Psykosocial barncancerforskning

This page in English

Vi studerar psykosocial anpassning och stödbehov hos långtidsöverlevare. Särskilt fokus ligger på mätning av senkomplikationer efter behandling för CNS-tumör, för behandlingsutvärdering och identifiering av riskfyllda behandlingsprotokoll. Studierna inkluderar föräldrars situation och kontrollerade stödinterventionsstudier.

Forskargruppsledare:

Forskare

Krister Boman

Telefon: 08-517 719 50
E-post: Krister.Boman@ki.se

Forskningsprojekt:

Föräldrars stress och psykologiska belastningssymptom

Projektet mäter och beskriver sjukdomsrelaterad psykosocial belastningssymptom inklusive, depression, ångest, posttraumatisk stress, och situationsspecifik.

Vi studerar copingstrategier och psykologiska skyddsfaktorer, som hos föräldrar bidrar till förmågan att hantera situationsbetingad stress och föräldraskap trots krisen. Vi följer upp förekomsten av sjukdomsrelaterade stressindikatorer och stressymptom på lång sikt.

Projektgrupp

Krister K Boman, projektledare
Annika Lindahl Norberg
Emma Hovén
Frank Lindblad
Per Kogner
Ylva Kjällander
Britt Svensson
Malin Anclair
Ulf Samuelsson

Kris- och stödintervention för föräldrar

Projektet handlar om metoder stödja föräldrar till barn med cancer i samband med ett barns cancer och omfattar även att utveckla, tillämpa och utvärdera en modell för strukturerad stödjande krisintervention för föräldrar efter beskedet om cancerdiagnosen.

Ett program för krisstöd har utvecklats och genomförts vid barncancerenheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Det skedde som en kontrollerad randomiserad behandlingsstudie med baseline-mätning av belastningssymptom före programdeltagande och uppföljande mätningar av kort- och långsiktiga effekter av interventionen.

Hitintills delvis bearbetade resultat antyder god effekt i form av signifikant reducerad sjukdomsrelaterade belastningssymptom hos dem som effekt av programmet.

Projektgrupp

Krister K Boman, projektledare
Olle Björk
Annika Lindahl Norberg
Ulla Forinder
Eva Håkansson
Åsa Vernby
Anneli Silvén-Hagberg
Maud Hellzén
Britt Svensson

Prioriterade sjukdomsgrupper - barn med hjärn-/CNS-tumörer

Projektet följer upp patienter som behandlats för tumör i centrala nervsystemet.

Vi kartlägger och sjukdoms- och behandlingsrelaterade senkomplikationer genom att studera långtidshälsa, funktionsförmåga vad gäller motorik, rörlighet, sensorisk och kognitiv funktion samt psykologiska faktorer som självbild och kroppsuppfattning.

Projektet syftar till att identifiera riskfyllda behandlingar och att ge underlag för utveckling av säkrare behandlingsprotokoll för barn med hjärntumör i framtiden, med mindre risk för bestående senkomplikationer.

Delar av projektet omfattar patienternas och föräldrarnas utvärdering av vård/uppföljning. Sjukdomens bestående inverkan på familjen studeras, liksom otillfredsställda vård- och stödbehov för utveckling av anpassade kliniska uppföljningsrutiner som motsvarar patientgruppens särskilda behov.

Projektgrupp

Krister K Boman, projektledare
Emma Hovén
Anders Hjern
Frank Lindblad
Per Kogner
Malin Anclair
Birgitta Lannering
Ulf Samuelsson

Rehabilitering efter cancer

I cancervården saknas idag rehabiliteringsprogram för att motsvara det behov som föreligger.

För ungdomar/unga vuxna, som drabbats av cancer utvecklar, genomför och utvärderar vi ett rehabiliteringsprogram som syftar till att ge patienterna möjlighet att hitta tillbaka till ett 'normalt' och meningsfullt liv med optimal livskvalitet.

Projektet skall vetenskapligt undersöka om rehabiliteringsprogrammet, som bygger på aktivitet i grupp och inslag av metoden för strukturell analys enligt en i projektet utvecklad modellen för cancerpatienter, kan bidra till effektiv rehabilitering vid eller efter svår sjukdom. Projektet är i inledningsfas efter genomförd pilotstudie.

Projektgrupp

Krister K Boman
Amelie Björlin

Samarbetspartners i aktiva projekt

Anders Hjern, MD, professor (EpC), Socialstyrelsen
Frank Lindblad, MD, docent, forskare Inst. för folkhälsovetenskap, KI
Göran Gustavsson, MD, docent, forskare KI, KBH, BCFE
Ulf Samuelsson, MD, FD, docent Barn- & ungd.med. kliniken, LiUS
Per Kogner, MD, professor-barnonk. KI, KBH, BCFE
Birgitta Lannering, MD, professor-barnonk., verksamhetschef DSBS, Göteborg (GU)
Eva Håkanson, FM, psykolog Enh. för kris- & katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting
Ebru Temiz, FM, psykolog Cerrahpasa Medical Faculty, Paediatric Cancer Unit
Ólafur Gísli Jónsson, MD Barnaspitali Hringsins, Landspitali University Hospital, Iceland
Amelie Björlin, MD Danderyds sjukhus, Stockholm
Anna-Lena Hjelm Skog, MD, Sekt.chef, Onkologi Karolinska Univ sjkh, Stockholm

Samarbetsorganisationer

  • Sveriges alla barncancercentra, Stockholm,Uppsala,Lund,Umeå
  • Barnaspítali Hringsins, Reykjavik, Island
  • Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
  • Cerrahpasa Medical Faculty, Paediatr Cancer Unit,Istanbul,Turkey
  • Enheten för kris- & katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting
  • Barnens sjukhus, Karolinska univ.sjukhuset Huddinge
  • Stockholms universitet
Pediatrik