UTAND-provet (Kunskapsprov för tandläkare)

UTAND-provet är ett kunskapsprov som anordnas för tandläkare med utbildning från länder som inte omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Provet består av 4 delar: teoretiskt prov i medicinska och odontologiska stödämnen, vuxentandvård, preklinisk cariologi, protetik, endodonti samt barn- och ungdomstandvård. 

För att delta i UTAND-provet krävs ett beslut från Socialstyrelsen, samt godkänt prov i svenska språket (se ditt beslut från Socialstyrelsen). Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Aktuellt:

September 2016: Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för att genomföra ett nytt kunskapsprov för dig som är tandläkare som utbildats utanför EU och EES-området. Uppdraget innebär att det tidigare kunskapsprovet byts ut. Vi har därför stängt anmälan till kunskapsprov med nuvarande utformning.

Övergångsregler för deltagare som redan inlett kunskapsprov

Det är många som redan gjort delar av kunskapsprovet. Eftersom provet genomgår omfattande förändring kan inte tidigare genomförda och godkända delprov tillgodoräknas. 

Observera! För att kunna delta i det nya kunskapsprovet krävs att du har rätt till ytterligare provtillfälle och att du anmäler sig till det nya kunskapsprovet.

Om du inte har påbörjat UTAND-provet eller har gjort UTAND-provet men inte är godkänd på mer än ett delprov kan du endast gå vidare genom att anmäla dig till det nya kunskapsprovet. 

Du som har gjort UTAND-provet vid KI en eller två gånger och klarat minst hälften av delproven kan välja mellan att:

 1. slutföra UTAND-provet höstterminen 2016
 2. anmäla dig till det nya kunskapsprovet

Sista kunskapsprovet enligt nuvarande utformning

Vi anordnar ett sista kunskapsprov under hösten 2016 (oktober–november ). Till dessa delprov kallas deltagare som har godkänt i minst hälften av delproven och har rätt till ytterligare provtillfälle.

Datum:
2016-10-20 och 10-21     Prekliniskt prov
2016-11-10         Teoretiskt prov i medicinska och odontologiska stödämnen
2016-11-16         Prov i vuxentandvård
2016-11-16         Prov inom barn- och ungdomstandvård

Kallelse till prov

När du har fått en kallelse till prov ska du via mejl svara om du kommer eller inte. Bekräftelse med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler  skickas ut i god tid innan provet.

Efter godkänt UTAND-prov

Vi meddelar resultatet till Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats). Om du klarat samtliga prov, ska du göra 6 månaders praktiktjänstgöring i tandvården. Praktikplats söker du på egen hand. Innan praktiken avslutas ska du göra prov i samhällsodontologi och författningskunskap.

Kontakt och mer information

utand@dentmed.ki.se

Återkoppling

Efter avslutat prov kommer de sakkunniga vid institutionen för odontologi att rätta ditt prov. Därefter erbjuds du en allmän återkoppling.  Återkopplingen genomförs i varierande form beroende på vilket prov du har gjort. Viktigt att påpeka är att återkopplingen är övergripande, och att den sker efter inrapportering av provresultat till Socialstyrelsen.

Teoretiskt prov i medicinska och odontologiska stödämnen

Syftet med skrivningen är säkerställa att provdeltagaren har tillräckliga kunskaper i medicinska och odontologiska stödämnen för att kunna praktisera tandläkaryrket på ett patientsäkert sätt.

Provets utformning

Skrivningen täcker de kurser som ges under termin 1-3 på tandläkarprogrammet, dvs anatomi, histologi, fysiologi, allmän medicin, oral patologi, samt farmakologi.  

Provet består av patientfall och kliniska situationer med tillhörande frågor kring patienten (2-3 fall). Vidare ingår ett antal kunskapsfrågor (ca 30).

Anatomi och fysiologi ingår i kursen Organsystemets struktur och funktion (för kunskapskrav, se kursplan: se kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2TL011).

Allmän medicin (för kunskapskrav, se kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2TL010)

Farmakologi (för kunskapskrav, se kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2TL005 )

Oral patologi (för kunskapskrav, se kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2TL002  )

Oral radiologi (för kunskapskrav, se kursplan: http://ki.se/selma/syllabus/2TL035 )

Strålsäkerhet: För att vara verksam som legitimerad tandläkare i Sverige krävs kunskap samt efterlevnad av regelverket för strålskydd inom medicinsk och odontologisk verksamhet. 

Strålskyddslagstiftningen regleras av strålskyddslagen (SFS 1988:220), strålskyddsförordningen (SFS 1988:293) samt föreskrifter. Strålskyddslagen syftar till att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mandat från regeringen att utöva tillsyn.

Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning är skyldig att se till att all personal som deltar i verksamheten har rätt kompetens, är medvetna om riskerna samt vet hur praktiskt strålskyddsarbete bedrivs lokalt. För adekvat riskbedömning är kunskap om joniserande strålnings påverkan på biologisk vävnad mycket viktig. Skrivningen täcker de kurser som ges under termin 2, 4 och 9 på tandläkarprogrammet motsvarande kurser Oral Radiologi 1-3. För verksamhet med odontologisk panoramaröntgen ska den radiologiska ledningsfunktionen innehas av en legitimerad tandläkare med särskild utbildning för panoramaröntgen, examinationen innefattar inte panoramaröntgen.

För godkänt prov krävs

Mer än 60 % rätt på skrivningen tillsammans med tillräcklig kunskapsbredd. Det betyder att påtagliga brister inom ett underområde kan leda till underkänt resultat trots att individen har mer än 60% korrekta svar. Observera att oral radiologi rättas separat och att det för godkänt prov krävs minst 70 % rätt.

Rekommenderad litteratur 

Anatomi:

Fundamentals of Anatomy & Physiology, Frederic H. Martini. 8th ed., 2009 eller senare.

Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi. Albin, N. et al., Lund, Studentlitteratur, 1982. (hela boken)

Allmän medicin:

Invärtesmedicin Grill-Wikell, Heidi; Hedner, Pavo. 8:e upplagan, Lund : Studentlitteratur (2004). ISBN:91-44-03494-6 (inb.) LIBRIS-ID:9432998

Farmakologi:

Farmakologi, P Norlén & E Lindström. Libris (2014) tredje upplagan.
ISBN 9789147114221

FASS: Förteckning över humanläkemedel. Stockholm: Läkemedelsinformation (LINFO) http://www.fass.se

Oral patologi och histologi:

Jordan, Richard C. K.; Regezi, Joseph A.; Sciubba, James J. Oral pathology: clinical pathologic correlations 6th ed.: St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders (2012).
ISBN: 978-1-4557-0262-6 LIBRIS-ID:13549438  

Oral histologi:

Nanci, Antonio Ten Cate's oral histology : development, structure, and function Ten Cate, Arnold Richard

7. ed. : St. Louis : Mosby, cop. 2007 - xi, 445 s. LIBRIS-ID:9145698 

Oral radiologi:

Pharoah, Michael J.; White, Stuart C. Oral radiology: principles and interpretation 7th ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, cop. 2014 - xv, 679 p.ISBN:9780323096331  LIBRIS-ID:15085416 (Se främst kapitel 1-3)

Strålsäkerhetsföreskrifter:

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2008:5: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-20085/

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2008:11: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200811/

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2008:31: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200831/

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2008:35: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200835/

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSMFS 2008:51: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200851/

Exempel på kunskapsprov i medicinska och odontologiska stödämnen (exklusive oral radiologi)

utand_vt-16_exempelprov.pdf
 

Exempelfråga oral radiologi

exempel_orad.pdf

Prov i Vuxentandvård

Provets utformning

Du får ett komplicerat patientfall med anamnes, foto och röntgenbilder. Dina svar ska avspegla helhetssyn på patientfallet som innefattar både sjukdomsinriktad och rehabiliterande behandlingsfas.

Du ska:

 • Analysera och redogöra för patientens aktuella karies-och parodontala situation samt kunna presentera en individanpassad kariologisk och parodontal sjukdoms- och profylaxbehandling.
 • Kunna teoretiskt diagnostisera patologiska tillstånd i såväl pulpa som angränsande periradikulär vävnad och ev käkben samt föreslå adekvata behandlingsstrategier.
 • Kunna teoretiskt utreda olika smärttillstånd och eventuell temporomandibulär dysfunktion, redogöra för etiologiska faktorer och adekvat behandling.
 • Kunna redovisa ett övergripande terapiförslag (med hjälp av statusuppgifter, rtg och foto) baserat på patientens behandlingsbehov och kunna prioritera och planera de olika behandlingsmomenten.
 • Kunna analysera och bedöma oral hälsa ifrån ett protetiskt perspektiv. Förstå och analysera indikationer för såväl fast som avtagbar protetik. Kunna erbjuda patienten alternativa behandlingsförslag och kunna förklara för- och nackdelar med de olika alternativen.
 • Kunna utföra en prognosbedömning av den planerade behandlingen.

