Doktorandregistrering

This page in English

Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner. 

Regler och Allmän studieplan

Vissa rutiner är dock specifika för Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, t.ex:

 • Forskarutbildningskommitténs (FUK) mötestider för beslut om antagning till forskarutbildning
 • Ansökningsprocess inför halvtidskontroll
 • Ett årsuppföljning efter registrering
 • Tillägg av intyg och blanketter 

Ansökan om antagning till forskarutbildning, disputation och halvtidsansökan ska alltid lämnas till institutionens forskarutbildningsadministratör, som också är kontaktperson i dessa frågor och administrerar tidsbokning samt annonsering. Lokalbokning för dessa tillfällen hanteras av doktoranden själv eller kan bokas av enhetsadministratör.  

Ansökan till forskarutbildningen vid KBH

Behörighet

För att bli antagen till en forskarutbildning vid KI krävs att din "Ansökan om behörighet" har godkänts.

Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Handläggningstiden för behörighet är upp till tre veckor. Beslutet om behörighet ska bifogas "Ansökan om antagning". Mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå finns att läsa här.

Från och med 1 januari 2014 ska alla doktorandplatser med KI som huvudarbetsgivare utlysas. Antagningsprocessen består av tre faser, ta hjälp av bilderna nedan när du planerar rekrytering av doktorand. Kontakta forskarutbildningsadministratör på institutionen så tidigt så möjligt. På så vis kan ni god hjälp i er ansökningsprocess.

För person med licentiatexamen som ansöker om fortsatt utbildning till doktorsexamen, var vänlig kontakta forskarutbildningsadministratör för vidare information.

Antagningsprocess doktorand KBH

Du som ska ansöka till forskarutbildningen vid KBH ska i ett tidigt skede kontakta forskarutbildningsadministratör vid institutionen för att underlätta ansökningsprocessen. För att kunna få så god hjälp som möjligt behöver vi få veta till vilket seminarium som presentationen ska framföras och om doktoranden planeras vara anställd vid KI. 

Antagningsprocess Doktorand - KBH

Intern översyn

Samtliga doktorandtjänster, inkl doktorandtjänster finansierade av KID-medel, ska granskas innan annonsering. För att vi ska kunna avgöra om tjänsten behöver annonseras ska den individuella studieplanen skickas till  forskarutbildningsadministratör vid KBH för granskning. Ansökan lämnas in ca 6 veckor före antagningsseminariet till forskarutbildningsadministratör vid institutionen. Prefektkansliet granskar ansökan för att säkerställa att KI:s regler uppfylls. Godkänd ansökan kan gå vidare för presentation vid antagningsseminarium vid KBH. 

Enligt KI:s Regler för utbildning på forskarnivå (fr. 2013), 2.3 ”Utlysning av doktorandplats” (hyperlänk) måste alla nya doktorandplatser utannonseras och doktoranden måste söka denna plats i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess. Det är doktorandens forskarfinansiering som avgör vilken rekryteringsprocess som ska vara gällande. Doktoranden kan under sin studietid nyttja olika finansieringskällor.

​Finansiering av doktorand: 

 1. Anställning av KI, som finansieras av handledarens forskningsanslag eller nyansökta anslag i KI:s namn. Anställningen ska utlysas.
 2. Anställning av annan arbetsgivare ex. SLL. Undantagsblankett ska fyllas i. Försörjningsnivån ska inte understiga KI:s regler, doktorandstegen. Under ”belopp per månad”, ange minimum KI:s regler. Kopia på arbetsgivarintyg eller anställningsavtal ska bifogas. Om försörjningen understiger KI:s regler är det huvudhandledaren som är försörjningsskyldig. 
 3. Externa stipendier sökta av doktorand, utbetalade direkt till doktorand. Undantagsblankett ska fyllas i. Skulle försörjningsnivån understiga KI:s stipendieregler så behövs ett tilläggsstipendium utbetalas. Kan tecknas enligt överenskommelse med finansiär. Är inte en anställning och därmed inte berättigande till KI:s löneförmåner, ej SGI- eller pensionsgrundad inkomst. Under ”belopp per månad”, ange minimum KI:s regler. Kopia på stipendier ska bifogas. Om försörjningen understiger KI:s regler är det huvudhandledaren som är försörjningsskyldig. För mer information: https://internwebben.ki.se/sv/externa-stipendier

Annonsering 

Om du ska annonsera en doktorandtjänst ska du i god tid kontakta institutionens personalhandläggare som kan hjälpa till i annonseringsprocessen.

Information om hur du rekryterar doktorander hittar du på KI:s internwebb

Vid rekrytering ska nedanstående blanketter skickas in via e-post till personalhandläggare Emelie Ahlin eller Karin Björström.

