Ansvarsområden A till Ö på FyFa

This page in English

Kontaktpersoner för olika ansvarsområden vid institutionen för fysiologi och farmakologi, listade A-Ö.

A

Aktivitetsmodell

Institutionens interna, inklusive lokalhyror: prefekt Håkan Westerblad.

Anställnings- och lönefrågor
Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. Ärenden initieras i forskargrupperna och lämnas till personalansvarig Sofia Schilken för handläggning och prefektbeslut.

Ansökningar för forskningsanslag
Forskningsadministratör Carolina Johansson erbjuder support med forskningsanslagsansökningar.

Arbetsmiljögruppen
Ordförande: Åsa Johansson.
Representanter: Ernst BrodinKatrin IngermoMichael Elm, Eva LindgrenÅsa NordlingMargareta Porsmyr-Palmertz och Sofia Schilken.

Kontakta arbetsmiljögruppen på arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Arkiv
FyFa har ett eget arkiv för bevarande av allmänna handlingar och forskningsdata. Registrator på FyFa är för närvarande Fredrika Carlsén (vikarierar för Sarah Kullgren, föräldraledig), som ansvarar för arkivet. 

Autoklavering
Se Service i husen på FyFa

Avfall
I FyFa:s skyddspärm (obs länken nås bara inom FyFa) kan du läsa om avfallshantering på institutionen. 

Kontaktpersoner gällande avfall vid institutionen: 
Michael Elm - se Service i husen på FyFa
Annika Olsson
Margareta Porsmyr-Palmertz
Azar Baharpoor

Avtal
Alla avtal, gåvobrev och kontrakt lämnas/skickas alltid i original till administrativ chef Eva Gipperth.

B

Belysning
Michael Elm byter lampor och lysrör i våra lokaler (exklusive Akademiska Hus ansvarsområden). Mejla service@fyfa.ki.se 

Boka biblioteksrummen på FyFa
Du kan boka biblioteksrummen på farmakologen via din egen kalender i e-postprogrammet Outlook. Enklast gör du detta i kalendervyn när du loggat in på webbmejlen på email.ki.se
Kontakt: Renée Andersson

Boka grupprum och föreläsningssalar
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka rum och föreläsningssalar i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj Lokalöversikt Campus Solna)

Brandskyddsansvarig
Åsa Johansson, intendent

Budget och resursfördelning på institutionsnivå
Administrativ chef Eva Gipperth

C

Convini
Kylskåp med snacks, dryck, färdiga rätter etc står i farmakologens entré på Nanna Svartz väg 2, och utanför fysiologens lunchrum, plan 3 på von Eulers väg 8. Kontakt: Kristina Seitz

D

Datorer
Renée Andersson, IT-samordnare

Diarium och arkiv
Fredrika Carlsén är registrator på FyFa. E-post: registrator@fyfa.ki.se 

Disputation
Sofia Pettersson, utbildningsadministratör. E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se

Se även Dissertation defense at FyFa 

Doktorander
Frågor om anställning, villkor, lön eller liknande, kontakta personalansvarig på FyFa Sofia Schilken
För frågor om registrering, ansökningar, disputationer och liknande administrativt, kontakta utbildningsadministratör Sofia Pettersson fyskursexp@fyfa.ki.se

Doktorandrepresentanter
Se Doctoral student representatives 

E

Ekonomi
Administrativ chef, Eva Gipperth eller mejla till ekonomi@fyfa.ki.se

E-post
Nytt lösenord till KI-mejlen: kimkat@fyfa.ki.se
Om KI-mejlen inte fungerar: it-support@ki.se 

F

Fakturor
Kontakta ekonomienheten på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se.

Institutionens fakturaadress

Firmatecknare/rätt att teckna institutionen
Endast prefekten har rätten att teckna institutionen enligt delegation från rektor, vilket till exempel innebär att leasing- och hyresavtal endast får signeras av prefekten.

Flextid för teknisk och administrativ personal
Personalansvarig Sofia Schilken lämnar information om flextidsavtalet.

