Hexabromcyklododekan (HBCDD)

Kontaktperson vid IMM: Professor Helen Håkansson

Bakgrund

Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabroncyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Importen av HBCDD har minskat kraftigt de senaste åren och Sverige importerar endast HBCDD i produkter och ej i ren form.

Exponering

Bromerade flamskyddsmedel sprids genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer samt från varor såsom möbler och elektronik. Ämnena ansamlas i fettrik vävnad i kroppen och anrikas i näringskedjan. För HBCDD, har nivåerna i fågelägg från Östersjön fördubblats från 1980 talet fram till 2004; ökningen mellan 1994-2004 har varit 3% per år.

Människor får i sig bromerade flamskyddsmedel framförallt via mat och hushållsdamm. I Sverige uppskattas vuxna i genomsnitt få i sig 10 ng/dag av HBCDD från mat. Svenska mätserier visar att halterna av HBCDD i bröstmjölk har fortsatt att öka fram till 2001. Därefter har ökningen stannat av, men ännu syns ingen minskning. Exponering för HBCDD sker även via hudkontakt och genom inandning. Dessa exponeringsvägar är framförallt betydande i arbetsmiljön, i synnerhet om man arbetar med HBCDD i ren form.

Bedömning av hälsoeffekter

Hälsoeffekterna av HBCDD är ännu inte väl studerade. Nyligen publicerade studier tyder på att HBCDD har hormonstörande egenskaper och stör fosterutvecklingen. Baserat på en 2-generationsstudie i råttor har EU bedömt den känsligaste effekten av HBCDD att vara en minskad fertilitet hos honor vid doser över 10 mg/kg kroppsvikt och dag. Övriga effekter som ses i studier på råttor är påverkan på thyroid, , immun- och retinoidsystemet, levern, samt bendensitet.

Hälsobaserade riktvärden

Några hälsobaserade riktvärden finns inte för HBCDD.

Reglering

Inom EU bedöms HBCDD vara en substans som behöver granskas ytterligare då den är persistent, bioackumulerande samt toxisk. HBCDD finns därför med på kandidatlistan för substanser som behöver prioriteras inom EU och inom 2011 kommer HBCDD att utredas av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Mer information

ECB (2008): Risk Assessement Hexabromocyclododecane (CAS no. 25637-99-4). Från European Chemicals Bureau (ECB). Tillgänglig via hemsidan för Consumer products Quality & Safety (f.d. ECB):

ECHA (2008): Proposal for identification of Hexabromocyclododecane as a SVHC. (CAS no. 25637-99-4).

Fängström B, Athanassiadis I, Odsjö T, Norén K, Bergman Å (2008). Temporal trends of polybrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in milk from Stockholm mothers, 19802004. Mol. Nutr. Food Res; 52, 187  193.

KEMI, Rapport 3/06. Hexabromocyklododekan och tetrabrombisfenol - A.

Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

Rapport 9- 2007 (SLV). Emma Ankarberg, Marie Aune, Gabriella Concha, Per Ola Darnerud, Anders Glynn, Sanna Lignell och Anna Törnkvist. Riskvärdering av persistenta klorerade och bromerade miljöföroreningar I livsmedel.

Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food contaminants Geneva 2006.

Törnkvist A, Glynn A, Aune M, Darnerud PO, Halldin Ankarberg E. 2011. PCDD/F, PBDE, HBCD and chlorinated pesticedes in a Swedish market basket from 2005  Levels and dietary intake estimations.

van der Ven L VA, van de Kuil T, Slob W, Leonards P, Visser T, Hamers T, Herlin M, Håkansson H, Olausson H, Piersma A, Vos J. 2006. A 28-day oral dose toxicity study of hexabromocyclododecane (HBCD) in Wistar rats. Toxicological Science 94: 281-292.

Van der Ven L, van de Kuil T, Leonards P, Slob W, Lilienthal H, Litens S, Herlin M, Håkansson H, Cantón RF, van den Berg M, Visser TJ, van Loveren H, Vos JG, Piersma AH (2009) Endocrine effects of hexabromocyclododecane (HBCD) in a one-generation reproduction study in Wistar rats. Toxicology. 245:109-22.