Forskarskola KI/SLL i allmänmedicin

Forskarskolan har inriktning mot allmänmedicin och primärvård och är ett samarbete mellan KI och Stockholms läns landsting (SLL). Syftet är att ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik för dig som är kliniskt aktiv, t.ex. fysioterapeut, psykolog, läkare, socionom, arbetsterapeut eller sjuksköterska, och har stort intresse för forskning.

Utlysning

Nu utlyses upp till 15 platser i forskarskolan med sista ansökningsdag 1 mars 2016.

Vem vänder sig utbildningen till?

Du bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande med primärvårdsanknytning.

Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen till forskarutbildningen på KI.

Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är du som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantör som har samarbetsavtal med SLL
 • har behörighet för forskarutbildning
 • har en forskningsplan och handledare

För hjälp med forskningsplan och kontakt med potentiella handledare kan stöd ges via forskargrupperna på Sektionen för allmänmedicin, NVS.

Vid detta ansökningstillfälle kommer upp till 15 platser att tillsättas.

Varje ansökan bedöms utifrån följande aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården
 • Sökanden - erfarenhet och motivering
 • Sammanlagd handledarpotential

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 33 740 kr + LKP under de aktuella kursperioderna (4 perioder à fem veckor) under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under två år. Kursavsnitten är uppdelade på fyra block om vardera fem veckor.

Kursperioder

  Från Till
Block 1 2016-11-07 2016-12-09
Block 2 2017-04-24 2017-05-26
Block 3 2017-11-06 2017-12-08
Block 4  2018-04-23 2018-05-25

Kursinnehåll

Kursprogrammet som skall följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet. Innehållet i korthet är: fyra veckor biostatistik, två veckor kvalitativ metodik, fyra veckor skrivarkurser/presentationsteknik, två veckor etik/vetenskapsteori och åtta veckor kvantitativ metod/epidemiologi.

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer
 • ge en vetenskaplig presentation på engelska

Ansökan

Du kan ansöka fr o m den 16 november. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2016 kl.16.30. Meddelande om antagning går ut i mitten av maj.

Ansökan inlämnas i original samt med 9 sammanhäftade kopior. Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnd ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV
 • Beskrivning av projekt/forskningsplan
 • Motivering till ansökan (varför sökande önskar och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinikchef om att den sökande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Endast fullständiga ansökningar med påskrift av handledare och verksamhetschef kommer att beaktas.

Ansökan i totalt 10 ex (original samt 9 kopior) skickas till:

REGISTRATORSKONTORET
Diarienummer 3-3238/2015
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

För ytterligare information om forskarskolan, kontakta:

Kursledare

Axel Carlsson

Telefon: 08-524 886 65
E-post: axelcefam@hotmail.com

Vik. kursledare mars – december 2016

Ing-Mari Dohrn

E-post: ing-mari.dohrn@ki.se