Bensen

Bakgrund

Bensen förekommer som allmän luftförorening i tätorter till följd av innehållet i bensin och utsläpp från förbränning. Bensen är en ur hälsosynpunkt viktig luftförorening, eftersom den är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till 5 % och som även nybildas i förbränningsprocesser. I tätorter härrör bensen framför allt från avdunstning från bensin samt från bilavgaser. Vedförbränning avger relativt höga halter av bensen. Användningen som lösningsmedel är numera starkt begränsad, men vanliga aromatiska lösningsmedel som xylen och toluen kan innehålla spår av bensen.

Bedömning av hälsoeffekter

Av inandad bensen absorberas ungefär hälften i lungan, och av detta elimineras uppemot hälften i oförändrad form genom utandningsluften. Resten fördelas i vävnaderna, med de högsta halterna i fett och benmärg. Metabolism sker framför allt i levern, men även i benmärg.

Av allmäntoxiska effekter utgör bensens negativa inverkan på utveckling och funktion av blodceller den mest framträdande effekten. Effekter på stamceller i benmärgen medför nedsatt bildning av både vita och röda blodkroppar. I inhalationsförsök på djur har blodtoxiska effekter iakttagits i halter ner till 1 ppm. Den lägsta halt som givit upphov till sådana effekter hos människor är ca 10 ppm vid långtidsexponering.

Immunotoxiska effekter i form av reducerad motståndskraft mot bakterieinfektioner, minskade B- och T-lymfocythalter i blod samt förändrade antikroppsnivåer har påvisats framför allt i djurförsök, där den lägsta effektnivån har varit ca 10 ppm. Hos målare som exponerats för en blandning av bensen, toluen och xylen har antikroppspåverkan observerats vid halter ner till 5 ppm.

Beträffande genotoxiska effekter, så har bensens mutationsframkallande aktivitet varit svår att påvisa, även om flera av bensens metaboliter har givit upphov till mutationer i olika in vitro-tester. Bensen och dess metaboliter ger dock upphov till olika typer av DNA-skador, som t ex DNA-kedjebrott. Bensen har även en klar kromosomskadande förmåga både in vitro och in vivo.

Epidemiologiska undersökningar som avser yrkesexponeringar har visat att kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi, speciellt akut myeloisk leukemi. En överrisk för lymfatisk och hematopoetisk cancer sammantaget, liksom för multipelt myelom har också påvisats i några studier. I en studie har lungcancer rapporterats. Det internationella cancerforskningscentrat IARC har klassat bensen som cancerframkallande för människa.

Rekommenderade riktvärden

Trots att mutationer inte har påvisats, så betraktar vi bensen som ett genotoxiskt ämne eftersom det framkallar olika typer av DNA-skador. Härigenom kommer riskbedömningen att bli baserad på kvantitativ cancerriskextrapolering.

Den epidemiologiska studie som bedöms utgöra det bästa underlaget för kvantitativ riskuppskattning är en amerikansk studie där olika regressionsanalyser av dos-responsdata har givit resultat, som omräknat till kontinuerlig exponering skulle medföra en livstids cancerrisk på 3,4 x 10-6 - 2,7 x 10-5 per ppb. IMM har valt att ange en rekommenderad lågrisknivå för genotoxiska cancerframkallande ämnen vid den halt som teoretiskt skulle medföra en livstids cancerrisk på 1 x 10-5. Denna halt kan med ett konservativt synsätt anges till 0,4ppb (1,3 μg/m3), vilket överensstämmer med vår förra angivna lågrisknivå som var beräknad på äldre och delvis andra epidemiologiska data.

Olika modeller för cancerriskextrapoleringar utifrån djurförsöken har givit en teoretisk risk för människa på 1 x 10-5 vid 0,2-50 ppb. Egna beräkningar utifrån olika tumörformer i NTPs perorala studie gav intervallet 0,3-15 ppb. Eftersom den nedre delen av detta intervall konservativt bedöms vara mest relevant, så ligger riskuppskattningen utifrån djurdata väl i linje med den utifrån humandata.

Sammanfattningsvis rekommenderas en lågrisknivå för bensen på 0,4 ppb (1,3 μg/m3) som långtidsmedelvärde.

Mer information

IMM-rapport 3/94: Uppdaterad hälsoriskbedömning av bensen

HälsoriskbedömningMiljömedicin