Hälsorelaterad miljöövervakning

Institutet för miljömedicin, IMM, är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som samlas in inom nationell och regional miljöövervakning.

En datavärds uppdrag är att kvalitetskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data. Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges. Data kan erhållas efter förfrågan. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Till datavärdssidan

Tidsserier 

(Sveriges Officiella Statistik)

Bly i blod hos barn 1978-2013
Kadmium i urin 2002-2009
Kvicksilver i hår 1996-2013
Metaller i blod 1990-2004
Miljöföroreningar i modersmjölk

Time series 

Mercury in hair 1996-2013
Lead in children´s blood 1978-2013
Cadmium in urine 2002-2009

Nya rapporter

Fler rapporter

Miljömedicin