Forskning vid KCP

Forskningen vid KCP är under uppbyggnad. För närvarande är flera forskningsområden under uppstart. På den här sidan listar vi en del av det som pågår och är under uppbyggnad.

KCP har flera aktiva forskare i verksamheteten. Professor Gerhard Andersson, som är affilierad professor vid Karolinska Institutet, samt även professor i Linköping, har en omfattande forskning inom psykoterapiområdet av relevans för KCPs utbildningar. Han medverkar ofta i systematiska översikter samt har en aktiv forskning gällande internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Andersson har publicerat mer än 400 vetenskapliga artiklar och 15 böcker.

Till Gerhard Anderssons webbplats

Läs mer om våra olika forskningsområden nedan:

Kodning av verbalt beteende

Till Lars Forsbergs forskargrupp

Till MIC Lab

Barnfetmaprevention

Att främja hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet i tidig ålder är av stor betydelse för att förebygga utveckling av övervikt och fetma hos barn. I flera projekt inom barnhälsovård och förskola undersöks effekterna av preventionsprogram riktade mot övervikt och fetma hos barn. Forskningen sker i samarbete med forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se

Integration av motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv psykologisk behandlingsmetod för depression och ångeststörningar, trots det är det en ansenlig andel patienter som inte förbättras, hoppar av behandlingen eller brister i följsamhet till behandlingsinterventioner. Motiverande samtal (MI) är en metod att öka motivation till beteendeförändring som i studier har visat sig kunna öka följsamhet till och behandlingsutfall i KBT. I en randomiserad kontrollerad studie som kallas ADDAPT-studien (Anxiety, Depression, Diet, Alcohol, Physical activity, and Tobacco) undersöks effekterna av att integrera MI och KBT för både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor hos patienter i psykiatrisk öppenvård. Forskningen sker i samarbete med forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se

Utveckling och utvärdering av instrument för att mäta self-efficacy

Self-efficacy innebär tilltro till sin förmåga att uppnå önskvärda resultat genom sina handlingar. Forskning visar att föräldrars self-efficacy att främja hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet hos sina barn har ett samband med sådana vanor: ju högre self-efficacy hos föräldrar, desto hälsosammare vanor hos barnen. I en serie studier utvecklas och utvärderas nya instrument för att mäta föräldrars self-efficacy. Forskningen sker i samarbete med forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se

Betydelsen av metakognition för att utveckla färdigheter i psykoterapeutiska metoder

Metakognition innebär ”tänkande om tänkande” och kan i lärandesituationer indelas i kunskap om kognition och reglering av kognition. Metakognition har i forskning visat sig ha ett samband med kunskapsutveckling och prestation på flera lärandeområden såsom läsning, matematik, naturvetenskap och problemlösning. Huruvida metakognition också är av betydelse för att utveckla färdigheter i psykoterapeutiska metoder är än så länge okänt. I en studie undersöks samband mellan metakognition och lärande av färdigheter i motiverande samtal. Forskningen sker i samarbete med forskare på Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se

PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologiPsykoterapeutprogrammetPsykoterapi