KI Biobanks tjänster och priser

This page in English

KI Biobank kan hjälpa dig med provinsamling, remisser, provhantering, lagring och spårbarhet på forskningsprov. Vi säkerställer att dina prov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. På din begäran plockar vi fram de prov i din samling som du vill analysera och skickar de till det laboratorium du samarbetar med. Innan du startar din insamling kan vi hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation.

Studieintegrering

Start av ny studie, dvs. insamling av prov för hantering och förvaring på KI Biobank, föranleder en studieintegreringsprocess på ca fyra veckor. För att processen ska klaras av inom fyra veckor krävs att etikgodkännande finns och att studiens utformning är fastställd. Planering av provlogistik sker i samråd mellan ansvarig forskare och KI Biobank. Innan provinsamlingen kan starta skall ett serviceavtal mellan ansvarig forskare och KI Biobank upprättas. Om provtagning kommer att ske inom sjukvården krävs att biobanksavtal upprättas mellan landstinget och KI Biobank. Kontakta biobankskoordinator om du vill starta en provsamling hos KI Biobank eller är intresserad av någon av våra tjänster.

Biobankskoordinator

E-post: biobank@ki.se

Provhantering

KI Biobank erbjuder både manuell och automatiserad provhantering som innefattar centrifugering, avhällning, alikvotering, DNA-extraktion och normalisering.

DNA-extraktion

KI Biobank utför automatiserad DNA-extraktion från blod och saliv.

Provförvaring

Långtidsförvaring på KI Biobank sker i frysar (-20°C och -80°C) och i tankar med flytande kväve. Temperaturkontroll under provprocesserna och långtidsförvaringen är vitalt och avgör hur användbara proverna kommer att vara för framtida analyser. Frysarna står i lokaler med reservström och kylsystem. Frysrummet är kopplat till ett webbaserat larmsystem och om en dramatisk ändring i temperaturer i frysar eller kvävetankarna skulle inträffa kontaktas personal som kan vidta åtgärder. Varje frys kan även kontrolleras via internet. Kvävetankarna förvaras i ett separat rum med ett automatiskt påfyllningssystem.

Spårbarhet

Det är viktigt att prover kan spåras under hela provhanteringsprocessen från provinsamling – via transport, hantering och förvaring – till uttag av prov. KI Biobank erbjuder IT-system för provregistrering och spårbarhet, och säkerställer att obehöriga inte får åtkomst till dessa IT-system.
Prov som förvaras på KI Biobank måste vara märkta med unika streckkoder. Streckkoden är kopplad till studiedeltagarens personnummer och studiens specifika provgivarID i KI Biobanks labdatasystem LIMS (Laboratory Information Management System). KI Biobank tillhandahåller streckkoder via remisser eller etiketter.

Remisser

KI Biobank designar studiespecifika remisser efter kundens önskemål vid studieintegreringen. När studien ska starta och remisserna är godkända görs beställning av remisser via e-post till biobank-support@ki.se. Ange vilken studie det gäller, vilken typ av remisser, antal remisser samt leveransadress.  Remisser levereras normalt inom 3-5 dagar. KI Biobank erbjuder skanning av remisserna då de anländer tillsammans med proverna. Då erhålles data från remissen elektroniskt i form av en csv-fil som kan hämtas ner dagligen från vår kund-FTP, där finns även de inskannade remisserna som pdf-filer.

Etiketter

KI Biobank trycker ut streckkodsetiketter efter kundens önskemål. Beställning görs via e-post till biobank-support@ki.se. Ange vilken studie det gäller, vilken typ av etiketter, antal etiketter och leveransadress. Etiketter levereras normalt inom 3-5 dagar. Etiketter som går att fästa på redan frysta prover (frysetiketter) levereras inom 10 dagar.

IT-system

  • ELSA
    KI Biobank tillhandahåller systemet ELSA (External Logging of Sample Application) för extern registrering av prov märkta med våra streckkodsetiketter. Detta system kan användas av er som inte vill använda remisser eller som redan har insamlat material.
  • SCARAB-LIMS
    Ett system med färdiga funktioner som är anpassade för forskargrupper som har provsamlingar och biobanksprov.

Uttag

Prov

KI Biobank är en forskningsbiobank där prov i första hand samlas för ett specifikt forskningssyfte. Vi arbetar utefter principen att den forskare som samlar in prov också beslutar vad insamlade prov ska användas till, vilket innebär att KI Biobank inte kan lämna ut prov utan ansvarig forskares godkännande. I registret på BBMRI.se hittar du KI Biobanks alla provsamlingar. Om du är intresserad av en provsamling kontakta ansvarig forskare och initiera ett samarbete den vägen. Vi hjälper dig sedan att plocka ut de prov som du och ansvarig forskare kommit överens om.

För att plocka ut prov från din provsamling måste du fylla i en Withdrawal Order (Withdrawal Order REMP om proverna finns i REMP-rör) och iordningställa en fil (text, word eller excelfil) med provgivarID. ProvgivarID är CDK (Customer Donor Key) eller RID (ReferralID). Beställning och fil skickas till biobank@ki.se. Beställningen, med ansvarig forskares underskrift, skall även skickas in med ordinarie post till KI Biobank, MEB, Karolinska Institutet, Box 281, 171 77 Stockholm.

När prov ska skickas vidare för analys ser vi till att ett material transfer agreement upprättas.

Withdrawal Order

Withdrawal Order REMP-tubes

Data

KI Biobank lagrar insamlad data åt biobanksstudier. Vid uttag av data ska blanketten Data Withdrawal Order fyllas i. Till denna bifogas en lista med variabler, DTA och etikgodkännande. Detta skickas med e-post till biobank-support@ki.se.

KIBB Data Withdrawal order

Tjänstekatalog

För mer info om våra tjänster se även vår tjänstekatalog. 

Priser

Se KI Biobanks prislista för 2016.