Aktuellt inom Försäkringsmedicin

This page in English

Vi söker en statistiker!

Läs mer om tjänsten här

 

European Public Health Conference 2016

Nästa gång hålls konferensen i Wien, 9-12 november 2016

Mer information hittar du här

Här kan du läsa ett nyhetsbrev från EUPHA

Ny avhandling

Mo Wang har disputerat med sin avhandling Sickness absence - subsequent psychiatric morbidity and suicidal behaviour fredagen den 11 december.

Ny vidareutbildningskurs i Försäkringsmedicin

Vårterminen 2016 startar vi upp vår tredje vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin, för specialistutbildade läkare.

Läs mer under Utbildning


AFA försäkring anslår medel för forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Victoria Blom har fått 3 miljoner kronor för att studera varför unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Hon ska även undersöka hur stressrelaterad sjukfrånvaro hänger ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil.

Mer information hittar du här

Ångestbeteende inlärt hos barn

Jurgita Narusyte har medverkat i en tvillingstudie som genomförts i samarbete med forskarna från Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience på King’s College London. Studien undersökte mekanismerna bakom hur ångestsymptom går i arv i familjen. Resultaten visade att sambandet mellan ångestsyndrom hos föräldrarna och barn förklaras framförallt av miljöfaktorer. Detta betyder att ångestbeteende hos barn och tonåringar verkar vara mer inlärt än ärvt från ångestbenägna föräldrar.

Mail Online skriver om studien

Länk till den publicerade studien

Vill du som fått en bröstcancerdiagnos vara med i en studie om stresshantering via internet?

Vi vänder oss till kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos någon gång efter februari 2013. Du är välkommen att kontakta projektsamordnare Pia Kvillemo för mer information eller för att anmäla Ditt intresse för att delta i studien. Tel. 070 673 48 64 alt. 08 524 832 24.

Mer information hittar du här

Här kan du läsa mer om projektet

En ny rapport: Barn som anhöriga till personer med neurologisk sjukdom

I denna rapport redovisas resultat från en utvärdering av ett interventionsprojekt som syftade till att uppmärksamma och stödja barn till föräldrar med allvarlig neurologisk sjukdom.

Barn till allvarligt sjuka föräldrar löper en förhöjd risk för egen ohälsa. Av detta skäl är det en laglig rättighet för barn i Sverige att få stöd som anhöriga. Internationella studier och en tidigare kartläggning på Neurologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset visade på behov av rutiner, ett systematiskt arbetssätt och metoder att erbjuda stöd. Den visade också att stödet som erbjuds ska vara familjeinriktat och att metoder behövde provas ut. Projektet hade två syften; dels att utvärdera implementeringen av Neurologiska klinikens rutiner och arbetssätt för att uppmärksamma barn som anhöriga, dels att utbilda i och prova tre metoder för familjeinriktat stöd.

Resultaten pekar på de svårigheter som är förknippade med implementering av en ny rutin samt av ett barn- och familjeperspektiv i den somatiska vuxenvården. De visar också på möjliga strategier i det fortsatta arbetet.

Här kan du ladda ner rapporten

Cochrane Insurance Medicine

Nu är Cochrane Insurance Medicine (CIM) etablerat som ett fält inom Cochrane.

CIM kommer att arbeta för att etablera och sprida evidensbaserad kunskap inom det försäkringsmedicinska området.

Sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet är en av de grupper som sedan många år arbetat för att etablera detta fält inom Cochrane.

Se pressmeddelandet här

Länk till hemsidan  

Newsletter

Försäkringsmedicin