För godkänt prov krävs

 •  Korrekt ställda diagnoser
 • Adekvat behandlingsplan med avseende på kariologisk, endodontisk och parodontal sjukdom och behandling
 • Adekvat föreslagen protetisk behandling
 • Motiverade behandlingsalternativ

Rekommenderad litteratur:

Partialproteser. Jan Ekenbäck

Textbook of Removable Prosthodontics: the Scandinavian Approach. Margareta Molin Thorén, Johan Gunne 2012

A textbook of Fixed Prosthodontics: the Scandinavian approach Krister Nilner, Stig Karlsson, Björn L. Dahl:

Preparations for Fixed Prosthodontics. Percy Milleding 2012

Dental Caries. The disease and its clinical management. (2nd edition) Ole Fejerskov,  Edwina Kidd 2008

Textbook of Endodontology (2nd edition) Gunnar Bergenholtz, Preben Horstad- Bindslev, Claes  Reit

Clinical Periodontology and implant dentistry (4th edition eller senare). J Lindhe, T Karring, NP Lang.

Nationella Riktlinjer Tandvård (kan laddas ner från http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/sokiriktlinjerna).

Inför provet i vuxentandvård.pdf

Exempel på vuxprov.pdf

Vuxfall - bilder.pdf

Prekliniskt prov

Provdeltagaren ska genom arbete på fantompatient visa att hon eller han kan behandla dentala skador på det sätt som beskrivs i den anvisade litteraturen. Arbetet skall utföras med den påhittade patientens anamnes som grund och behandlingen skall vara i överensstämmelse med de ”Nationella riktlinjerna” inom varje ämnesområde.

Provets utformning

Att planera och utföra indicerad endodontisk, cariologisk och protetisk behandling på fantommodell, med utgångspunkt från anamnes och röntgenbilder.

Skriftlig behandlingsplan och daganteckning utförs.

För godkänt prov krävs:

 • Adekvat behandlingsplaner och korrekta diagnoser (utifrån röntgenbilder och anamnes).
 • Adekvat utförd akutbehandling, inklusive nödvändiga röntgenbilder.
 • Adekvat förslag till profylax.
 • Adekvat utförda preparationer och eventuella fyllningar.

Rekommenderad litteratur

Utdrag ur "Kurskompendium preklinisk kurs i endodonti"

Kompendium endodonti.pdf

Dental Caries. The disease and its clinical management. (2nd edition, 2008) Ole Fejerskov,  Edwina Kidd. Chapter 5, 8, 9, 18, 20 and 22

Preparations for Fixed Prosthodontics (2012) Percy Milleding

Socialstyrelsen, Frågor och svar om patientjournaler:

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/patientjournaler/#anchor4

Prekliniskt prov - exempel och information.pdf

Länkar till prekliniska filmer som finns på YouTube:

 

Klass II preparation 

Klass II fyllning

3DXR Placement Animation

Preparationer klass III och V 

Fyllning klass III och V

Puts och polering av komposit

11 bred chamfer Ötdl Madeleine Pamenius

14 skuldra Ötdl Madeleine Pamenius

37 smal chamfer Ötdl Madeleine Pamenius

Prov inom barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomstandvård är en tvärvetenskaplig klinisk disciplin där kunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga områden sammanförs och tillämpas relaterat till speciella förhållanden hos den växande individen.

Genom provet i barn och ungdomstandvård ska man kunna utläsa en helhetssyn på patienten, patientens behov och förmågor.

Provet omfattar också diagnostik, behandling såväl som förebyggande insatser vid förekomst av medfödda och/eller förvärvade bettfel.

Provets utformning

Provet består av beskrivningar av patientfall och kliniska situationer med tillhörande frågor kring patienten och planerad terapi. Vidare ingår också ett antal kunskapsfrågor.

För godkänt prov krävs

Mer än 65% rätt på skrivningen tillsammans med tillräcklig kunskapsbredd. Det betyder att påtagliga brister inom ett underområde kan leda till underkänt resultat trots att individen har mer än 65% korrekta svar. 

Rekommenderad litteratur

Pediatric dentistry – A clinical approach. Koch G, Poulsen S. Munksgaard, Copenhagen, 2001 eller senare version.

Pedodonti. Mejaré, Modéer, Twetman  2008.  ISBN 91-7205-450-6

An introduction to Orthodontics, Laura Mitchell, Oxford 2007 eller senare version.

Ortodonti  Varför? När? Hur? Bengt Mohlin, Marie Follin, Catharina Hagberg 2004.

Etik i barn- och ungdomstandvården. G Klingberg, Tandläkartidiningen

Exempel på frågor i pedodonti.pdf

Exempel på fall i pedodonti.pdf

Etik i barn- och ungdomstandvården.pdf

Länkar

Odontologi