Flytt av kontor och möbler
Michael Elm, tekniker. Mejla service@fyfa.ki.se  

Forskarwebb
Kontakta ekonomienheten på FyFa. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se  

Friskvård på FyFa
Se Friskvård på FyFa (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa) 

Friskvårdsbidrag
Från 2013 erbjuds anställda vid Karolinska Institutet friskvårdsbidrag på maximalt 1500 kr per år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Kontakta ekonomienheten om utbetalning av friskvårdsbidrag. E-post: ekonomi@fyfa.ki.se

FyFa Forum
Se FyFa Forum

FyFa Newsletter
Gunnar Schulte, redaktör

Se FyFa:s nyhetsbrev

Företagskort (FyFa:s kreditkort) 
Kontakta  Zahra Abdurahman eller FyFa ekonomi: ekonomi@fyfa.ki.se

Första hjälpen
Hina Mohsin ser till att sjukvårdsmateriel för första hjälpen finns tillgänglig i lokalerna. 

G

Gemensam utrustning
Gemensam utrustning på FyFa visar en lista över labbutrustning på FyFa som alla forskargrupper kan använda.

H

Halvtidskontroll
Half-time review at FyFa

Husansvariga hos Akademiska hus
Sök efter husansvariga på campus (länk till akademiskahus.se)

Hälsoinspiratörer
Åsa Johansson och Sofia Schilken

I

Inköp & Upphandling

Soheila Khaledi ansvarar för institutionens inköp och upphandlingar.

Institutionsråd
Enligt konsistoriebeslut ska varje institution ha ett institutionsråd, som är ett rådgivande organ till prefekten. Ordförande i institutionsrådet är prefekten. 

IT vid FyFa
Renée Andersson, IT-samordnare

J

K

Kamera
Hos Sofia Schilken finns institutionens digitalkamera att låna. 

KIMKAT (KI:s personalkatalog)
Fredrika Carlsén

Kolsyreis
Underhåll, beställning och byte av gasflaskor: service@fyfa.ki.se

Kontrakt
Alla kontrakt, gåvobrev och avtal ska alltid lämnas/skickas i original till administrativ chef Eva Gipperth

Kopiatorer
Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Mejla service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva. 

Kopieringspapper
Kopieringspapper finns att hämta bredvid postrummet på farmakologen, och på fysiologen innanför den röda dörren vid postfacken på nedre plan. 

Kreditkort (FyFa:s)
Kontakta Zahra Abdurahman eller FyFa ekonomi: ekonomi@fyfa.ki.se

Kuvert
Kuvert med institutionens logotyp och adress finns att hämta i postrummet på farmakologen, och vid postfacken på bottenplan på fysiologen (von Eulers väg 6-8). Beställning av fler kuvert: service@fyfa.ki.se

Källsortering av avfall
Michael Elm, tekniker. Kontakt: service@fyfa.ki.se

L

Laboratoriedisk
(i farmakologihuset). Kontakt: service@fyfa.ki.se 

Lagerbutiken med laboratorie- och kontorsmaterial
Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Larm och lås
Michael Elm, tekniker (e-post: service@fyfa.ki.se). 

Lika behandling
Kontakta arbetsmiljögruppen på arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Lokaler; fördelning/tilldelning och hyror
Prefekten beslutar om fördelning av lokaler och lokalhyror.

Lokalbokning (bokning av föreläsningssalar på FyFa och KI)
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka rum och föreläsningssalar i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj "Lokalöversikt Campus Solna") 

Lokalvård
Avtal och städfrekvenser: Åsa Johansson, intendent

Lön
Kontakta i första hand personalansvarig Sofia Schilken om du har frågor om lön. Prefekten beslutar i anställnings- och löneärenden. 

M

Miljö och hållbar utveckling
Åsa Wiktorsson, intendent på FyFa

​Miljöombud
Åsa Johansson

N

Nycklar, lås och passerkort
Michael Elm (e-post: service@fyfa.ki.se) Se även Passerkort på FyFa

O

P

Paketleveranser
Nödvändiga uppgifter för att paket ska hitta till rätt mottagare på FyFa:

  • leveransadress med postnummer (171 77 Stockholm; ej box-adressen!)
  • namn och telefonnummer till mottagaren
  • namn och telefonnummer till avsändaren
  • innehållsbeskrivning.

