Psykosocial barncancerforskning - projekt

Forskningsprojekt - Krister Bomans grupp

Föräldrars stress och psykologiska belastningssymptom

Projektet mäter och beskriver sjukdomsrelaterad psykosocial belastningssymptom inklusive, depression, ångest, posttraumatisk stress, och situationsspecifik.

Vi studerar copingstrategier och psykologiska skyddsfaktorer, som hos föräldrar bidrar till förmågan att hantera situationsbetingad stress och föräldraskap trots krisen. Vi följer upp förekomsten av sjukdomsrelaterade stressindikatorer och stressymptom på lång sikt.

Medarbetare i projektet

Krister K Boman, projektledare
Annika Lindahl Norberg
Malin Anclair
Emma Hovén
Ylva Kjällander
Britt Svensson
Frank Lindblad
Per Kogner
Ulf Samuelsson

Selected publications

Disease-related distress in parents of children with cancer at various stages after the time of diagnosis.
Boman K, Lindahl A, Björk O
Acta Oncol 2003 ;42(2):137-46

Serious illness in childhood: the different threats of cancer and diabetes from a parent perspective.
Boman K, Viksten J, Kogner P, Samuelsson U
J. Pediatr. 2004 Sep;145(3):373-9

Coping strategies in parents of children with cancer.
Norberg A, Lindblad F, Boman K
Soc Sci Med 2005 Mar;60(5):965-75

Parents' perceptions of support when a child has cancer: a longitudinal perspective.
Norberg A, Boman K
Cancer Nurs ;30(4):294-301

Parent distress in childhood cancer: a comparative evaluation of posttraumatic stress symptoms, depression and anxiety.
Norberg A, Boman K
Acta Oncol 2008 ;47(2):267-274

Kris- och stödintervention för föräldrar

Projektet handlar om metoder stödja föräldrar till barn med cancer i samband med ett barns cancer och omfattar även att utveckla, tillämpa och utvärdera en modell för strukturerad stödjande krisintervention för föräldrar efter beskedet om cancerdiagnosen.

Ett program för krisstöd har utvecklats och genomförts vid barncancerenheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Det skedde som en kontrollerad randomiserad behandlingsstudie med baseline-mätning av belastningssymptom före programdeltagande och uppföljande mätningar av kort- och långsiktiga effekter av interventionen.

Hitintills delvis bearbetade resultat antyder god effekt i form av signifikant reducerad sjukdomsrelaterade belastningssymptom hos dem som effekt av programmet.

Projektgrupp

Krister K Boman, projektledare
Eva Håkansson
Olle Björk
Åsa Vernby
Annika Lindahl Norberg
Anneli Silvén-Hagberg
Maud Hellzén
Britt Svensson
Ulla Forinder

Prioriterade sjukdomsgrupper - barn med hjärn-/CNS-tumörer

Projektet följer upp patienter som behandlats för tumör i centrala nervsystemet.

Vi kartlägger och sjukdoms- och behandlingsrelaterade senkomplikationer genom att studera långtidshälsa, funktionsförmåga vad gäller motorik, rörlighet, sensorisk och kognitiv funktion samt psykologiska faktorer som självbild och kroppsuppfattning.

Projektet syftar till att identifiera riskfyllda behandlingar och att ge underlag för utveckling av säkrare behandlingsprotokoll för barn med hjärntumör i framtiden, med mindre risk för bestående senkomplikationer.

Delar av projektet omfattar patienternas och föräldrarnas utvärdering av vård/uppföljning. Sjukdomens bestående inverkan på familjen studeras, liksom otillfredsställda vård- och stödbehov för utveckling av anpassade kliniska uppföljningsrutiner som motsvarar patientgruppens särskilda behov.

Projektgrupp

Krister K Boman, projektledare
Malin Anclair
Emma Hovén
Anders Hjern
Frank Lindblad
Birgitta Lannering
Ulf Samuelsson
Per Kogner

Selected publications

Disability in adult survivors of childhood cancer: a Swedish national cohort study.
Hjern A, Lindblad F, Boman K
J. Clin. Oncol. 2007 Nov;25(33):5262-6

The influence of pediatric cancer diagnosis and illness complication factors on parental distress.
Hovén E, Anclair M, Samuelsson U, Kogner P, Boman K
J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2008 Nov;30(11):807-14

Rehabilitering efter cancer

I cancervården saknas idag rehabiliteringsprogram för att motsvara det behov som föreligger.

För ungdomar/unga vuxna, som drabbats av cancer utvecklar, genomför och utvärderar vi ett rehabiliteringsprogram som syftar till att ge patienterna möjlighet att hitta tillbaka till ett 'normalt' och meningsfullt liv med optimal livskvalitet.

Projektet skall vetenskapligt undersöka om rehabiliteringsprogrammet, som bygger på aktivitet i grupp och inslag av metoden för strukturell analys enligt en i projektet utvecklad modellen för cancerpatienter, kan bidra till effektiv rehabilitering vid eller efter svår sjukdom. Projektet är i inledningsfas efter genomförd pilotstudie.

Projektgrupp

Krister K Boman
Amelie Björlin

Forskningsprojekt - Annika Lindahl Norbergs grupp

Seneffekter efter barncancer: Föräldrars situation

Behandlingen vid barncancer blir allmer framgångsrik där tidigare insatser inte var möjliga, men riskerar samtidigt att ge en rad seneffekter. Särskilt påfrestande behandlingar i detta avseende är strålbehandling mot hjärnan och stamcellstransplantation. Seneffekterna blir särskilt allvarliga för barn och ungdomar, som är i en känslig fas såväl utvecklingspsykologiskt som biologiskt, med en rad seneffekter såsom infertilitet, risk för extrem kortvuxenhet, kognitiv påverkan m.m. Föräldrars reaktioner och sätt att handskas med de påfrestningar barnets sjukdom och behandling innebär har visat sig vara av avgörande betydelse för hur barnet själv kan hantera sin situation. För att kunna forma ett mer riktat och effektivt stöd till föräldrarna behövs fördjupade kunskaper de specifika påfrestningar de upplever.

Ekonomisk situation, frånvaro från lönearbete och upplevd arbetsförmåga hos föräldrar till barn med cancer

För föreliggande forskningsprojekt kommer följande information att finnas tillgänglig:
Ett barns cancersjukdom innebär en förändrad livssituation för hela familjen. Barnets föräldrar måste anpassa sig till en tid av ofta påfrestande behandling och osäkerhet inför en livshotande sjukdom. Till följd av den psykiska påfrestningen och/eller på grund av barnets ökade behov av vård och stöd kan föräldrar vara oförmögna att arbeta lika mycket som innan barnets sjukdom. Detta kan yttra sig i nedsatt arbetsförmåga, förlorade arbetstimmar, och/eller olika typer av arbetsfrånvaro (sjukskrivning, tjänstledigt, nyttjande av föräldrapenning/vårdbidrag), vilket kan leda till inkomstbortfall och i värsta fall ekonomiska bekymmer. Projektet bygger på tre datainsamlingsmetoder (register, enkät och intervjuer) och inkluderar föräldrar till barn som fick en cancerdiagnos under åren 20042009. Forskningen är av betydelse för utvecklingen av stödet för föräldrar till barn med cancer, och ger även ökad förståelse för den socioekonomiska situationen för föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar.

Projektledare: Annika Lindahl Norberg

Stressrelaterad utmattning hos föräldrar till barn med allvarlig eller kronisk sjukdom

Forskning kring familjens situation vid barncancer har bekräftat att föräldrarnas emotionella reaktioner ofta är mycket starka till en början, men man finner knappast någon förhöjd risk för psykiatrisk patologi på sikt. Samtidigt har man observerat tecken på stress hos föräldrar långt efter det att cancerbehandlingen avslutats. Även om påfrestningen är mindre efter avslutad behandling kvarstår vissa stressorer: medicinska seneffekter, problem med barnets fostran, och oro för återfall och ännu ej synliga seneffekter, där de återkommande läkarkontrollerna påminner om riskerna. Inom arbetslivsforskningen har stressrelaterad utmattning varit i fokus sedan flera årtionden, men därutöver är förekomsten och betydelsen av kronisk stress i livet knappast utforskad alls.

Projektledare: Annika Lindahl Norberg

Uppföljning av neuropsykologiska konsekvenser efter hjärntumör hos barn

Med allt mer verkningsfulla medicinska behandlingsmetoder har prognosen för barn som fått en hjärntumör förbättrats. Samtidigt har dessa behandlingsmetoder varit aggressiva med svåra seneffekter som följd; i synnerhet neuropsykologiska och psykosociala problem. Parallellt med utvecklingen av den medicinska behandlingen pågår därför ett utvecklingsarbete med att utveckla rehabiliteringsmodeller som kan möta dessa barns specifika neuropsykologiska och psykosociala profil.

Projektledare: Annika Lindahl Norberg

Pediatrik