Tal- och språkstörningar - fakta

Talstörning innebär att man inte kan eller har svårt att tala, producera själva ljudet eller samordna ljud till ord.

Störingen kan påverka tydligheten och flytet i talet så att exempelvis konsonanter uttalas felaktigt eller förväxlas eller så att talet blir nasalt eller stammande.

Talstörningen kan orsakas av fysiska eller motoriska skador eller missbildningar, så att det blir svårt att forma ljud eller uttala ord och meningar.

Sjukdom stör talförmågan

Den kan också bero på att en sjukdom skadar hjärnan, så att till exempel rörligheten begränsas i talorganet, att man inte kan kontrollera rösten eller talhastigheten eller tappar förmågan att planera talet, så att man inte ”hittar” ljudet eller säger fel. Detta är vanligt vid neurologisk sjukdom, som Parkinsons sjukdom eller efter stroke.

Språkstörning hos barn

Barn kan ha en språkstörning vilket innebär att ett barn inte utvecklar språklig och kommunikativ förmåga som förväntat jämfört med jämnåriga. Skada eller sjukdom kan också orsaka afasi, vilket innebär att språkliga funktioner försämras hos någon som tidigare haft ett fungerande språk. En språkstörning kan drabba ordförrådet, göra att man får svårt att formulera sig eller att det blir svårt att förstå vad andra säger. Läs- och skrivförmågan kan också drabbas. Dyslexi är lässvårigheter utan annan funktionsnedsättning och är vanligt hos personer som haft en språkstörning som barn.

Svårt att vara delaktig

Kommunikationssvårigheter p g a tal- och språkstörning får ofta stora konsekvenser för dem som drabbas och deras anhöriga. Det kan vara svårt att umgås och delta i aktiviteter tillsammans med andra eller att vara yrkesverksam. Det kan också vara svårt att förstå information och att förmedla vad man vill. Man kan underlätta för personer med dessa svårigheter genom att använda ett förenklat språk, bildstöd, hemsidor med både talad och skriftlig, enkel information mm.

Det är numera svårt att tänka sig ett sjukhus som inte är anpassat så att den som är rörelsehindrad har möjlighet att ta sig fram till vårdgivaren med hjälp av t ex rullstolsramp eller hiss men tyvärr saknas motsvarande ”kommunikationsramper” för personer som har tal- eller språkstörning fortfarande alltför ofta.

 

BARN - skador och orsaker

Strukturell skada: läpp-, käk-och gomspalt – 200 barn om året föds med spalt. Av dem har 2/3 en gom som inte vuxit ihop under fosterstadiet (kluven gom), vilket ger störst risk för svårigheter med talet.

Neurologisk skada: cerebral pares (CP) – drabbar ca 200 barn om året. Av dem får 1/5 talstörning medan 1/3 inte alls utvecklar tal.

Hörselnedsättning: ungefär 200 barn om året varav ca 60 procent får problem med tal- och språkutvecklingen.

Fler än 160 000 barn i Sverige

Svår talstörning - omkring 11’000 barn. Av dem beräknas

  • cirka 8’000 tros ha varianter av apraxi, så att de inte viljemässigt kan producera tal på grund av skador som påverkar planeringen av tal
  • cirka 3’000 har sluddrigt tal (dysartri) och nasalt tal på grund av skador som ger nedsatt rörlighet i talorganen
  • Stamning - omkring 16’000 barn.

Dessutom isolerat eller i kombination

  • Språkstörning drabbar ca 6 % av barn i förskoleåldern vilket innebär att ca 50’000 barn i förskole- och tidig skolålder beräknas ha språkstörning varav ca 15’000 svår språkstörning.
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi drabbar mellan 5-8 % vilket innebär ca 100’000 i grundskolan.

VUXNA - skador och orsaker

Neurologiska skador i hjärnan vid stroke, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS) är de vanligaste orsakerna.

  • Stroke drabbar 30’000 människor per år. Hälften får otydligt tal och minst 12’000 får språksvårigheter (afasi).
  • MS, mellan 17-18 000 personer beräknas leva med sjukdomen och hälften får talstörningar när sjukdomen förvärras.
  • Parkinsons sjukdom, omkring 17 000 personer beräknas ha sjukdomen och 70-90 procent drabbas av talstörning.
  • Demenssjukdomar – minst 160 000 personer har demenssjukdom. I stort sett alla får nedsatt kommunikationsförmåga.
HörselLogopedi