Aktuellt SFO-V

This page in English

Seminarium 18 september 2017 

Användbar evidens – ett dilemma i forskning och praktik

Tanken med evidensbaserade metoder är att de ska användas så som de är beskrivna i forskningen som gett evidensen. Följsamhet blir därmed central och avvikelser problematiska. Å andra sidan vet vi att det kan finnas goda skäl för anpassning av metoder. Var står du själv, följsamhet eller anpassningar? Välkommen att lyssna och diskutera på detta kostnadsfria seminarium!

Tid 18 september 15-16 med efterföljande mingel
Plats Kirurgisalen, GKS, A-huset A6:04
Medverkande Ulrica von Thiele Schwarz
Anmälan Senast 13 september på denna länk

Vid frågor kontakta Anna-Maria Loimi, samordnare SFO-V

Tidigare evenemang

STOCKHOLMSBRON

Stockholmsbron utgörs av en arbetsgrupp av vårdforskare från det Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) vid Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt representanter för Stockholms läns landsting (SLL) och Äldreförvaltningen i Stockholms Stad som nu prövar nya sätt att samverka. Under 2014-2016 har fem workshops arrangerats och projektidéer håller nu på att formas för fortsättningen.

STOCKHOLMSBRONS 5:e workshop 2016

Den 14 april hölls Stockholmsbrons 5:e workshop med uppgift att utveckla nya innovativa och realistiska insatser som adresserar två utmaningar i omsorgen av äldre.

En gemensam utmaning för Stockholms läns landsting och för Stockholms stad är att många äldre personer som legat på sjukhus inte känner sig trygga efter hemkomst och ofta återkommer upprepade gånger till slutenvården. Syftet med denna workshop var att utveckla projektidéer för nya innovativa tjänster som stödjer kvarboende och rehabilitering. Deltagarna arbetade i fem grupper (4-6 deltagare per grupp) utifrån två utmaningar. Platsen för workshopen var Aktivitetsrummet på Sektionen för arbetsterapi på KI Campus Huddinge.

Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2015

Den 11-12 november var SFO-V med och anordnade en nordisk konferens i vårdvetenskap tillsammans med Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV), Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) och Lunds universitet. Konferensen hölls på Alfred Nobels Allé 23, KI Campus Huddinge  samt i Aula Medica på KI Campus Solna. Konferensen bestod av postersessioner och föreläsningar. Inbjudna talare var professor Carol Tishelman, professor Fiona Jones, professor Hans Rosling, professor Helena Leino-Kilpi och professor Ingalill Rahm Hallberg.

Global health trends

STOCKHOLMSBRONS 3:e workshop 2015

Den 18 maj hölls Stockholmsbrons 3:e workshop för att ytterligare stärka nätverket inom Stockholmsbron.

Prototyp från temagrupp 6

Workshop 3 hölls precis som workshop 2 på OpenLab. Med stöd av "design thinking" arbetade deltagarna lösningsorienterat utifrån de teman som mejslats fram under tidigare workshops och presenterade i slutet av dagen sina lösningar i form av en prototyp (skiss, scenario eller kartongprototyp). Workshop 3 syftade också till att samla in tankar och idéer inför ett kommande aktivitetsprogram för Stockholmsbron under hösten 1015 och framåt.

STOCKHOLMSBRONS 2:a workshop 2015

Den 2 mars hölls Stockholmsbrons 2:a workshop för att knyta samman praktik och innovation, utveckling och forskning inom vård och omsorg i Stockholm. 

Platsen för workshopen var OpenLab och grupparbetet var inspirerat av World Café  konversationsmetoden. Målet för den andra workshopen i en serie om tre, var att prioritera bland alla utmaningarna inom vård och omsorg med fokus på temat ”Vård och omsorg hemma”. Detta gjordes med hjälp av 50 deltagare från de organisationer som ingår i Stockholmsbron samt representanter från brukarorganisationer. 

OmvårdnadVårdvetenskap