Forskarskola KI/SLL för kliniker inom epidemiologi

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) hösten 2016 en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer med stort forskningsintresse.

Utlysning

Nu utlyses upp till 20 platser och deadline är 1 mars 2016. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till kliniker verksamma inom SLLs verksamhetsområde. Den sökande bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen doktorand vid KI.

Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL
 • är nyligen antagen doktorand eller blivande doktorand vid KI
 • har behörighet för forskarutbildning

Påbörjat forskningsprojekt är en fördel men inte ett krav.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna

Skicka ansökan till:

REGISTRATORSKONTORET
Märk kuvertet med diarienummer 3-3239/2015
Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Kursperioder

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 33 740 kr + lönekostnadspåslag under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fem veckor.

  Från Till
Block 1 2016-11-07 2016-12-09
Block 2 2017-04-24 2017-05-26
Block 3 2017-11-06 2017-12-08
Block 4 2018-04-23 2018-05-25

Kursöversikt

Kursinnehåll

Kursprogrammet som ska följas i sin helhet är anpassat till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet. I övrigt innehåller det en fördjupning i forskningsmetodik med särskild tonvikt lagd på epidemiologisk metodik och biostatistik.

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Studierektor

Gabriella Bröms

E-post: gabriella.broms@ki.se

ForskarskolaForskarutbildning