Kurser vid CIFU

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi och allmän idrottsmedicin samt i prevention mot uppkomst av idrottsskador. Kursen avser även att att ge inblick i aktuell forskning samt att lägga grunden för och stimulera till idrottsmedicinsk forskning.

Upplägg av distanskurs: Kursen har 8 kursmöten (onsdag-fredag) under två terminer.

Undervisningen sker genom föreläsningar, symposier, laborationer samt med stöd av internet.

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av projekt och skriftliga tentamina. Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster, idrottslärare med flera.

Kursinformation 

Kursplan

Led- och muskelrelaterade funktionsproblem (OMT) - 30p

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling vid led- och muskelrelaterade funktionspoblem baserat på funktionell anatomi, biomekanik, fysiologi och traumatologi. Kursen ger också inblick i aktuell forskning och skapar en grund för egen forskning om ortopediska skador/funktionsproblem och deras rehabilitering.

Syftet är även att vara ett led för sjukgymnaster i utbildning mot specialistkompetens i ortopedisk manuell terapi.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och auskulationer samt egenstudier med stöd av Internet.

Kursinnehållet omfattar funktionell anatomi, vanligt förekommande skador och besvär av ortopedisk karaktär, differentialdiagnostik, generell och specifik led/muskelundersökning, ″clinical reasoning″, funktionsdiagnostik och behandling, funktionsträning och rehabilitering, utvärderingsmetoder, riskfaktorer för skador, skademekanismer samt skadeprevention.

Kursen examineras genom muntlig examination och praktiskt prov på klinisk färdighet samt skriftliga tentamina, dokumentation och muntlig presentation av projektarbete.

Undervisning och examination sker på Sophiahemmet/Capio Artro Clinic i Stockholm.

Kursen vänder sig till läkare, sjukgymnaster med flera.

IdrottsmedicinKurs