Avtal

This page in English

Biobanksavtal

Svensk och nationell lagstiftning kräver spårbarhet på biobanksprover. För att uppfylla kraven har nationella och/eller lokala biobanksavtal tagits fram. Om provtagning kommer att ske inom sjukvården krävs att biobanksavtal upprättas mellan landstinget och KI Biobank. Information om avtalen fås nedan eller via Biobanksverige där även de nationella mallarna finns att ladda ner. Vid frågor vänligen kontakta biobank@ki.se.

Serviceavtal

Innan provinsamling som ska lagras på KI Biobank kan starta skall ett serviceavtal mellan ansvarig forskare och KI Biobank upprättas.

Multicenteravtal

När prover samlas in i verksamheter som tillhör flera olika huvudmän, oftast med stor geografisk spridning, kan det lagliga ansvaret föras över till forskningshuvudmannen med hjälp av ett multicenteravtal. Multicenteravtalet underlättar hanteringen då det räcker med att ett avtal tecknas med ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) istället för med respektive huvudman. Stockholms Regionala Biobankscentrum tar ut en avgift för handläggningen av ett multicenteravtal.

Multicenteravtal

Multicenteravtal Appendix B

Avtal om utlämning

När det lagliga ansvaret för biobanksproven ska överföras från en eller ett fåtal huvudmän kan individuella avtal om utlämning tecknas utan inblandning av RBC, och följaktligen tas ingen avgift ut för hanteringen av dessa.

Utlämningsavtal

Särskilda föreskrifter

Om det lagliga ansvaret kvarstår hos den första huvudmannen, men proven förvaras hos en eller flera andra huvudmän upprättas särskilda föreskrifter eller någon form av ”förvaringsavtal”.

Material Transfer Agreement (MTA)

När prover ska skickas utanför den huvudman som har det lagliga ansvaret upprättas ett så kallat Material Transfer Agreement (MTA). Ett MTA har tagits fram för KI Biobank i samarbete med juristerna på KI. MTA:t måste vara godkänt och påskrivet av alla parter innan prover får skickas från KI Biobank.

MTA-mall

Institutionsprovsamlingar

Förutom de prover som förvaras centralt på KI Biobank så finns det provsamlingar på institutionerna med Karolinska Institutet som huvudman. Det gäller provsamlingar som lämnats ut från en hälso- och sjukvårdshuvudman till Karolinska Institutet, prov som tagits på friska frivilliga eller andra personer utanför hälso- och sjukvården och prov som tagits utomlands. Provsamlingarna förvaras av forskare på KI.

För institutionsprovsamlingar gäller de grundläggande kraven att provs kvalitet och spårbarhet säkras utan att provgivarens integritet skadas. Enligt nationella riktlinjer betyder detta att provsamlingar ska registreras i en biobank och omfattas av viss dokumentation i ett kvalitetssystem. Detta säkerställs genom att blanketten för nya provsamlingar fylls i och skickas till avtalsansvarig på KI Biobank.

Anmälan om ny provsamling