Nya cancergener kartläggs

Många av dagens cancerläkemedel fungerar genom att aktivera det celldödsprogram som är satt ur spel vid cancer. Men på vilket sätt läkemedlen utövar denna effekt vet man ganska lite om. Det saknas också kunskap om varför vissa tumörer inte svarar på behandling.

- Det är därför angeläget att ta reda på hur vanliga cancerläkemedel verkar på molekylär nivå för att aktivera celldöd och varför en del tumörer är okänsliga, säger Dan Grandér, professor i experimentell onkologi vid institutionen för onkologi-patologi. När vi förstår detta bättre kan vi ge patienterna en effektivare behandling och med hjälp av nya markörer identifiera vilka patienter som har mest nytta av ett specifikt läkemedel eller en kombination av läkemedel.

De flesta av dagens läkemedel, som cellgifter, har utvecklats och provats ut utan att man i grunden förstått hur de verkar. De bygger många gånger på slumpmässiga fynd som gjorts i helt andra sammanhang och som man gått vidare med för att se om de fungerar på tumörer. Det är framför allt blodcancersjukdomar, leukemier, som Dan Grandér inriktat sig på. Forskningen sker dels med hjälp av cellinjer i olika modellsystem, dels på celler tagna direkt från patienter. Han har ett nära samarbete med kliniker på Radiumhemmet, som ligger granne med CCK, CancerCentrumKarolinska, där han har sitt laboratorium.

- Med nya tekniker är det idag möjligt att samtidigt undersöka flera tusen gener och proteiner och se vad som händer då vi tillsätter läkemedel. Det går att upptäcka olika mönster om cellerna är känsliga eller inte för preparaten, berättar Dan Grandér. Studierna visar att flera cancerläkemedel verkar genom att de får cancercellerna att "äta upp" sig själva inifrån, det kallas autofagi, vilket gör att cellerna skrumpnar och ofta dör. Om det gick att reglera denna process skulle behandlingen kunna göras effektivare.

Jakt på nya gener

En annan huvudinriktning är att förstå hur leukemiceller uppstår. Sedan länge har det stått klart att cancer alltid är förknippat med skador i gener som kontrollerar funktioner som celldelning och celldöd. Vid några cancersjukdomar, som tjocktarmscancer och vissa leukemier, känner man till vilka genskador som orsakar cancern. I enstaka fall har denna kunskap lett till utveckling av läkemedel som återställer kontrollen. Men vid leukemi är troligen bara en del av de skadade generna kända.

- Tillsammans med kollegerna på kliniken arbetar vi med att hitta fler gener som, om de är skadade, kan leda till utveckling av leukemi, berättar Dan Grandér. Det finns två huvudgrupper av gener där skadorna oftast uppstår. Det gäller dels förlorad funktion av tumörsuppressorgener, som normalt hämmar cellers tillväxt, dels överaktiva onkgener, som driver tillväxt i normala celler men som vid skada gör att tillväxten blir okontrollerad. Vanligtvis har generna till uppgift att, vid aktivering, se till att det bildas ett visst protein. Men på senare år har man upptäckt att det finns en grupp på cirka 500 gener, som har en helt annan roll. Deras funktion är i stället att reglera vilka andra gener som ska aktiveras/inaktiveras.

- Vi undersöker nu deras roll i cancerceller, om deras uttryck är förändrat och vilken betydelse det i så fall kan ha för cancerutveckling. Dan Grandér och hans forskarkolleger var först med att hos leukemipatienter upptäcka och klona en cancergen med denna funktion. Genen har normalt till uppgift att hämma andra gener som är inblandade i celldelning, men om genen är skadad leder det till ökad celldelning.

- Genom denna forskning kan vi, förutom att bättre förstå hur leukemi uppstår, också hitta bättre markörer för mer eller mindre aggressiva former av cancer, och i framtiden också skapa nya läkemedel baserat på denna kunskap.

Text: Ann-Marie Dock, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2009

Om forskningsämnet

Inom experimentell cancerforskning kartläggs bland annat de gener, som vid skada, gör att cellerna börjar dela sig ohämmat. Dan Grandér och hans forskargrupp undersöker genskador som får vita blodkroppar att omvandlas till leukemiceller.

Ett annat spår är att bättre förstå hur cancerläkemedel fungerar på molekylär nivå och varför vissa cancerceller är okänsliga för läkemedlen. Med ökad kunskap skulle fler patienter kunna få en mer adekvat behandling och slippa onödiga biverkningar.

Länkar

Cancer och onkologiProfessor