Hälsorisker vid exponering för det perfluorerade ämnet PFOS

Published 2014-03-19 10:38. Updated 2014-03-24 11:11

Förhöjda halter av det perfluorerade ämnet PFOS har uppmätts i dricksvatten på flera ställen i landet. Halterna i dricksvattnet leder till en exponering, som för barn kan ligga i storleksordningen 10 gånger högre än det riktvärde, som tagits fram av den europeiska livsmedelsmyndigheten för att skydda människors hälsa. 

Läs mer om kunskapsläget för PFOS och andra perfluorerade ämnen vad gäller exponeringsnivåer, hälsoeffekter samt bedömningsunderlag på riskwebben