Luftföroreningar

Kvinna går över gatan med barnvagn

Luftföroreningar som kan ha negativ påverkan på människans hälsa utgörs av partiklar och gaser. De främsta källorna är trafik, uppvärmning och industri. 

Luftföroreningar  
Bensen  
Butadien  
Flyktiga organiska ämnen (V O C)  
Formaldehyd  
Kväveoxid  
Metylenklorid  
Miljötobaksrök  
Nanomaterial  
Ozon  
PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)  
Partiklar  
Styren