Hina Mohsin hjälper till med paketleveranser. Mejla service@fyfa.ki.se

Pappersinsamling
Michael Elm ansvarar för att de vita tunnorna för kopierings- och tidningspapper töms varannan vecka. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Parkeringsdekaler
Finns att hämta hos:
Azar Baharpoor
Fredrika Carlsén
Åsa Johansson
Sofia Pettersson
Sofia Schilken

Passerkort
För att få ett passerkort krävs ett påskrivet intyg. Intyget kan skrivas på av prefekt eller administrativ chef. Ta med intyget till Aula Medica, Nobels väg 6 där passerkort utfärdas mån-fre 08:30-16:00. Ditt passerkort måste sedan kodas in på FyFa. Läs mer och ladda ned intyg för passerkort

Post (intern)
Delas ut på institutionen av Hina Mohsin. Kontakt: service@fyfa.ki.se.

Press
Kontakta Karolinska Institutets presstjänstpressinfo@ki.se eller 08-524 860 77. Läs mer om medielansering av vetenskapligt arbete

Protokoll
Se FyFa:s intranät: Protokoll (länk till FyFa:s intranät, fungerar enbart inom FyFa).

Q

R

Redovisningar: ekonomiska, till anslagsgivare
Alla ekonomiska redovisningar ska undertecknas av berörd forskare och administrativ chef innan de skickas till anslagsgivaren.

Registratur
FyFa:s registratur, e-post: registrator@fyfa.ki.se. Registrator på FyFa är för närvarande Fredrika Carlsén (vikarierar för Sarah Kullgren föräldraledig).

Rehabilitering
Berörd arbetsledare ansvarar i första hand för den egna personalen. Om fördjupade aktiviteter/kontakter behövs, kontakta Sofia Schilken

Reseräkningar
Ekonomiadministratör Zahra Abdurahman

Resursfördelning och budget på institutionsnivå
Eva Gipperth, administrativ chef. 

S

Samverkansgrupp
Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare möts var sjätte vecka för dialog och information kring samverkansfrågor. Kontakt: Sofia Schilken, personalansvarig

Shop
Farmakologens bottenvåning, Nanna Svartz väg 6a. Öppettider: kl. 13:00-15:00, måndag-fredag. Kontakt: service@fyfa.ki.se

Sjukanmälan/friskanmälan
Görs omgående till din arbetsledare samt till Sofia Schilken första sjukdagen. Friskanmälan gör du själv i PA-webben vid återkomst efter sjukledighet.

Skrivare
Michael Elm hjälper till med krånglande kopiatorer/skrivare. Kontakt: service@fyfa.ki.se. Beställning av ny toner görs av forskargrupperna själva.

Skyddsombud

Streckkoder
Beställning av upptryckning eller nya streckkoder: service@fyfa.ki.se

Studieadministration för forskarutbildningen
Sofia Pettersson, studieadministratör. E-post: fyskursexp@fyfa.ki.se 

Studierektorer för forskarutbildningen

Studieadministration för grundutbildningen

Studierektorer för grundutbildningen

Städning
Avtal och städfrekvenser: Åsa Johansson. Kontakt: service@fyfa.ki.se

T

Telefoni
Renée Andersson, telefoniansvarig

TimeEdit
På FyFa är det enbart utbildningsadministratörerna som kan boka lokaler i bokningssystemet TimeEdit. Skicka ett mejl till Eva Lindgren för att boka lokaler. 

Se tillgängliga lokaler i TimeEdit (välj "Lokalöversikt Campus Solna") 

Transporter, flytthjälp m.m.
Michael Elm. Mejla service@fyfa.ki.se

U

Utbildningsansvarig för grundutbildning på FyFa
Elisabet Stener-Victorin

V

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Eva Gipperth, administrativ chef. 

Verkstadsteknik
Michael Elm hjälper till med verkstadstekniska uppgifter. Mejla service@fyfa.ki.se

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Länkar

Institution