Forskningsfinansiering från EU

This page in English

Europeiska Unionen är den största utländska finansiären för forskning vid Karolinska Institutet.

Forskningsbidrag från EU

KI är den största mottagaren av EU-anslag inom området hälsa jämfört med andra universitet och högskolor i Sverige och en av de största mottagarna i Europa inom detta område. KI deltar även i projekt inom programmen för livsmedel, informationsoch kommunikationsteknik, nanovetenskap, säkerhet och miljö.

 

Samarbetsprojekt

Europeiska samarbetsprojekt finansierades på KI vid ingången av 2015 både av ramprogrammet FP7, av Horizon 2020, av EU-kommissionens och läkemedelsindustrins gemensamma satsning Innovative Medicines Initiative (IMI) och av projekt inom det gemensamma initiativet EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Under 2015 har KI deltagit i 214 EU-projekt och KI är koordinator för 12 av dessa. KI deltar i 14 av totalt 57 pågående IMI-projekt, varav i ett som koordinator. KI påbörjade också två nya projekt inom EU:s Health Programme under 2015.

Antal EU-projekt vid KI 2009-2015              
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt antal projekt 230 204 222 234 229 202 2014
- varav KI koordinerar 38 29 31 21 19 15 12

ERC-anslag

Europeiska anslag till enskilda forskare finansieras huvudsakligen från Europeiska forskningsrådet (ERC) eller Research Executive Agency (REA). Under 2015 startade fyra nya projekt med stöd från ERC. Vid utgången av 2015 fanns 29 aktiva ERC-projekt vid KI. 

Individuella Marie Curie-anslag

Marie Curie är ett samlingsnamn för EU-kommissionens program inriktade på forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av Marie Curie-program, de individuella och de nätverksbaserade. Karolinska Institutet har de senaste åren hävdat sig väl i konkurrensen om de individuella Marie Curie-anslagen. 

EIT Health

EIT Health är ett nytt innovationsinitiativ med fokus på ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande. EIT Health delfinansieras av European Institute of Innovation and Technology, EIT, som i sin tur är ett EU-finansierat initiativ för att stimulera samverkan mellan akademisk forskning och näringsliv. KI är en av spelarna i detta stora europeiska forskningskonsortium koncentrerat i sju centra, eller så kallade noder, i Europa. Målet med EIT Health är att bidra till ökad konkurrenskraft hos den europeiska industrin, förbättra livskvaliteten för Europas medborgare och hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemet.

AnslagFinansieringInternationellt