Utbildning - anestesi

AnOpIva-kliniken samverkar med universitet i utbildning på avancerad nivå i läkarprogrammet, i sjuksköterskeprogrammet, i specialistsjuksköterskeprogrammet och i forskarutbildningen.
Kortmål för de kliniska placeringarna i A5 format har tagits fram till stöd för studenten och handledare. Dessa hittas på AnOpIVA-klinikens hemsida

Läkarprogrammet

Utbildningens fokus under termin 7 är att känna igen hot mot vitala funktioner, initialt omhändertagande vid sviktande vitala funktioner, att informera och optimera en patient inför operation samt planera ett perioperativt förlopp vad gäller vätskesubstitution och smärtlindring. Den studentvalda kursen under termin 7, När allt sviktar, fokuserar på intensivvård och ger en fördjupning av kunskapen om omhändertagande vid svikt i vitala funktioner. Den studentvalda kursen under termin 5, Tillämpad fysiologi vid akut sjukdom, fokuserar på fysiologin och att mäta den. .

Specialistläkarutbildning anestesi

Målet för specialistläkarutbildning (ST) inom anestesi och intensivvård i Stockholm är att utbilda specialistkompetenta läkare med kompetens för att arbeta i hela världen. Det finns ett utvecklat samarbete mellan ST-studierektorer och ST-chefer på de olika sjukhusen inom Stockholms läns landsting där det gemensamma målet är att ge en bra och kvalitetssäkrad utbildning för alla som gör sin ST inom anestesi i Stockholm. ST-boken ger en god beskrivning av mål och metod. Ett gemensamt teoretiskt mål är att alla ST-läkare i Anestesi ska klara 'In-training skrivning' (ITA) för 'European Diploma of Anaesthesiology'.

Specialistsjuksköterskeprogrammet

En omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFL) av studenter i specialistutbildningarna anestesi- och operationssjukvård samt intensivvård sker på kliniken. Sammanlagt handleds 6-8 studenter per termin i första hand av klinikens specialistsjuksköterskor. Under VFL ska studenten integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, tillämpa dessa samt utveckla ett professionellt förhållningssätt. Under första terminen är fokus på att studenten utifrån ett personcentrerat perspektiv ska kunna motivera val av lämplig anestesiform, aktivt medverka och under handledning utföra generell och regional anestesi samt tillämpa och förklara basal övervakning vid anestesi. I slutet av termin två ska studenten kunna enligt ordination och eget yrkesansvar självständigt planera och tillämpa adekvat anestesiologisk omvårdnad vid planerade ingrepp av ASA I-II-patienter och tillsammans med anestesiläkare planera och genomföra generell och regional anestesi av ASA III-IV-patienter vid planerade ingrepp.

Sjuksköterskeprogrammet

Blivande sjuksköterskor bedriver fältstudier på klinikens olika enheter under en vecka. Klinikens lärare undervisar då om de olika specialiteterna.

Forskarutbildning

Bedrivs både genom att anta doktorander och handleda dem till disputation samt genom att ge forskarutbildningskurser i Forskningsetik och Vetenskapsteori med examinator Sigga Kalman och Clinical techniques in the study of endocrine and metabolic disorders med examinator Olav Rooyackers som även ger kursen Tracer Methodology Course i samarbete med ESPEN. Processen för att bli doktorandanmäld på enheten för anestesi finns beskriven i en lokal instruktion.

KUA-IVA

Allmän introduktion om vilken utbildning som bedrivs – Helen Conte och Hans Hjelmqvist.

SAM-OP, samarbetsträning på operation

Samträning i fokuserat samarbete på operationssal sker i projektet ”SAM-OP”. Bakgrunden till projektet är att medarbetarnas kommunikation och samarbete har visat sig ha en avgörande betydelse för patientens säkerhet i samband med kirurgi. Även arbetstillfredsställelsen påverkas när kommunikationen i operationslaget fungerar eller inte fungerar. Allvarliga händelser och ineffektivitet är ofta orsakad av brister i kommunikationen och samarbetet i operationsteamen. Andra orsaker är otydliga roller och ansvarsområden samt olika kommunikationsmönster hos sjuksköterskor och läkare. SAM-OP:s långsiktiga mål är att inom ramen för befintlig verksamhet på operationsavdelningen med pågående kirurgi ha en permanent utbildningsmiljö där ett komplett operationslag tränar i kompetensen effektiv kommunikation och samarbete i samband med ordinarie kirurgisk verksamhet. Deltagarna som medverkar i SAM-OP är nyanställda sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskestudenter och läkare under ST-tjänstgöring samt undersköterskor. I kursen ingår en teoretisk introduktionsdag, därefter två dagars träning i samarbete i realistisk miljö på operationssal. Träningen sker på ett systematiskt sätt där avstämningar, återkoppling och reflektion ingår.

Nya handledare utbildas för SAM-OP under två dagar där vi fokuserar på hur handledning kan ske för tydligare samarbete i hela operationslaget. Målet är att handledarna ska få en förståelse för hur kommunikation, attityder och beteenden påverkar det interprofessionella samarbetet i laget. Kursen består av en teoretisk orientering kring säkert samarbete, diskussioner kring erfarenheter av bra och mindre bra samarbetssituationer samt praktiska övningar. Rollspel med återkoppling används för att träna beslutsfattande och situationsmedvetenhet från ett teamperspektiv.