Organiska ämnen

Barn suger på leksak

Organiska ämnen kan vara svårnedbrytbara substanser som ansamlas i miljön och i levande organismer. De flesta är industrikemikalier som finns i varor och produkter och bidrar till spridning i miljön under användning och när de sedan blir avfall.

Organiska ämnen
Bisfenol A (BPA)
Dioxiner
Ftalater
Förorenade markområden
Hexabromcyklododekan (HBCDD)
PCB
Perfluorerade ämnen
Polybromerade difenyletrar (PBDE)
Tetrabrombisfenol A (TBBPA)