Radon

Kontaktperson vid IMM: Professor Göran Pershagen

Bakgrund

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, s.k. radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar och avger strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor.

Radon varken luktar, syns eller smakar. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta.

Exponering

Radon i bostäder är den dominerande orsaken till exponering för joniserande strålning i Sverige. Marken är den viktigaste källan, men även byggmaterial av uranrik lättbetong (s.k. blåbetong) står för en stor del av exponeringen. Blåbetong användes mellan 1950-75 och finns i ca 10 % av landets bostäder.

Radonhalten påverkas av bostädernas ventilation och nivåerna har troligen ökat under senare årtionden pga att luftomsättningen i bostäderna har minskat i energisparande syfte.

Radon i kranvatten från borrade brunnar kan också bidra till radonhalten inomhus, men är vanligtvis av mindre betydelse i Sverige.

Bedömning av hälsoeffekter

Epidemiologiska studier av gruvarbetare har visat att inandning av radon orsakar lungcancer. Det är dock svårt att översätta resultaten till bostäder eftersom halterna i dessa oftast är betydligt lägre än i gruvor. De flesta gruvarbetarna var även rökare.

Den största och mest detaljerade undersökningen om sambandet mellan radon i bostäder och lungcancer har gjorts i Sverige. Denna visar på ett klart samband mellan radonexponering och lungcancerrisk. En kraftig samverkan sågs mellan radon och rökning och den kombinerade risken låg nära en multiplikation av risken för vardera faktorn.

Under antagande om ett linjärt samband mellan radonexponering och risk för lungcancer beräknas ca 500 fall av lungcancer orsakas av radon i bostäder årligen i Sverige. Huvuddelen av dessa förväntas inträffa bland rökare pga kraftiga samverksanseffekter mellan radon och rökning.

Det är mer osäkert med riskbedömning för icke-rökare, men en nyligen genomförd studie tyder på att den relativa riskökningen hos dessa är lika stor som hos rökare. Detta motsvarar ca 50 radonrelaterade lungcancerfall årligen bland icke-rökare i landet. Sambandet var tydligast hos icke-rökare som varit utsatta för miljötobaksrök i bostaden, men eftersom andra liknande studier saknas kan detta inte anses vara helt bevisat ännu.

Rekommenderade riktvärden

Riktvärdet för befintliga byggnader är 200 Bq/m3 Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M) samt SOSFS 1999:22 (M)..

Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M)  SOSFS 1999:22 (M)

Gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft). Föreskrifter BFS 1993:57 Med ändringar t.o.m. BFS 2002:19, BBR 10.

Föreskrifter BFS 1993:57

Mer information

Miljöhälsorapporten 2013

Radon i bostäder och lungcancer. Göran Pershagen m. fl. IMM-rapport 2/93.

Statens strålskyddsinstitut: Radoninformation