Behörighet till utbildning på forskarnivå

This page in English

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
 2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
 3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Särskild behörighet i engelska

Sedan år 2014 måste alla sökande till forskarutbildningen intyga kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 och 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska. Notera att exempelvis en svensk läkarlegitimation inte godtas.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6, vänligen se PDF-filen English language requirements for doctoral education.

 

Ansökan om bedömning av behörighet

Du kan ansöka om en behörighetsbedömning genast efter att du har valts ut för en doktorandplats, för mer information se ”Process fram till antagning”. Notera att du måste skicka in din ansökan om behörighetsbedömning senast tre veckor innan deadline för ansökan om antagning vid din institutionen. Ta i god tid kontakt med forskarutbildningsadministratören vid din institution för att höra dig för om tidtabellen för din antagning. Vänligen observera att ingen handläggning av ansökningar om bedömning av behörighet sker under juli månad.

Sökande med svenska akademiska meriter

Bifoga följande handlingar till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1):

 1. Kopior av examensbevis
 2. Kopior av studieintyg/betygsutdrag
   

Verifiering av svenska akademiska meriter

Svenska akademiska meriter verifieras via det nationella studieregistret Ladok. Karolinska Institutet kan kräva att få se originalhandlingarna.

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du även skicka in kopior av examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen.

Sökande med utländska akademiska meriter

Bifoga följande handlingar till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1):

 1. Bestyrkta kopior av examensbevis från ett internationellt erkänt universitet (ifall du har utexaminerats), både på originalspråk och i översättning.
 2. Bestyrkta kopior av betygsutdrag (transcript of records), både på originalspråk och i översättning.
 3. Dokumentation gällande engelskakunskaper (vänligen se English language requirements for doctoral education)
   

Bestyrkta kopior av utländska akademiska meriter

Kopior av utländska examensbevis och betygsutdrag (transcript of records) ska bestyrkas av notarius publicus eller av lärosätet som har utfärdat examen. Varje kopia ska innehålla tjänstemannens namnteckning, samt notariatets eller lärosätets stämpel. Notera att vi inte godtar kopior av kopior eller dokument skickade per e-post. Karolinska Institutet kan kräva att få se originalhandlingarna.

Översättning

En översättning krävs ifall originaldokumentet är utfärdat på annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättning ska göras av en auktoriserad översättare till något av dessa språk.

Landsspecifika krav

Ifall du har akademiska meriter från Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Ghana, Nigeria och USA måste du be universitet skicka betygsutdraget (transcript of records) direkt till Karolinska Institutet (till samma adress som ansökningsblanketten).

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du även skicka in bestyrkta kopior av examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen (och eventuella översättningar).

Ansökan om motsvarandebedömning

Ifall du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom din utbildning kan du även ansöka om en motsvarandebedömning. Till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska du bifoga examensbevis, studieintyg/betygsutdrag samt intyg över kunskaper i engelska enligt anvisningarna ovan. Bifoga även ditt CV samt övriga dokument (intyg, referenser, publikationer etc.) som visar din motsvarande kompetens. Observera att beslut fattas av dekan för utbildning på forskarnivå.

Personuppgiftslagen

Karolinska Institutet samlar in personuppgifter som är nödvändiga för hanterandet av ansökningar om behörighetsbedömning. Personuppgifterna registreras i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL 1998:204, inklusive ändringar).

Högskolepoäng

En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng, en termin omfattar 30 högskolepoäng och ett års heltidsstudier ger 60 högskolepoäng.

En poäng i det tidigare systemet (t.o.m. 30 juni 2007) motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.

Länkar

Forskarutbildning