Styren

Kontaktperson vid IMM: Professor Agneta Rannug

Förekomst

Styren är ett aromatiskt kolväte, som framför allt används som lösningsmedel vid tillverkning av glasfiberarmerad polyesterplast. Styren ingår tillsammans med andra ämnen i ett stort antal polymeriserade produkter t ex i polyesterplaster och i styren-butadiengummi (används till bildäck). Styren förekommer även vid mycket låga halter i vissa födoämnen (t ex kanel). 

Exponering

Låga halter i omgivningsmiljön är vanliga eftersom styren används industriellt i stor skala. Styren bildas också vid förbränning och förekommer därför i bilavgaser och cigarettrök. I vissa industrimiljöer är exponeringen högre än i omgivningsluften men ligger oftast under 10 ppm (43 mg/m3). Låg exponering från mat som förvaras i frigolit förekommer också.

Bedömning av hälsoeffekter

Styren orsakar lungcancer hos möss. Godartade tumörer har rapporterats vid exponeringar av möss för 20 till 40 ppm och maligna tumörer vid 160 ppm. Det finns flera epidemiologiska studier av styrenexponerade arbetare som visar att dessa har en ökad risk för lymfatisk och hematopoetisk cancer. Studierna är dock inte helt konklusiva. Det internationella cancerforskningsinstitutet IARC har klassat styren som "möjligt cancerframkallande för människa".

Vad gäller genotoxiska effekter så har man kunnat påvisa kromosomskador i humana lymfocyter som exponerats för styren in vitro. Flera epidemiologiska studier uppvisar kromosomskador i lymfocyterna hos styrenexponerade arbetare.

Riktvärden

Styren har visats orsaka genotoxiska skador, hörselskador och effekter på färgseende vid yrkesmässig exponering ned till 10 ppm (43 mg/m3).  Det nuvarande svenska hygieniska gränsvärdet för yrkesmässig användning är 10 ppm.

I WHO Air Quality Guidelines för Europa är den rekommenderade nivån baserad på neurotoxiska effekter och påverkan på färgseende. Med inräknad osäkerhetsfaktor rekommenderas ett lågriskvärde för inomhusmiljön på 60 ppb (0,26 mg/m3).

Mer information

Vetenskapligt underlag för svenska gränsvärden. Arbete och Hälsa 44(5)2010 

WHO Air Quality Guidelines for Europe, 2nd edition. WHO Regional Publications, European Series, No. 91, WHO 2000