Blankett Beslut om att rekrytera

Blankett Annonsunderlag (svenska och/eller engelska) finns på KBH intranät. KI ID Log in krävs.

Huvudhandledaren ansvarar för urval och intervjuer samt för att skriva motivering för vald sökande. Vald kandidat ansöker om grundläggande behörighet (blankett 1).

Antagningsseminarium

Fullständig ansökan lämnas in senast en månad före antagningsseminariet till forskarutbildningsadministratör vid institutionen. Upp till fyra ansökningar behandlas per antagningsseminarium. Om fler ansökningar inkommer, flyttas de överskjutande ansökningarna till nästkommande sammanträde enligt överenskommelse. Det är således "först till kvarn" som gäller.

Antagningsseminariet går till så att sökande student gör en kort presentation (10 minuter) av forskningsprojektet på engelska inför institutionens antagningskommitté. Därefter följer en diskussion (ca 10 min) kring ansökan och projektet under ledning av ordförande i antagningskommittén. Huvudhandledare samt, om möjligt också bihandledare och extern mentor, skall vara närvarande och ombeds att delta i diskussionen tillsammans med den sökande. Därefter följer nästa presentation och diskussion osv tills alla kallade har presenterat och diskuterat sina projekt. 

Den sökande skall uppvisa giltig identitetshandling i samband med antagningsseminariet.

Ansökan vid KBH skall innehålla:

Ansökan skall alltid godkännas av respektive enhetschef och i vissa fall verksamhetschef. Ett komplett original i pappersformat (enkelsidig utskrift) av ansökan med samtliga underskrifter samt i förekommande fall godkänd dispensansökan, skickas till forskarutbildningsadministratör vid KBH. Innan ansökan lämnas till institutionen - boka tid hos handläggaren (se nedan) för genomgång av ansökan, att den uppfyller alla formalia.

 1. Godkänd ansökan om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå (blankett 1)
 2. Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå (blankett 2). Ifyllnadsstöd för ansökan vid KBH 
 3. Individuell studieplan - doktorsexamen eller licentiatexamen (blankett 3.1 & 3.2) OBS studieplanen ska vidimeras av enhetschef vid KBH
 4. Projektplan (max ca 5 A4-sidor) som ska innehålla: bakgrund frågeställning/hypotes, ev. preliminära resultat, etiska reflektioner. Material och Metod. Den sökandes roll/insats i projektet ska beskrivas separat för varje delstudie. Referenser (i text och i lista). Planen bör skrivas på engelska.
 5. Curriculum vitae
 6. Kopia på godkänd ansökan om etikprövning för samtliga ingående delprojekt samt, i fall där godkännande saknas, en beskrivning av de tillstånd som behövs
 7. Kopia på intyg om att huvudhandledaren har genomgått KIs handledarutbildning (alternativt annan handledarutbildning godkänd av Styrelsen för forskarutbildning). Godkänt resultat från webbkurs för forskarhandledare får ej vara äldre än 5 år. 
 8. CV för samtliga handledare (max 4 sidor!)
 9. Blankett för dispens
 10. Dokument - Dialoginstrument för framgångsrik handledning. Dokumentets första sida ska vidimeras av huvudhandledare och ansökande och läggas till ansökan.   

OBS! Bokning av presentation på specifikt seminarium görs först när ansökan godkänts i den interna översynen. 

Forskningsplan

Forskningsplanen skall i detalj redogöra för det planerade doktorandprojektet och skrivs föredragsvis på engelska. 

Lärandemål

Läs mer om att formulera lärandemål på KI:s webbplats 

KI:s regler, allmän studieplan och blanketter 

Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, finns publicerade på Internwebben. Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner. 

Vissa rutiner är dock specifika för Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa:

 • Forskarutbildningskommitténs (FUK) mötestider för beslut om antagning till forskarutbildning
 • Ansökningsprocess inför halvtidskontroll
 • Ett årsuppföljning efter registrering
 • Tillägg av intyg och blanketter 

Blanketter och dokument 
 

Datum för antagningsseminarier 2016

 • 30 augusti kl. 16.00
 • 28 september kl. 16.00
 • 24 oktober kl. 16.00
 • 7 december kl. 16.00

Kontakt

Studierektor Agneta Nordenskjöld

Handläggare Anna Sandberg, tel. 08-517 77385

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden handlägger i första hand ansökningar om antagning till forskarutbildning vid institutionen. Studierektorn är ordförande i nämnden och den som vid KBH är övergripande ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen. Administrativa frågor hanteras av handläggaren

Ledamöter i antagningsnämnden:

Doktorandrepresentanter:

Doktorand