Forskarskola KI/SLL i molekylärmedicin för kliniker

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) en forskarskola för kliniker med inriktning mot molekylärmedicinsk forskning. Syftet är att ge kliniskt aktiva personer med intresse för forskning en fördjupad utbildning i klinisk forskningsmetodik med betoning på cell- och molekylärbiologi.

Utlysning

Utlysningen är avslutad.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma läkare, tandläkare eller annan kliniskt verksam personal med motsvarande utbildning, inom SLL:s verksamhetsområde. Som sökande bör du ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen till forskarutbildningen på KI.

Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som

  • är kliniskt verksam läkare, tandläkare eller med motsvarande grundutbildning och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL
  • har behörighet för forskarutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Kursperioder

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under två år med start hösten 2014, uppdelat på fyra block om vardera fem veckor.

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på cell- och molekylärbiologisk metodik.

      Från Till

Block 1

Basvetenskapligt block (föreläsningar och övningar), Epidemiologi.

    2016-11-07 2016-12-09

Block 2

Cell- och molekylärbiologi I (föreläsningar och laborationer), Forts Basvetenskapligt block, Att skriva en forskningsansökan, forts Statistik II.

    2017-04-24  2017-05-26

Block 3

Cell- och molekylärbiologi II, Proteinmekanismer vid sjukdom (föreläsningar och laborationer), forts Att skriva en anslagsansökan.

    2017-11-06  2017-12-08

Block 4

Cellulära och molekylära sjukdomsmekanismer, Forskningsmetodik (föreläsningar och seminarier).

    2018-04-23  2018-05-25

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 33 740:- +LKP under de aktuella kursperioderna. Detta under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna

  • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
  • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
  • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
  • genomföra datainsamlingar
  • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
  • tolka resultat
  • skriva vetenskapliga rapporter

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Forskare

Erik Sundström

Telefon: 08-585 838 87
Enhet: Sektionen för Neurodegeneration
E-post: Erik.Sundstrom@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning