Forskarutbildning

This page in English

Som ansvarig för forskarutbildning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, önskar jag dig varmt välkommen till vår hemsida. Vi strävar efter att hålla en glad och stimulerande miljö för forskarutbildning. Som en av de största institutionerna inom Karolinska Institutet med över 200 registrerade doktorander är det verkligen en aktiv och stimulerande miljö att arbeta i. Jag hoppas att du kommer att ta dig tid att titta närmare på forskarutbildningsverksamheten som pågår inom vår institution.

Bob Harris, Studierektor

Allmän information

Utbildning på forskarnivå vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, erbjuder tvärvetenskaplig utbildning och forskning som leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Forskarutbildning kan bedrivas på hel- eller deltid (minst 50 %).  

Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram. 

Doktoranden förväntas börja med praktisk forskning redan under det första året av studietiden. Basämnen och grundläggande forskarutbildningskurser måste dock vara avklarade före halvtidskontrollen. Doktorandens utveckling under studietiden följs upp varje år. Vid heltidsstudier beräknas studietiden vara 4 år.

I linje med målen för Karolinska Institutet, inom Institutionen för klinisk neurovetenskap strävar vi efter att utbilda doktorander som kommer att bedriva högkvalitativ och banbrytande forskning. Man räknar med att våra utexaminerade doktorander kommer att fortsätta som forskare i akademiska, kliniska och industriella sektorer.

Efter att ha försvarat sin avhandling förväntas doktoranden:

 • Kunna formulera och testa vetenskapliga hypoteser och självständigt behärska metoden som är relevant för ämnesområdet.
 • Ha fått detaljerad kunskap om sitt ämnesområde, vilket kräver en mer omfattande kunskap än vad som normalt vunnits genom ensamt projektarbete. De specifika teoretiska områden ska vara definierade i studieplanen för varje ämne.
 • Vara skicklig på att kommunicera vetenskapliga resultat och teorier. Detta förutsätter muntlig och skriftlig presentationsteknik och omfattar förtrogenhet med elektroniska medier.
 • Kunna absorbera och utvärdera nya idéer och rön från en disciplin - specifika såväl som ur samhällsperspektiv.
 • Kunna arbeta både självständigt och i ett team.

Generell information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet:

https://ki.se/medarbetare/forskarutbildning

Terminer för disputation eller licentiatseminarium

Vårterminen 2017: 9 Januari - 22 Juni

Höstterminen 2017: 14 Augusti - 20 December

Terminer för Halvtidskontroll

Vårterminen                      1 Januari - 30 Juni

Höstterminen                    18 Augusti – 31 December

Sista dag för ansökan till forskarutbildningen

2017:

8 Septmenber

10 November

2018:

9 Februari

4 Maj

7 September

9 November

Våra huvudsakliga forskningsområden

Doktorandutbildning kan bedrivas i både kliniska och grundläggande forskningsämnen vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Det finns för närvarande tolv huvudområden av specialisering:

 • Klinisk drogmissbruk och beroende
 • Klinisk neurofysiologi
 • Epidemiologi
 • Experimentell Neurovetenskap
 • Försäkringsmedicin
 • Neuroimaging
 • Neurologi
 • Neuroradiologi
 • Neurokirurgi
 • Ophthalmologi
 • Psykiatri
 • Psykologi

CNS123 - Ansökan för godkännande av forskarutbildningsmiljö

Institutionsstyrelsen (Institutionsråd) har godkänt CNS123, förhandsutvärderingssystem, där presumtiva handledare måste ansöka om årligt godkännande som handledare och att de representerar en bra arbetsmiljö. All tillgänglig information om handledarens beprövade förmåga som handledare, tillhörande arbetsmiljö, nuvarande aktuella arbetsbelastning / tillgänglighet som handledare och forskningens ekonomi granskas av ett team av institutionsföreträdare. Prefekten ger slutligt godkännande, med eller utan villkor, beroende på teamets kommentarer. Icke-godkännande inom teamet gör det möjligt för prefekten att inte underteckna sådan ansökan. En handledare kan komplettera ansökan och få godkännande om lämpliga belägg redovisas för att förhållandena har ändrats.

Application for approval of doctoral education enviroment

Ansökan projekt

Antagning

Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas: https://internwebben.ki.se/sv/rekrytera-doktorander

Generella regler för antagning till forskarutbildning:

http://ki.se/utbildning/vill-du-bli-doktorand

Tänk på att ansökan om behörighetsbedömning ska vara godkänd innan ansökan om antagning kan lämnas in. Beslut om behörighet till forskarutbildning för sökanden fattas av Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Sökanden ombesörjer själv att skicka in ansökan för beslut. Adress finns på blanketten.

Mer info om behörighet till forskarutbildning: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Regler och allmän studieplan:

https://internwebben.ki.se/sv/regler-och-allman-studieplan

Interna CNS-blanketter:

Ansökan ska, i ett ohäftat original, vara Kseniya Hartvigsson, CNS Administration, Tomtebodavägen 18 A, plan 5, 171 77 Stockholm tillhanda senast på brytdagen för resp. ansökningstillfälle. Dokument som ska bifogas ansökan framgår av checklistan.

Antagningsnämnden bedömer ansökan avseende kvaliteten på projektplanen, genomförbarhet med den tidsram som tillåts för forskarutbildning, kursplanen.  Finansieringsplan bedöms av administrativ chef Karin Blomberg. Om ekonomin inte garanteras för hela 4 års-perioden kan ansökan inte vidare behandlas.

Efter antagningsnämndens granskning kallas sökanden och huvudhandledare till antagningsseminarium. På antagningsseminariet gör sökanden en kort, 5-10 min, muntlig presentation på engelska av sitt projekt.

Efter antagningsseminarium gör studierektor och prefekt bedömning om att tillstyrka eller avslå ansökan. När ansökan är tillstyrkt och undertecknad underrättas doktorand och handledare beslutet och ansökan registreras i Ladok.

KI:s doktorandintroduktion är obligatorisk. Anmälan görs via webbformulär: https://internwebben.ki.se/sv/introduktion-till-forskarutbildning-vid-ki-forvantningar-stod-och-mojligheter

CNS Introduktion för doktorand:

Individuell studieplan

Alla doktorander ska uppnå minst 30 högskolepoäng för en doktorsexamen eller minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.

Aktiviteter genomförda före registeringen måste upplysas om och diskuteras i samband med antagningsseminarium. Aktiviteter bör inte vara äldre än 5 år.

Individuella studieplanen skall vara undertecknad av sökanden, huvudhandledare, bihandledare och mentor samt ev. verksamhetschef.

Samtliga forskarutbildningskurser presenteras två gånger per år vid KI internwebben för forskarutbildning. Specifika neurovetenskapligt relaterade kurser tillhandahålls genom doktorandutbildningens neurovetenskapliga program. Fler kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter som är relevanta för doktorandens forskningsintresse kan tas genom andra KI- program eller andra universitet nationellt eller internationellt.

A.                  Den obligatoriska doktorandintroduktionen skall genomföras snarast och senast inom ett år.

B.                  Allmänvetenskapliga baskunskaper – minst 7,5 hp

Obligatoriska moment:

 • Statistik                                                  minst 1,5 hp
 • Forskningsetik                                        minst 1,5 hp

Valbara moment:

 • vetenskapsteori
 • pedagogik/presentationsteknik
 • bioinformatik
 • forskningsdokumentation
 • att skriva vetenskaplig rapport
 • medicinsk informationssökning
 • att söka forskningsanslag
 • good Laboratory Practice
 • good Clinical Practice

De allmänvetenskapliga baskurserna ska vara avklarade innan halvtidskontroll kan genomföras, alternativt licentiatexamen avläggas.


C.                  Projekt- och ämnesspecifika kurser – minst 9 hp för doktorsexamen eller 4,5 hp för licentiatexamen

Relevansen till doktorandens individuella studieplan och ämnesspecificiteten hos dessa kurser bestäms av doktoranden och huvudhandledare.

Doktorander som ska genomföra hela eller delar av sina forskarutbildningsstudier på ett laboratorium måste ha grundläggande kunskaper om säkerhet vid laboratoriearbete. T.ex. Kurs nr 2690 (Title: Basic laboratory Safety) 1,5 hp.

Doktorande vars forskningsprojekt innefattar djurförsök ska gå kursen i försöksdjursvetenskap före initiering av laboratoriestudier.

D.                  Andra poänggivande moment - minst 6 hp för doktorsexamen eller 3 hp för licentiatexamen

• Deltagande i seminarieserie, Journal Clubs etc. vid institutionen – minst 1,5 hp
• Forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet
• Deltagande i internationella konferenser med egen presentation eller poster – minst 1,5 hp
• Undervisat inom det egna forskningsområdet för praktisk pedagogisk träning

Se mer information under rubrik Registrering av forskarutbildningskurs och andra poänggivande moment och Tillgodoräknande
Studierektor avgör i det enskilda fallet vilken eller vilka kurser som kan tillgodoräknas för att uppfylla kursobligatoriet.

Registrering forskarutbildningskurs och andra poänggivande moment

Genomgången forskarutbildningskurs, doktorandintroduktion eller forskarskola med godkänt resultat registreras automatiskt av kursgivande institution.

Ifylld blankett insändes i original tillsammans med underlag till studieadministratör Kseniya Hartvigsson, Tomtebodavägen 18 A, plan 5.

Endast en aktivitet kan man ansöka om per blankett.

Internationell konferens som omfattar minst 3 dagar (blankett 16). Ansökan om poäng för deltagande med muntlig presentation eller poster skall certifieras med abstrakt och med ett intyg om närvaro, inbjudan eller ett utdrag ur en bok om abstracts. 1,5 hp per konferens och max tre konferenser dvs 4,5 hp.

Ansökan om poäng för kurs i samband med internationell konferens skall certifieras med intyg från kursen, kursbeskrivning eller schema från kursen. Framställan görs på blankett 13.

Seminarieserie och Journal club (blankett 16). Ansökan om poäng för deltagande i Seminarieserie/Journal club certifieras med en förteckning över närvaro och med tema för seminarierna, datum samt seminariets längd per tillfälle. Lista med deltagandet ska vara verifierat av seminarieledare/ansvarig. Ansökan skall omfatta minst 30 timmar vilket ger 1,5 hp.

Seminar attendance form

Forskningsvistelse (blankett 16). Ansökan om poäng för forskningsvistelse certifieras med intyg från den forskare där vistelsen varit. Av intyget ska framgå plats, tidsperiod, arbetsuppgifter och eventuellt omdöme från den som undertecknar intyget. Max 6 hp kan beviljas.

Undervisning (blankett 16).  Undervisningen skall avse det egna forskningsområdet och vara praktisk pedagogisk träning på grund- eller avancerad nivå. Ansökan om poäng för undervisning certifieras med intyg från kursansvarig och skall innehålla uppgift om nivå för utbildning t.ex. läkarprogrammet termin 9, ämne, tidpunkt/tidsperiod och antal timmar undervisning samt förberedelsetid. Föreberedelsetid särredovisas och skall vara styrkt. Ansökan skall omfatta minst 30 timmar vilket ger 1,5 hp. Max 3hp kan beviljas.

Tillgodoräknande

Generell information finns på medarbetarportalen:

Tillgodoräknande av aktiviteter genomförda före registeringen måste upplysas om och diskuteras i samband med antagningsseminarium.

Ansökan om poäng för tillgodoräknande görs på blankett 13 Tillgodoräknande

Ifylld blankett insändes i original tillsammans med underlag till studieadministratör Kseniya Hartvigsson, Tomtebodavägen 18 A, plan 5. Endast en aktivitet kan man ansöka om per blankett.

Doktorand som gått forskarutbildningskurs före doktorandregistrering ansöker om tillgodoräknande genom att skicka in ifylld blankett 13 Tillgodoräknande och bilägga kopia av kursbevis, ev. kursplan och schema eller motsvarande. 

Kurser på andra universitet. Ansökan om tillgodoräknande (blankett 13) för kurser som är relevanta för doktorandens specifika studieplan certifieras med intyg från kursen. Kursbevis ska innehålla studentens namn, personnummer, kursnamn, kursdatum, provdatum, kurspoäng och underskrift av kursarrangören och får inte vara äldre än fem år före antagning till forskarutbildning.

Årlig uppföljning

Den individuella studieplanen och framsteg i utbildningen på forskarnivå ska följas upp skriftligen varje år på begäran av studierektor. Dokumentet i original och Ladokutdrag skickas in till studieadministratören, Kseniya Hartvigsson, Tomtebodavägen 18 A, plan 5 senast den 31 januari varje år.

Rapporten ska undertecknas av både doktorand och handledare, och ska innehålla följande uppgifter:

 • avklarade moment enligt plan
 • uppdatering av forskningsprojekt eller poänggivande moment som planeras
 • uppdatering av planerad tidsplan eller finansieringsplan
 • andra uppgifter som bör revideras jämfört med aktuell individuell studieplan.

Institutionens studierektor granskar rapporten och beslutar om eventuella mindre ändringar i den individuella studieplanen. Inlämnad årlig uppföljning registreras i Ladok.

Aktivitetsrapport

Varje termin måste institutionen till Karolinska Institutet centralt redovisa forskarutbildningens aktivitet i % för var och en av doktoranderna. Denna information är viktig för statistik till SCB och för fördelning av centrala medel inom KI.
En särskild blankett (aktivitetsrapport) sänds till alla doktorander och det är obligatoriskt att redovisa sin aktivitet i forskarutbildningen. Svar skickas till studieadministratör Kseniya Hartvigsson inom den vid varje tillfälle angivna tiden. Doktorandens aktivitet registreras i Ladok.

Halvtidskontroll

Generell information finns på internwebben:

https://ki.se/medarbetare/halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen. Det är huvudhandledaren som tillsammans med doktoranden ansvarar för och tar initiativ till att halvtidskontrollen genomförs.

Kontrollen ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid. Dessutom ska minst 7,5 hp av allmänvetenskapliga kurser vara avklarade inklusive 1,5 hp i statistik och 1,5 hp i forskningsetik. Tidpunkten för halvtidskontroll är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar.

Ansökan för att genomföra halvtidskontroll skall lämnas in till studieadministratör Kseniya Hartvigsson minst en månad före halvtidskontroll. Uppgifter som skall lämnas i ansökan är datum för halvtidskontrollens seminarium och namn på nämnd bestående av tre från projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap.  Åtminstone en av ledamöterna ska vara utanför institutionen.
Studierektor bekräftar att doktorandens kurskrav uppfyllts och godkänner valet av ledamöter till halvtidskontrollen.

Efter att godkännande har erhållits för att genomföra halvtidskontroll ska doktoranden sammanställa information till nämndens ledamöter bestående av individuell studieplan, etiktillstånd, Ladok-utdrag, eventuella publikationer och manuskript, kort sammanfattning av projektet (4-6 sidor: bakgrund, resultat) samt planerad fortsättning av utbildningen. Doktoranden ansvarar för att nämnden i god tid (minst 2 veckor) får informationen.

Doktoranden/handledaren ansvarar för att boka lokal för seminariet och att halvtiden annonseras på KIs webbplats. För annonsering kontakta Åsa Malmquist.

Efter slutförd halvtidskontroll skall protokollet undertecknas av ledamöterna. Det är viktigt att protokollet i samband med seminariet ifylls fullständigt i de fält där kommentarer och rekommendationer krävs. Det räcker inte att svara med ett OK, då detta inte anger graden av ett godkännande. Protokollet ska vara en vägledning om hur lärandemålen uppfylls och om något behöver ändras.
Protokollet skickas i original till studieadministratör Eva Holmgaard, Tomtebodavägen 18 A för registrering i Ladok.

Disputation

Generell information finns på medarbetarportalen.

Ansökan kontrolleras av doktoranden och handledaren tillsammans, så att samtliga handlingar som krävs för bedömning i disputationskommittén finns med.

Kontakta Kseniya Hartvigsson för ett LADOK-utdrag (UT90) som ska bifogas. Intyg från web-LADOK är inte tillräckligt i detta sammanhang.

Huvudhandledare kontrollerar och undertecknar att doktoranden har "Alla kurser klara".
Därefter lämnas ansökan till studierektor och prefekt för godkännande.

Utgifterna för opponentens arvode (10 000 + lkp) och eventuellt hotellrum, betygsnämndens förtäring och tryckning av avhandling bekostas av handledaren.

Administrativt stöd för forskarutbildningskurser

Den här informationen avser forskarutbildningskurser som  beslutats av kurs- och programkommittéer eller av forskarutbildningsstyrelsen och tilldelats kursledare inom vår institution. Institutionens forskarskolor är bemannade med egna administratörer.

Kurswebbplats i PingPong

För att skapa ny kurswebbplats i PingPong kontaktas någon av institutionens kurswebbsadministratörer vars support i första hand fördelas enligt följande:
Jessica Granskog: Sektionen för Psykologi, Sektionen för Försäkringsmedicin
Jaana Johansson: Sektionen för Ögon och Syn
Pernilla Juth: Kompetenscentrum för Psykoterapi
Mia Pettersson: CPF (övr), Sektionen för Neurologi

Registrering av resultat i Ladok

Resultat för studenter på forskarutbildningskurs meddelas med Resultatlista forskarutbildningskurs till forskarutbildningsadministratör för registrering i Ladok.

Alla studenters resultat registreras i Ladok oavsett om de är registrerade doktorander vid KI eller annat universitet eller om de inte är registrerade doktorander. Även studenter som inte fått godkänt resultat skall medtas på Resultatlista forskarutbildningskurs.

Arkivering

I samband med LADOK-registrering av poäng för kursdeltagare kontaktar institutionens forskarutbildningsadministratör kursledare för insamling av arkivmaterialet för resp kurs.

Övrigt

Övrigt administrativt stöd hanteras inom resp kursledares forskargrupp.

Klinisk neurovetenskap