörgen Borg och Gunnar Edman

Doktorand Kristina Sargénius Landahl

Titel: Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv rehabilitering på aktivitetsförmåga och delaktighet efter förvärvad hjärnskada.
Handledare: Aniko Bartfai, Marie-Louise Schult, Monika Löfgren och Kerstin Tham

Doktorand Anna Tölli

Titel: Kartläggning av endokrina rubbningar efter traumatisk hjärnskada eller subarachnoidalblödning.
Handledare: Jörgen Borg, Charlotte Höybye och Bo-Michael Bellander

Doktorand Johanna Wallensten

Titel: Differentialdiagnostisering av utmattningssyndrom
Handledare: Anna Nager, Kristian Borg, Marie Åsberg

Institution