Forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri

Styrelsen för forskarutbildning vid KI erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri för personer verksamma inom SLLs verksamhetsområde. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

Utlysning

Nästa utlysning förväntas ske januari 2017.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniker som ännu ej disputerat och som är verksamma inom SLL:s verksamhetsområde. Den sökande bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande.

Forskarskolans verksamhet är till nytta för såväl blivande som nyligen antagna doktorander vid KI, varför även personer verksamma inom SLL, eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL, som ännu ej antagits till forskarutbildning kan söka. De som ännu ej är doktorander men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL
 • har grundläggande behörighet för forskarutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - provresultat (hur väl man lyckas skriva ett vetenskapligt abstract), erfarenhet och motivering

Dessutom kommer de sökandes arbetsställe att vägas in så att spridning över olika sjukhus och SLL:s verksamhetsområde uppnås. Vid antagningen av kursdeltagare kommer KI:s jämställdhetsmål att beaktas.

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor) på engelska.
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska.
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen.
 • Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna.

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-3528/2014
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fem veckor.

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 33 740 kr + LKP per månad under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

  Från Till
Block 1 (v. 38 – v. 42) 2015-09-14 2015-10-16
Block 2 (v. 4 – v. 8) 2016-01-25 2016-02-26
Block 3 (v. 38 – v. 42) 2016-09-19 2016-10-21
Block 4 (v. 4 – v. 8) 2017-01-23 2017-02-24

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid KI. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik.

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Mer information

För ytterligare upplysningar om forskarskolan, kontakta:

Studierektor

Nitya Jayaram-Lindström

E-post: Nitya.Jayaram@ki.se

Amanuens

Helena Fatouros-Bergman

E-post: Helena.Fatouros-Bergman@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning