NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet erbjuder från och med våren 2017 för fjärde gången en Nationell forskarskola (NatiOn) med inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning. Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för (blivande) kliniskt aktiva personer inom området cancer.

Utlysning

Nu utlyses upp till 20 platser till forskarskolan med sista ansökningsdag är den 31 augusti 2016 kl. 18.00.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till odisputerade. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid preklinisk institution som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedermera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.

Även personer som ännu ej antagits till forskarutbildning kan söka. De som ännu ej är doktorander men som antas till forskarskolan förutsätts ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader. Sökande som redan är doktorand bör inte vara registrerad längre tillbaka än två år.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav. Vid detta ansökningstillfälle kommer 20 platser att tillsättas.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två A4 sidor)
 • Beskrivning av ev. pågående projekt/forskningsplan (max 3 sidor)
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Om det är tillämpligt: Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Ansökan inlämnas i 1 original + 7 sammanhäftade kopior till:

REGISTRATOR, Dnr 3-1202/2016
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Om forskarskolan

Forskarskolan ersätter inte kursdeltagarens lön under de aktuella kursperioderna (utredning för att skapa förutsättningar för viss ekonomisk ersättning pågår). Bidrag till resa och uppehälle kan bli aktuellt när kursmoment genomförs på annan ort än hemorten. Klinikchef/motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med eller utan lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under tre år, uppdelat på sex block om vardera två-fyra veckor.

Forskarskola 2017

  Från Till
Block 1 Maj 2017  
Block 2  (prel.) November 2017  
Block 3 (prel.) Mars 2018  
Block 4 (prel.) November 2018  
Block 5 (prel.) Mars 2019  
Block 6 (prel.) November 2019  

Kurser som gavs i förra omgången av forskarskolan.

Utbildningen är anpassad för att ge en solid och avancerad bas för klinisk cancerforskning. Kurserna innehåller bland annat en fördjupning i basala och nya koncept inom cancerbiologi, molekylär onkologi, forskningsmetodik, och redskap för klinisk cancerforskning. Utbildningen är också anpassad till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet och motsvarar det som krävs vid de flesta andra svenska lärosäten. Kursprogrammet ska följas i sin helhet. En viss flexibilitet finns för egen profil genom att valbara kurser erbjuds för vissa moment. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Utbildningens mål

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • förstå de processer som ligger till grund för omvandlingen av en normal cell till sin maligna motsvarighet och konsekvenserna av malign transformation på cell- och organismnivå
 • förstå hur biologisk kunskap om utvecklingen av cancer används i modern cancerbehandling
 • ha kunskaper i metoder som används i modern och translationell cancerforskning
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter och kritiskt granska vetenskapliga publikationer.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Studierektor

Svetlana Bajalica Lagercrantz

Telefon: 08-517 717 97
E-post: Svetlana.Lagercrantz@ki.se

Biträdande studierektor

Daria Glaessgen

E-post: daria.glaessgen@ki.se

Dokument

Potentiella kurser block I - V

ForskarskolaForskarutbildning