HÄMI 2015

HÄLSORELATERAD MILJÖÖVERVAKNING
- Hälsoskadliga ämnen i tätortsluften

Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) är ett av Naturvårdsverkets programområden som långsiktigt övervakar miljöfaktorer som påverkar människors hälsa i den omgivande miljön. ”Hälsoskadliga ämnen i tätortsluften” är ett delprogram där man mäter exponeringen av luftföroreningar hos slumpmässigt utvalda personer i tätorter. Projektet utförs i fem städer i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Lindesberg) och återkommer till samma stad ungefär vart femte år. Studien genomfördes första gången i Stockholm 2002 och senast hösten 2009. Under hösten 2015 är det Stockholms tur igen. Undersökningen genomförs av Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och pågår under perioden 21 september till 3 december.

Syftet med projektet är att undersöka allmänbefolkningens exponering för olika ämnen som dels är vanliga i tätortsluften, men som också kan ge symptom i luftvägar och slemhinnor, påverka förekomsten av hjärt- kärlsjukdom och vara cancerframkallande i höga koncentrationer. Resultaten används främst för att utvärdera miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” och som underlag för en förbättrad riskvärdering hos allmänbefolkningen. De ämnen som vi kommer att analysera är kvävedioxid, butadien, bensen, formaldehyd, partiklar och ett antal polycykliska aromatiska kolväten (PAH), däribland bens(a)pyren.

Exponeringen kommer att kartläggas hos cirka 40 slumpmässigt utvalda personer i åldern 20–50 år. För 20 av deltagarna kommer mätningen att upprepas och därför pågå i 2 veckor sammanlagt. Dessa deltagare kommer att slumpas ut bland dem som angett att de kan tänka sig att delta vid två tillfällen. Hos 20 personer kommer man även att utföra luftmätning i vardagsrummet under 2 dygn. Den personliga exponeringen kartläggs, antingen med diffusionsprovtagare (band runt halsen) eller med aktiv provtagning (liten mätare i hemmet). Provtagningstiden omfattar ½ dygn–1 vecka beroende på ämne. Både vardagar och helgdagar ingår.

Vill du vara med? Fyll i dina uppgifter så snart som möjligt så återkommer vi!