Forskarutbildning på CNS

This page in English
This page is under construction. Please visit Doctoral Training at the Department of Clinical Neuroscience

 

Årlig uppföljning - lämna senast 31 januari 2018

 

Generell information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Terminer för disputation eller licentiatseminarium

Terminer för Halvtidskontroll

Vårterminen                      1 januari - 30 juni

Höstterminen                    18 augusti – 31 december

Sista dag för ansökan till forskarutbildningen

2018: 9 februari, 4 maj, 7 september, 9 november

Grönt Ljus - Ansökan för godkännande av forskarutbildningsmiljö

CNS123 har nu döpts om till Grönt Ljus då detta system har införts på samtliga institutioner inom KI.

Ansökan om grönt ljus lämnas in av dig som har för avsikt att vara huvudhandledare för en doktorand ca en månad INNAN ni lämnar in ansökan till forskarutbildning. En godkänd ansökan gäller i tre år.

Signera ansökan och skicka originalet till Kseniya Hartvigsson, forskarutbilningsadministratör som tar han om processen.

Bedömningen görs av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna.

Ett grönt ljus-beslut fattas av prefekt, studierektor, avdelningschef och administrativ chef på institutionen.

Mer information om grönt ljus

Antagning

Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas: https://ki.se/medarbetare/rekrytera-doktorander

Generella regler för antagning till forskarutbildning:

http://ki.se/utbildning/vill-du-bli-doktorand

Mer info om behörighet till forskarutbildning: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Regler och allmän studieplan: http://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva

Ansökan ska skickas till Kseniya Hartvigsson, CNS Administration, Tomtebodavägen 18 A, plan 5, 171 77 Stockholm senast på brytdagen för resp. ansökningstillfälle. Dokument som ska bifogas ansökan framgår av checklistan.

Antagningsnämnden bedömer ansökan avseende kvaliteten på projektplanen, genomförbarhet med den tidsram som tillåts för forskarutbildning, kursplanen.  Finansieringsplan bedöms av administrativ chef Karin Blomberg. Om ekonomin inte garanteras för hela 4 års-perioden kan ansökan inte vidare behandlas.

Efter antagningsnämndens granskning kallas sökanden och huvudhandledare till antagningsseminarium. På antagningsseminariet gör sökanden en kort, 5-10 min, muntlig presentation på engelska av sitt projekt.

Efter antagningsseminarium gör studierektor och prefekt bedömning om att tillstyrka eller avslå ansökan. När ansökan är tillstyrkt och undertecknad underrättas doktorand och handledare beslutet och ansökan registreras i Ladok.

KI:s doktorandintroduktion är obligatorisk. Anmälan görs via webbformulär.

Tillgodoräknande

Generell information finns på medarbetarportalen:

Tillgodoräknande av aktiviteter genomförda före registeringen måste upplysas om och diskuteras i samband med antagningsseminarium.

Ansökan om poäng för tillgodoräknande görs på blankett 13 Tillgodoräknande

Ifylld blankett insändes i original tillsammans med underlag till studieadministratör Kseniya Hartvigsson, Tomtebodavägen 18 A, plan 5. Endast en aktivitet kan man ansöka om per blankett.

Doktorand som gått forskarutbildningskurs före doktorandregistrering ansöker om tillgodoräknande genom att skicka in ifylld blankett 13 Tillgodoräknande och bilägga kopia av kursbevis, ev. kursplan och schema eller motsvarande. 

Kurser på andra universitet. Ansökan om tillgodoräknande (blankett 13) för kurser som är relevanta för doktorandens specifika studieplan certifieras med intyg från kursen. Kursbevis ska innehålla studentens namn, personnummer, kursnamn, kursdatum, provdatum, kurspoäng och underskrift av kursarrangören och får inte vara äldre än fem år före antagning till forskarutbildning.

Halvtidskontroll

Generell information

Doktoranden/handledaren ansvarar för att boka lokal för seminariet och att halvtiden annonseras på KIs webbplats. För annonsering kontakta Åsa Malmquist.

Efter slutförd halvtidskontroll skall protokollet undertecknas av ledamöterna. Det är viktigt att protokollet i samband med seminariet ifylls fullständigt i de fält där kommentarer och rekommendationer krävs. Det räcker inte att svara med ett OK, då detta inte anger graden av ett godkännande. Protokollet ska vara en vägledning om hur lärandemålen uppfylls och om något behöver ändras.
Protokollet skickas i original till studieadministratör Kseniya Hartvigsson, Tomtebodavägen 18 A Plan 5 för registrering i Ladok.

Disputation

Generell information finns på medarbetarportalen.

Ansökan kontrolleras av doktoranden och handledaren tillsammans, så att samtliga handlingar som krävs för bedömning i disputationskommittén finns med.

Därefter lämnas ansökan till studierektor och prefekt för godkännande.

Utgifterna för opponentens arvode (10 000 + lkp) och eventuellt hotellrum, betygsnämndens förtäring och tryckning av avhandling bekostas av handledaren.

Administrativt stöd för forskarutbildningskurser

Den här informationen avser forskarutbildningskurser som  beslutats av kurs- och programkommittéer eller av forskarutbildningsstyrelsen och tilldelats kursledare inom vår institution. Institutionens forskarskolor är bemannade med egna administratörer.

Kurswebbplats i PingPong

För att skapa ny kurswebbplats i PingPong kontaktas någon av institutionens kurswebbsadministratörer vars support i första hand fördelas enligt följande:
Jessica Granskog: Sektionen för Psykologi, Sektionen för Försäkringsmedicin
Jaana Johansson: Sektionen för Ögon och Syn
Pernilla Juth: Kompetenscentrum för Psykoterapi
Mia Pettersson: CPF (övr), Sektionen för Neurologi

Klinisk neurovetenskap