Mangan

Kontaktperson vid IMM: Professor Marie Vahter

Förekomst

Mangan finns naturligt i många mineraler i berggrunden, och kan lösas ut till grundvattnet. Det finns även i stål och exponering kan ske vid svetsning utan skyddsutrustning. De högsta vattenhalterna av mangan finns i allmänhet i bergborrade brunnar, men höga halter kan även förekomma i grävda brunnar. En utvärdering av data från SGU för nästan 19 000 enskilda brunnar visar på 0,1 mg/l i genomsnitt för borrade brunnar och 0,02 mg/l för grävda brunnar. Det är dock stor spridning med högsta halter på över 20 mg/l för båda brunnstyperna. Det finns reningsutrustning för att ta bort järn och mangan från dricksvattnet.

Exponering

Mangan är en essentiell metall, vilket innebär att kroppen behöver små mängder, till exempel ingår mangan i vissa skydds mot fria radikaler. Denna mängd får de allra flesta i sig via kosten som normalt ger ett intag av 2,0-4,0 mg/dag. Tarmen har ett väl utvecklat reglersystem för att ta upp precis så mycket mangan som kroppen behöver. Därför innebär förhöjda halter mangan i dricksvatten i regel ingen hälsorisk. Reglersystemet är dock outvecklat hos nyfödda barn, och det tar flera månader innan de får ett fullgott skydd. Därför kan spädbarn ta upp för mycket mangan från till exempel vatten som används för att bereda modersmjölksersättning och välling. Små barn kan inte heller utsöndra mangan med gallan i samma utsträckning som större barn och vuxna. Bröstmjölk innehåller alltid låga halter mangan, mindre än 0,01 mg/l mangan, trots att mammors intag via vatten och föda varierar stort.

Bedömning av hälsoeffekter

För mycket mangan påverkar framför allt nervsystemet. Detta har visats hos yrkesexponerade grupper som exponerats för höga halter via inandning. Mangan har länge ansetts vara en av de minst toxiska metallerna vid intag med vatten eller föda, eftersom tarmen reglerar upptaget så strikt. Det finns dock studier som visar samband mellan intag av mangan via dricksvatten och effekter på barns nervsystem och beteende. Men det är oklart om ett högt manganintag påverkar både yngre och äldre barn, eller om symtom hos äldre barn beror på att de fått i sig mangan tidigare i livet. Vattenhalter på cirka 2,0 mg/l har även satts i samband med neurotoxiska effekter hos en grupp äldre personer. Det finns behov av vidare forskning kring både små barns och äldres manganintag och eventuella samband med symtom från nervsystemet innan några säkra slutsatser kan dras.

Manganhalter i nivå med det svenska riktvärdet för enskilda brunnar (0,3 mg/l) utgör inte någon hälsorisk för vuxna och ungdomar. Det är troligen även lågt nog för att skydda barn över 0,5-1 års ålder från negativa hälsoeffekter, då det endast medför ett intag som motsvarar 15 procent av ett barns totala dagliga manganintag (~2,0 mg/dag). Foster och ammade spädbarn riskerar förmodligen inte heller att få några negativa hälsoeffekter vid dessa nivåer.

Barn som får bröstmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper störst risk för att överexponeras för mangan. Bröstmjölksersättning innehåller i sig ofta mangan motsvarande upp till 0,4 mg/l tillredd kost. Det är därför viktigt att det vatten som mjölkpulvret blandas ut med har en låg manganhalt. Den högsta tillåtna manganhalten för bröstmjölksersättning är 0,65 mg/l, men det finns en hel del frågetecken kring det vetenskapliga underlaget. Både vatten och mjölkersättning för spädbarn bör därför innehålla låga manganhalter.

Riktvärden

Gällande högsta tillåtna manganhalten för bröstmjölksersättning är 0,65 mg/l. För kommunalt dricksvatten är gränsvärdet 0,05 mg/l (SLVFS 2001:30), vilket är ett tekniskt gränsvärde som beror på risken för att mangan fälls ut i ledningsnätet. Utfällningarna kan släppa och komma ut i form av svarta klumpar, som kan missfärga tvätt och sanitetsporslin. För enskilda brunnar gäller riktvärdet 0,3 mg/l (SOSFS 2003:17), som också är satt utifrån risken för utfällningar. Manganhalterna i naturligt mineralvatten får inte överstiga 0,5 mg/l. På förpackat dricksvatten och bordsvatten ställs samma krav som på dricksvatten från kommunala vattenverk, det vill säga 0,05 mg/l. WHO har angivit ett hälsobaserat riktvärde på 0,4 mg/l, men det finns vissa frågetecken kring det vetenskapliga underlaget och riktvärdet skyddar sannolikt inte mot negativa hälsoeffekter hos små barn (under 0,5-1 år).

Mer information

Miljöhälsorapport 2009

Ljung K, Berglund M, Vahter M. Manganese in drinking water. IMM Report 1/2007. Institute of Environmental Medicine. Karolinska Institutet, Stockholm 2007.

Ljung K, Vahter M. Time to re-evaluate the guideline value for manganese in drinking water? Environ Health Perspect. 2007 Nov;115(11):1533-8.

WHO. Manganese in drinking water - background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality; 2004. Report No.: WHO/SDE/WSH/03.04/104.