Nytt kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för att genomföra nytt kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Uppdraget innebär att det tidigare kunskapsprovet byts ut vid årsskiftet.

Det nya kunskapsprovet ges på svenska och bedömer både teoretiska och praktiska kunskaper, precis som i det tidigare. Men det nya består endast av två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet. Personer som har påbörjat kunskapsprov tidigare men inte blivit godkända har möjlighet att anmäla sig till provet förutsatt att de har tillfällen kvar (läs Övergångsregler).

Anmälan till nya kunskapsprovet

Under hösten 2016 och vintern 2016/2017 pågår intensiva förberedelser för att kunna genomföra det första teoretiska delprovet under 2017. Datum för prov anges senast i december 2016.

Anmälan till de teoretiska och praktiska delproven är för närvarande stängd, men öppnas senast tre månader före provtillfället.

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige. Det teoretiska provet genomförs i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök. Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra kunskapsprovet.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av ett antal delmoment och innehåller blandade frågetyper, exempelvis multiple choice och fritextfrågor.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer.

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. För den praktiska delen får du maximalt två försök. Från första provtillfället har du maximalt 24 månader på dig att genomföra det andra försöket i det praktiska kunskapsprovet.

Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Det praktiska delprovet genomförs i OSCE-cirklar, med stationer av varierande längd. Du får skriftlig information om varje station och uppgiften ska utföras på avsatt tid. 
Varje station poängsätts, och betygssätts också med en helhetsbedömning på skalan underkänt – gränsfall – godkänt. Summan av poängen på OSCE-stationerna är underlag för betygssättning, liksom antal underkända stationer.

Läs mer om OSCE: 

Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination(OSCE)

OSCEs at a glance

Förberedelser inför kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet, motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Kurslitteratur på tandläkarprogrammet och lärandemål för tandläkarexamen

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig i december.
Nationella och lokala mål för tandläkarexamen 

Efter kunskapsprovet

Efter ett godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut nästa steg på vägen mot legitimation.
Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 24 månader, rapporterar Karolinska Institutet det till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats)

Regler

Övergångsregler för deltagare som redan inlett kunskapsprov

Det är många som redan gjort delar av den tidigare versionen av kunskapsprovet. Eftersom provet genomgår omfattande förändring, kan inte tidigare genomförda och godkända delprov tillgodoräknas i det nya. 

Observera: för att kunna delta i det nya kunskapsprovet krävs att du har rätt till ytterligare provtillfälle och att du gör en ny anmälan (se rubriken Anmälan till nya kunskapsprovet ovan).

Du som har gjort UTAND-provet vid KI en eller två gånger och klarat minst hälften av delproven delar kan välja mellan att:

  1. Slutföra UTAND-provet höstterminen 2016.
  2. Anmäla dig till det nya kunskapsprovet.

Sista kunskapsprovet enligt tidigare utformning

Vi anordnar ett sista kunskapsprov i oktober–november 2016. Till dessa delprov kallas deltagare som har godkänt i minst hälften av delproven och har rätt till ytterligare provtillfälle.

Datum:

  • 2016-10-20 och 2016-10-21 Prekliniskt prov
  • 2016-11-10 Teoretiskt prov i medicinska och odontologiska stödämnen
  • 2016-11-16 Prov i vuxentandvård
  • 2016-11-16 Prov inom barn- och ungdomstandvård
     

Relaterade länkar

Länkar

ExamenTandvårdUppdragsutbildning