Bra mat för alla

This page in English

Bra mat för alla - En tvärvetenskaplig sektorsövergripande forsknings- och innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat.

Antalet personer med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat ökar och är ett stort folkhälsoproblem som drabbar alla åldersgrupper. I samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen föreslår vi ett nationellt centrum för att tillsammans skapa en god livskvalitet för dessa personer. 

Agenda Bra mat för alla

Bra mat för alla agendan släpptes den 14 januari 2016 på ett symposium som anordnades av Astma- och Allergiförbundet och CfA, och du kan ladda ner agendan i pdf format här.

Om du önskar en tryckt kopia går det bra att kontakta Eva-Maria Dufva, pressansvarig på Astma- och Allergiförbundet: eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se 

Debattartikel i Svenska Dagbladet

I samband med att agendan offentliggjordes publicerades en debattartikel "Kunskap om matallergier behöver spridas" i Svenska Dagbladet, skriven av Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundets ordförande, Gunilla Hedlin, föreståndare för klinisk forskning vid CfA och professor vid Inst. för Kvinnors och Barns Hälsa, och Sven-Erik Dahlén, föreståndare för CfA och professor vid Institutet för Miljömedicin.

Referensgruppssymposium Bra mat för alla, 15 april 2016

Syftet med symposiet var att samla den breda referensgruppen i projektet Bra mat för alla samt att tillsammans arbeta fram tydligare strategier inom ramen för agendan Bra mat för alla. Knappt 40 personer deltog under dagen som bjöd på föreläsningar under förmiddagen, gruppdiskussioner efter lunch samt avslutades med en paneldebatt.

De tre nyckelområden som har lyfts fram i agendan genomsyrade dagens program:

Från molekyl till människa – Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande strategier

Från jord till bord – Göd, näringsriktig och säker mat med avseende på födoämnesöverkänslighet.

Från papper till praktik – Förbättrad livskvalitet genom kunskapsöverföring

Först presenterades agendan och ledningsgruppen Bra mat för alla: Sven-Erik Dahlén, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, KI; Gunilla Hedlin, Föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, KI; Rikard Åsgård, Projektledare, Astma- och Allergiförbundet; Ulf Brändström, Generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet; Elisabet Rytter, Ansvarig forskning och nutrition, Livsmedelsföretagen.

Följande föreläsningar/anföranden hölls under förmiddagen och går att ladda ner nedan:

Diagnos och behandling av matallergier Magnus Wickman; Professor, IMM, KI; Överläkare, barn- och ungdomsallergologi, SÖS. Kontakta Magnus Wickman för att få en förkortad version av föreläsningen.

Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier Magnus Wickman utfrågas av Rikard Åsgård, Fil Dr, Projektledare, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

Korvar fria från laktos, gluten, ägg, soja-, mjölk- och ärtprotein Mathias Grennard, Produktchef korv, Atria

Utveckling av livsmedel för personer med allergi- eller överkänslighet för mat Anders Nilsson, Fil Dr, Lead Assessor, matansvarig, LRQA

God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen.

Information och kunskapsöverföring inom Allergicentrum Stockholm Gunilla Hedlin, Överläkare barnallergologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus; Professor och föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet

Digital spridning av kunskap i praktiken Åsa Uhlin, Medibas

Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning Sven-Erik Dahlén, M.D., Professor, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet.

Efter lunch hölls diskussioner i områdesgrupperna:

Här kom grupperna fram till slutsatser som sedan presenterades för hela gruppen:

Slutsatser 1. Från molekyl till människa

Slutsatser 2. Från jord till bord

Slutsatser 3. Från papper till praktik

Till sist hölls en paneldebatt där strategiskt viktiga parter diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett nationellt centrum för matallergi och i slutändan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat. 

Läs ett referat från paneldebatten på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Bakgrund till Bra mat för alla

Många av de med födoämnesallergier eller annan överkänslighet för mat bär en stor rädsla för att oavsiktligt få i sig något de inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt och är ett betydande osynligt handikapp. Dessutom utgör födoämnesöverkänslighet en stor kostnad för samhället, med många akutbesök och utebliven skola och arbete. Eftersom maten spelar en sådan central roll i vår vardag och alltid finns omkring oss, så krävs en strategi från flera håll för att kunna nå målet att födoämnesöverkänsliga ska kunna leva ett normalt och symptomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner. Därför har vi, i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen, samlat akademi, sjukvård, livsmedelsföretag, myndigheter och patientorganisationer för att utveckla en strategi för hur vi kan förbättra livskvaliteten för personer med
födoämnesöverkänslighet.

Vision: "Sverige har globalt ledarskap i att ge jämlik sjukvård, säker mat och evidensbaserad kunskap för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och erbjuder en livskvalitet likvärdig med den som erbjuds människor utan födoämnesöverkänslighet"

Strategi

För att uppfylla vår vision, föreslår vi att skapa ett nationellt centrum för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat. Centrumet ska initiera och samordna forskning, innovation och andra projekt inom de tre nedanstående områdena. Centrumet ska ha en central hubb, som också ska vara en kontaktpunkt för aktörer Bra mat för alla som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet. Verksamheten sprids ut till ett antal kompetenscentra, i hela landet, som specialiserar sig inom särskilda områden, t.ex. klinisk forskning, livsmedelsproduktion, riskanalys och kunskapsstöd, samt engagera berörda parter över alla samhällssektorer. De tvärvetenskapliga aktiviteterna som pågår inom centrumet skapar värde för både läkemedels- och livsmedelsindustrin och därmed stärks Sveriges internationella konkurrenskraft inom området.

Mål för 2025

  1. Ny kunskap om de grundläggande mekanismerna för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat finns tillgänglig och kan användas för att utveckla en ny generation av preventiva, diagnostiska och behandlingsmetoder.
  2. Personer med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan få en säker diagnos och lika behandling i hela landet.
  3. De med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan känna sig trygga och njuta av måltider, då det finns ett bra urval av god, näringsriktig och säker mat lättillgänglig i dagligvaruhandeln, på caféer och restauranger samt i skolmatsalar och förskolor.
  4. Den allmänna medvetenheten om födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat har ökat, vilket ger en säkrare och mer förstående miljö för de som lider av dessa sjukdomar.

Broschyr Bra mat för alla

Läs en sammanfattning om Bra mat för alla initiativet i vår broschyr som går att ladda ner här.

För mer information om Bra mat för alla ta kontakt med:

Rikard Åsgård, PhD

Projektledare Bra mat för alla

Ombudsman mat, konsument och utomhusmiljö

Astma- och Allergiförbundet

rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se

Tel vx: 08-506 28 200, direktnr: 08-506 28 206

Jobbmobil: 072-858 85 57