Nytt kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för att genomföra nytt kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES under tidsperioden 2017-2020.

Det nya kunskapsprovet ges på svenska och bedömer både teoretiska och praktiska kunskaper. Det är två delprov – ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven består av ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Detta kunskapsprov motsvarar det som tidigare kallades "UTAND".

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet. Personer som har påbörjat kunskapsprov tidigare men inte blivit godkända har möjlighet att anmäla sig till provet förutsatt att de har tillfällen kvar (läs Övergångsregler längre ned).

Anmälan till nya kunskapsprovet

Nästa teoretiska delprov ges 2017-09-28 kl. 09:00-15:30

Anmälan till det teoretiska delprovet öppnar ca. 1 månad före provtillfället. Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Anmälningsportalen kommer att stängas när provtillfället är fulltecknat. Socialstyrelsen kommer att granska anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Har du problem med att fylla i diarienumret? Skriv enligt formatet 713-xxx/20xx.

Frågor? Kontakta oss via utand@dentmed.ki.se

OBS! Registreringen stänger den 14 september 2017 kl. 10:00 eller när provet är fullsatt.

OBS! Var god och skicka inte era anmälningar till Karolinska Institutet med rekommenderad post! Vi har inte möjlighet att gå och hämta ut era brev.

Nästa teoretiska delprov ges 2017-09-28 kl. 09:00-15:30

Anmälan till det teoretiska delprovet öppnar ca. 1 månad före provtillfället. Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Anmälningsportalen kommer att stängas när provtillfället är fulltecknat. Socialstyrelsen kommer att granska anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Kommande prov (preliminära datum)

Teoretiskt prov

14 dec 2017

15 mars 2018

30 maj 2018

19 september 2018

10 december 2018

Praktiskt prov

10 januari 2018

13 juni 2018

10 januari 2019

Beskrivning:

OSCE-stationerna är 12 minuter långa. Slingan innehåller 4 aktiva stationer och 2 vilostationer. Du får instruktionen dagen innan så att du hinner läsa igenom det i lugn och ro. Varje station består av en specifik uppgift som kan vara av olika karaktär, t ex patientbemötande, praktiskt handhavande, diagnostik etc.

De två prekliniska delmomenten består av antingen cariologi, protetik eller endodonti.  Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, avtryck, endodontisk behandling etc.  

Anvisningar

Du behöver vara här senast kl 8.00. Du kommer att få lägga ifrån dig alla ytterkläder och tillhörigheter i anvisat rum. Eftersom det är korta raster mellan de olika momenten behöver du ha med dig något att äta och dricka.

Begäran om rättelse

Om du anser att vår rättning inte är korrekt har du möjlighet att inkomma med begäran om rättelse. Detta måste göras inom 48 timmar från och med att du har fått ditt resultat.

Gör så här: Skicka ett mail till vårt funktionsmail (utand@dentmed.ki.se). I ditt mail anger du det frågenummer och i vilket delprov (t ex fråga 18, del 1) du anser är felrättad tillsammans med relevant litteraturreferens där du kan styrka att vi har gjort en felaktig bedömning (källa samt sidnummer). Examinatorerna kommer att utvärdera din begäran och återkommer med besked inom två veckor. Vi kommer inte att beakta begäran som inte inkluderar relevant litteraturreferens. Begäran som inkommer för sent kommer inte att bemötas.

Anvisningar för provet

Teknisk information PDF

Kunskapsprovets innehåll

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt. 

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 24 månader från det datum man har deltagit i första delprov.

OBS! Vid samtliga examinationstillfällen skall deltagaren legitimera sig genom att uppvisa ett giltigt ID-kort, pass eller motsvarande.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige. Det teoretiska provet genomförs i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet.

För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök. Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra hela kunskapsprovet.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av ett antal delmoment och innehåller blandade frågetyper, exempelvis multiple choice och fritextfrågor (se några exempel här). Under provet kommer du att ha tillgång till ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i tryckt version (se Övrig litteratur längre ned).

Praktiskt delprov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer.

För den praktiska delen ges sökande maximalt två försök. 

Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Det praktiska delprovet genomförs i OSCE-cirklar, med stationer av varierande längd. Du får skriftlig information på plats om varje station. Uppgiften ska utföras på avsatt tid. 
Varje station poängsätts, och betygssätts också med en helhetsbedömning på skalan underkänt – gränsfall – godkänt. Summan av poängen på OSCE-stationerna är underlag för betygssättning, liksom antal underkända stationer.

Läs mer om OSCE: 

Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination(OSCE)

OSCEs at a glance  

Förberedelser inför kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Lärandemål för tandläkarexamen

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen.

Kurslitteratur på tandläkarprogrammet

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Nedan ges en förkortad version.

