Tetrabrombisfenol A (TBBPA)

Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson

Bakgrund

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande tetrabrombisfenol A (TBBPA), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Tetrabrombisfenol A (TBBPA) används i jämförelse med övriga bromerade flamskyddsmedel, i relativt stora volymer både inom Sverige och EU.

Exponering

Till skillnad från andra flamskyddsmedel, är TBBPA till 90 % kemiskt bundet till plastpolymerer vilket gör att läckaget ut i miljön är begränsat. Exponeringen via födan eller miljön hos den allmänna befolkningen anses därför vara minimal. Exponering för TBBPA sker även via hudkontakt och genom inandning Dessa exponeringsvägar är framförallt betydande i arbetsmiljön. I Sverige förekommer yrkesexponering hos personer som arbetar med demontering av datorer samt övrig elektronik.

Bedömning av hälsoeffekter

TBBPA har studerats i flera typer av djurstudier där effekter endast observerats vid höga doser, från 200 mg/kg kroppsvikt och dag. Påverkan på njure hos nyfödda råttor bedömdes av EU som den enda relevant effekten för hälsoriskbedömningen av TBBPA.

Hälsobaserade riktvärden

Inom EU bedöms risken för negativ påverkan av hälsan hos människor vara försumbar för TBBPA och några hälsobaserade riktvärden för TBBPA finns därmed inte. Trots detta skall TBBPA utredas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), inom ramen för 2011.

Reglering

Det finns idag ingen reglering för användningen av TBBPA inom EU.

Mer information

ECB (2006) Tetrabromobisphenol-A: Part II- Human health. Risk Assessement Report (CAS no. 79-94-7). Från European Chemicals Bureau (ECB). Tillgänglig via hemsidan för Consumer products Quality & Safety (f.d. ECB): http://ecb.jrc.it/

KEMI, Rapport 3/06. Hexabromocyklododekan och tetrabrombisfenol - A.

Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

Rapport 9- 2007 (SLV). Emma Ankarberg, Marie Aune, Gabriella Concha, Per Ola Darnerud, Anders Glynn, Sanna Lignell och Anna Törnkvist. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar I livsmedel.

Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food contaminants Geneva 2006.