Litteraturlista (OBS! förkortad lista)

Anatomi:

Martini FH Fundamentals of Anatomy & Physiology, 8th ed., Pearson Education Limited. 2009 eller senare ISBN 9781292057217

Albin, N. et al. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi.  Lund, Studentlitteratur, 1982. ISBN 9789144178110

Allmän medicin:

Grill-Wikell H, Hedner P. Invärtesmedicin. 8:e upplagan, Studentlitteratur (2004). ISBN:91-44-03494-6 (inb.) LIBRIS-ID:9432998

Barn- och ungdomstandvård:

Andreasen, J.O. (red.). Traumatic dental injuries: a manual 2.ed. Blackwell Munksgaard, 2003. ISBN:1-4051-1108-9

Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry: a clinical approach. Copenhagen : Munksgaard, cop. 2001 - 482 s.ISBN:87-16-12271-2  LIBRIS-ID:7199844 

Mitchell L. An introduction to Orthodontics, 4 ed. Oxford University Press. ISBN: 9780199594719

"Etik i barn och ungdomstandvården"

Cariologi:

Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries. The disease and its clinical management. 3 ed, 2015. ISBN 9781118935828

Endodonti:

Bergenholtz G, Horstad- Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology (2nd edition) Wiley-Blackwell 2009. ISBN 9781405170956

Etik:

Helgesson G, Kvist T. Tandvårdens etik. Gothia fortbildning 2015. ISBN 9789172059351

Farmakologi:

Norlén P, Lindström E. Farmakologi, Libris, tredje upplagan 2014.  ISBN 9789147114221

FASS: Förteckning över humanläkemedel. Stockholm: Läkemedelsinformation (LINFO) fass.se

Käkkirurgi:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 5. ed. Mosby, 2008 ISBN 978-0-323-04903-0 LIBRIS-ID:10719266

Oral patologi och histologi:

Jordan RCK, Regezi JA.; Sciubba JJ. Oral pathology: clinical pathologic correlations 6th ed.: Elsevier/Saunders 2012. ISBN: 978-1-4557-0262-6 LIBRIS-ID:13549438  

Oral histologi:

Nanci A. Ten Cate's oral histology : development, structure, and function Ten Cate, Arnold Richard. 7. ed. Mosby, cop. 2007, LIBRIS-ID:9145698

Oral radiologi:

Pharoah MJ, White SC. Oral radiology: principles and interpretation 7th ed. Mosby/Elsevier, 2014.  ISBN:9780323096331 LIBRIS-ID:15085416 

Orofacial smärta och käkfunktion:

Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion Mosby; 7th rev edition. ISBN: 9780323082204

"Diagnostic criteria for temperomandibular disorders"

Parodontologi:

Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and implant dentistry (6th edition). Wiley Blackwell, 2015. ISBN 9780470672488

Protetik:

Molin Thorén M, Gunne J. Textbook of Removable Prosthodontics: the Scandinavian Approach. Munksgaard 2012. ISBN 9788762809550.

Nilner K, Karlsson S, Dahl BL: A textbook of Fixed Prosthodontics: the Scandinavian approach Gothia 2013. ISBN 9789172057968

Milleding P. Preparations for Fixed Prosthodontics. Munksgaard 2012. ISBN 9788762810716

Rosenstiel SF, Land, MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics.  5th ed, Mosby 2016. ISBN 9780323080118

Övrig litteratur

Tandvårdsterminologi mm

  • För att få kunskap om svenska tandvårdstermer rekommenderar vi webbplatsen internetodontologi.se.
  • Det finns också svensk litteratur riktad till tandvårdspersonal. Observera att denna litteratur ofta är avsedd för tandsköterskor och tandhygienister. Flera böcker ges ut av Gothia fortbildning: gothiafortbildning.se/omraden/tandvard
  • FASS: Förteckning över humanläkemedel. Stockholm: Läkemedelsinformation (LINFO) fass.se.

Föreskrifter och förordningar

I kunskapsprovet examineras enbart patientsäkerhetsaspekter på tandvårdsarbete, medan juridiska aspekter examineras under kursen i Svenska författningar. För att ge en allmän bakgrund kan det vara värdefullt att ta del av detta dokument: 

Strålsäkerhetsföreskrifter:

Regler för kunskapsproven

Under proven gäller samma regelverk som vid salstentamen och OSCE för studenter vid Karolinska Institutet.

Regler vid genomförande av prov/tentamensskrivning

Deltagarna placeras av skrivningsvakterna.
Väskor, ytterkläder, klockor och mobiltelefoner ska lämnas på anvisad plats. Mobiltelefoner ska vara avstängda.
Skrivsalen får lämnas tidigast 30 minuter efter provets början. Om deltagaren anländer mer än 30 minuter efter utsatt starttid får deltagaren inte göra provet.
Deltagaren ska ha med egna pennor och radergummin. Deltagaren får inte låna hjälpmedel av andra studenter under skrivtiden.
Bara de kladd- och skrivningspapper som delas ut i skrivsalen får användas. Inga papper får tas med ut ur skrivsalen innan provet lämnats in.
Samtal eller annan kommunikation mellan deltagarna får inte ske, vare sig i skrivsalen eller vid toalettbesök.
Deltagaren ska visa upp giltig legitimation.
Den som uppenbart stör eller hindrar prov eller inte följer KI:s regler och anvisningar för genomförande av provtillfället, kan uppmanas att omedelbart avbryta och lämna skrivsalen. Avbrutet prov räknas som ett provtillfälle.

Övergångsregler

Det är många som redan gjort delar av den tidigare versionen av kunskapsprovet. Eftersom provet genomgår omfattande förändring, kan inte tidigare genomförda och godkända delprov tillgodoräknas i det nya. 

Observera: för att kunna delta i det nya kunskapsprovet krävs att du har rätt till ytterligare provtillfälle och att du gör en ny anmälan (se rubriken Anmälan till nya kunskapsprovet ovan).

Efter kunskapsprovet

Efter ett godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen, som därefter fattar beslut om nästa steg på vägen mot legitimation.
Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 24 månader, rapporterar Karolinska Institutet det till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

Kontakt

utand@dentmed.ki.se

ExamenTandvårdUppdragsutbildning